Thơ: Chứng cớ

0

14
[Ngày Cầu Nguyện Cho Môi Trường – Laudato Sí]

Ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời
Rõ ràng chứng tỏ Chúa Trời hiển minh
Biết bao vĩ nghiệp rành rành
Nếu không có Đấng tạo thành sao nên?
Ngu si mới dám vô thần
Khôn ngoan chẳng dám phá tàn tài nguyên
Sớm khuya không thể nào quên
Quan tâm chăm sóc thiên nhiên đêm ngày
Vô tâm nên phải đắng cay
Thiên nhiên nổi giận vì tay con người
Rừng vàng, biển bạc tơi bời
Sai không chịu sửa, hỏi ai cứu mình?
Rõ ràng chứng cớ rành rành
Tội lỗi của mình mà nói thiên tai!

TRẦM THIÊN THU
Bình minh, 1-9-2017

Comments are closed.