Thơ: Ngoa Ngữ

0

[Mt 19:23-30 ≈ Mc 10:23-31; Lc 18:24-30]

Lỗ kim bé tẹo tèo teo
Nghĩa là sợi chỉ mới vào lọt thôi
Lạc đà to lớn hơn voi
Một trời một vực, đừng đòi chui qua
Lỗ kim là cửa ngày xưa
Không là kim nhỏ giống như thời này
Dẫu là ngoa ngữ mà hay
Ý rằng cửa hẹp phải xoay kéo vào
Muốn thì chẳng khó mấy đâu
Kẻ chẳng muốn vào, đủ lẽ biện minh
Con đường dẫn tới Thiên Đình
Một chiều độc đạo – đường tình, lối yêu
Chúa nào có ép buộc đâu
Mà Ngài chỉ muốn người yêu chân thành
Yêu thì ắt sẽ hy sinh
Nước Trời qua cửa thập hình thênh thang
Nói ngoa mà tuyệt quá chừng
Lỗ kim nhỏ bé mà không khó vào
Lách vào chắc chắn sẽ đau
Lỗ kim Thập Giá – lối vào Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU
Đêm 17-08-2020

Comments are closed.