Thơ: Điều giúp để phân định

0

Thế gian muôn sắc muôn màu
Biết đâu ý Chúa nhiệm mầu gửi trao
Và rồi những lúc lao đao
Phần nào ý Chúa, phần nào ý con?
Dừng lại đôi chút hỡi con
Để lòng trầm lắng, riêng con với Ngài
Vọng nghe tiếng nói bên tai
Định phân tiếng Chúa phải Ngài đó chăng?
Thánh Linh thêm sức dạy rằng:
Lắng nghe Lời Chúa, siêng năng nguyện cầu.
Kết hiệp với Chúa thâm sâu
Cõi lòng yêu mến, nhiệm mầu tình yêu
Nhận ra ý Chúa cao siêu
Nhờ Thầy linh hướng, mọi điều sẽ qua
Kim chỉ nam là Lời Cha
Soi đường dẫn lối, tìm ra ý Ngài
Giúp con phân định đúng sai
Đường lên Thiên quốc, chọn Ngài hỷ hoan.

Nt. Mary Hy Vọng – HVTM

Comments are closed.