Thơ: Hạt bụi sám hối

0

[Niệm khúc Lc 12:8-12]

Tội gì Thiên Chúa cũng tha
Chỉ cần sám hối thật thà, thành tâm
Thế nhưng phạm đến Thánh Thần
Thiên Chúa giam cầm, tội chẳng được tha
Tại sao lại chẳng được tha?
Bởi vì cố chấp, chẳng nghe Thánh Thần
Nên không sám hối ăn năn
Nghĩa là không muốn Chúa ân xá mình
Ai tuyên xưng Chúa nhân lành
Thì Ngài ban thưởng phúc vinh Thiên Đàng
Ai không cần Chúa xót thương
Thì Ngài chẳng ép, tùy lòng họ thôi
Bụi-tro-con, hạt nhỏ nhoi
Luôn cần có Chúa, xin Ngài đoái thương
Dẫu con tội lỗi ngập lòng
Nhưng xin sám hối, cầu mong Tình Ngài

TRẦM THIÊN THU
Đêm 17-10-2018

Comments are closed.

phone-icon