Thơ: Kinh đời

0

KINH ĐỜI


[Niệm khúc Ga 17:11b-19]

Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu
Xin thương thánh hóa tâm tư mọi người
Bằng chân lý với Lời Ngài
Giúp luôn đón nhận từng lời yêu thương
Niệm suy, áp dụng không ngừng
Để noi gương Chúa thật lòng ngày đêm
Mỗi ngày nên hoàn thiện hơn
Dù cho sống giữa truân chuyên thế trần
Còn nhiều gian dối, tham lam
Còn nhiều tội lỗi, khó khăn trăm bề
Nhưng luôn cố gắng sớm khuya
Chân thành sám hối, không lừa dối ai
Một niềm tín thác vào Ngài
Đấng cứu loài người thoát khỏi trầm luân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 3-6-2019

Comments are closed.