Lời của Người đầy uy quyền và mạnh mẽ – SN song ngữ ngày 31.8.2021

0

Tuesday (August 31): 

“His word was with authority and power”

Scripture: Luke 4:31-37

31 And he went down to Capernaum, a city of Galilee. And he was teaching them on the Sabbath; 32 and they were astonished at his teaching, for his word was with authority. 33 And in the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon; and he cried out with a loud voice, 34 “Ah! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.” 35 But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!” And when the demon had thrown him down in the midst, he came out of him, having done him no harm. 36 And they were all amazed and said to one another, “What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out.” 37 And reports of him went out into every place in the surrounding region.

Thứ Ba   31-8       

Lời của Người đầy uy quyền và mạnh mẽ

Lc 4,31-37

31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! “35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! ” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! “37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Meditation: When you listen to the word of God in Scripture how do you respond to it? Do you hear it with indifference, selective submission, or with the full assent of faith and obedience? When Jesus taught he spoke with authority. He spoke the word of God as no one had spoken it before. When the Rabbis taught they supported their statements with quotes from other authorities. The prophets spoke with delegated authority – Thus says the Lord. When Jesus spoke he needed no authorities to back his statements. He was authority incarnate – the Word of God made flesh. When he spoke, God spoke. When he commanded even the demons obeyed.

 

God’s Word is alive and active

Cyril of Alexandria (376-444 AD), in his commentary on this passage from the Gospel of Luke, tells us that Jesus had all power and authority to heal every sickness and expel every demonic power because he was the living and active Word of God the Father (John 1:14 and Hebrews 4:12):

The bystanders, witnesses of such great deeds, were astonished at the power of his word. He performed his miracles, without offering up a prayer, asking no one else at all for the power to accomplish them. Since he is the living and active Word of God the Father, by whom all things exist, and in whom all things are, in his own person he crushed Satan and closed the profane mouth of impure demons. [Commentary on Luke, Homily 12].

 

God’s Word has power to set us free

God’s living and abiding Word is truth and life and it has power to set us free from every sin and oppression and bring us healing of body, mind, and spirit. If the demons, the fallen angels, were able to recognize the power and authority of Jesus, the Son of God, how much more should we recognize and believe in the power and authority of the Gospel – the good news of Jesus Christ, and entrust our lives to the Lord Jesus? 

 

God’s Word produces life and freedom for us

The Lord Jesus speaks his life-giving Word to us each and every day so that we may walk in the freedom of his love and truth. If we approach the Word of God with meekness and humility, and with an eagerness to do everything the Lord desires, we are in a much better position to learn what God wants to teach us through his word. Are you ready to follow the Lord Jesus and to conform your life according to his word?

 

“Lord Jesus, you have the words of everlasting life. May I never doubt your saving love and mercy, and the power of your word to bring healing, restoration, and freedom from every sin and oppression.”

Suy niệm:  Bạn phản ứng thế nào khi nghe hay đọc lời Chúa? Bạn có nghe lời Chúa với sự vâng phục lãnh đạm và ép buộc, hay với sự ưng thuận của đức tin và vâng phục? Khi Đức Giêsu giảng dạy, Người nói với uy quyền. Chưa từng có ai nói lời Chúa như Người. Khi các thầy Rabbis giảng dạy, họ củng cố cho lời nói của mình với những câu trích dẫn từ những người có uy quyền. Các ngôn sứ nói với quyền được ủy thác – Đức Chúa phán như vậy. Khi Đức Giêsu nói, Người không cần bất cứ uy quyền nào củng cố cho lời nói của mình. Vì Người chính là Ngôi lời đầy uy quyền – Ngôi Lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Khi Người nói tức là Thiên Chúa nói. Khi Người ra lệnh, thì cả ma quỷ cũng phải vâng nghe.

Lời Chúa hằng sống và năng động

Giáo phụ Cyril thành Alexandria (376-444 AD), trong bài chú giải về đoạn văn Tin mừng của thánh Luca này, nói với chúng ta rằng Đức Giêsu có mọi quyền lực và uy quyền để chữa lành mọi bệnh tật và xua đuổi mọi quyền lực ma quỷ bởi vì Người là Ngôi Lời hằng sống và năng động của Chúa Cha (Ga 1,14 và Hr 4,12):

Những người ngoài cuộc, những chứng nhân của những việc lạ lùng như thế, đã kinh ngạc về quyền lực của Lời Người. Người đã làm các dấu lạ mà không cần cầu nguyện, không cầu khẩn tí nào với một ai khác cho quyền lực để thực hiện chúng. Vì Người chính là Ngôi Lời hằng sống và năng động của Chúa Cha, bởi Người mà mọi vật hiện hữu, và trong Người mọi vật tồn tại, tự nơi mình Người đã đè bẹp Satan và khoá miệng xúc phạm của các thần ô uế (Chú giải TM Luca, bài giảng 12).

Lời Chúa có sức mạnh giải thoát chúng ta

Lời hằng sống và ở cùng Thiên Chúa chính là chân lý và sự sống, nó có quyền lực để giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và áp bức và đem lại cho chúng ta sự chữa lành của thân xác, tâm trí, và linh hồn. Nếu ma quỷ, các thiên thần sa ngã, mà còn nhận ra quyền lực và uy thế của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, thì chúng ta còn phải nhận ra và tin vào quyền lực và uy thế của Tin mừng – Tin mừng của Đức Giêsu Kitô, và phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu biết bao nhiêu nữa?

Lời Chúa phát sinh sự sống và tự do cho cta

Chúa Giêsu nói lời ban sự sống của Người cho chúng ta mỗi ngày và mọi ngày để chúng ta có thể bước đi trong sự tự do của tình yêu và chân lý của Người. Nếu chúng ta đến với lời Chúa một cách tùng phục, với lòng nhiệt thành để thi hành mọi điều Chúa mong muốn, thì chúng ta đang ở trong một vị trí tốt nhất để học biết những gì Thiên Chúa muốn dạy cho chúng ta qua lời của Người. Bạn có sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu và thích ứng cuộc đời mình theo lời của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Ước gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Chúa và sức mạnh của lời Chúa để mang lại sự chữa lành, sự hồi phục, và giải thoát khỏi mọi tội lỗi và áp bức.


Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon