Nước trời giống như cái gì? – SN song ngữ 26.7.2020

0

Monday (July 26):  What the kingdom of heaven is like

Scripture: Matthew 13:31-35  

31 Another parable he put before them, saying, “The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed which a man took and sowed in his field; 32 it is the smallest of all seeds, but when it has grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.” 33 He told them another parable. “The kingdom of heaven is like leaven which a woman took and hid in three measures of flour, till it was all leavened.” 34 All this Jesus said to the crowds in parables; indeed he said nothing to them without a parable. 35 This was to fulfil what was spoken by the prophet: “I will open my mouth in parables, I will utter what has been hidden since the foundation of the world.”

Thứ Hai     26-7          Nước trời giống như cái gì

Mt 13,31-35

 31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Meditation: 

What can mustard seeds and leaven teach us about the kingdom of God? The tiny mustard seed literally grew to be a tree which attracted numerous birds because they loved the little black mustard seed is produced. God’s kingdom works in a similar fashion. It starts from the smallest beginnings in the hearts of men and women who are receptive to God’s word. And it works unseen and causes a transformation from within.

The hidden power of transforming seeds and leaven 

Leaven is another powerful agent of change. A lump of dough left to itself remains just what it is, a lump of dough. But when the leaven is added to it a transformation takes place which produces rich and wholesome bread when heated – the staple of life for humans.

God’s word has the power to transforms us 

The kingdom of God produces a transformation in those who receive the new life which Jesus Christ offers. When we yield our lives to Jesus Christ and allow his word to take root in our heart, we are transformed and made holy by the power of the Holy Spirit who dwells in us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 4:7). Do you believe in the transforming power of the Holy Spirit?

“Heavenly Father, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory.”

Suy niệm:

Những hạt cải và bột men có thể dạy chúng ta về điều gì về nước Chúa? Hạt cải nhỏ xíu thật sự lớn lên thành một cây, thu hút nhiều chim chóc, bởi vì chúng thích hạt cải nhỏ màu đen mà nó sinh sản ra. Nước Chúa thực hiện trong một cách thức tương tự. Nó bắt đầu từ những khởi đầu nhỏ bé nhất trong lòng những người tiếp nhận lời Chúa. Và nó hoạt động âm thầm và gây ra sự biến đổi từ bên trong.

 

Sức mạnh ẩn tàng của hạt giống và men bột biến đổi

Bột men là một chất có sức mạnh biến đổi khác. Một nắm bột còn thừa cũng chỉ là một nắm bột. Nhưng khi bột men được thêm vào, sự biến đổi diễn ra, tạo cho miếng bánh sự đậm đà và lành mạnh khi nó được nướng lên – yếu tố chính của cuộc sống con người.

Lời Chúa có sức mạnh biến đổi chúng ta

Vương quốc của Chúa phát sinh sự biến đổi trong những ai đón nhận sự sống mới mà Đức Giêsu ban tặng. Khi chúng ta đầu hàng Đức Giêsu Kitô, cuộc đời chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng “Chúng ta có kho tàng này đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4,7) Bạn có tin tưởng trong sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần không?

Lạy Cha trên trời, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Cha và biến đổi con trong sự thánh thiện như Đức Kitô mà Chúa mong ước. Xin Cha gia tăng sự nhiệt thành của con dành cho vương quốc của Người, và khơi dậy trong con một ước muốn thánh thiện để sống cho vinh quang lớn hơn của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon