Đứng kề bên thập giá Đức Giêsu – SN song ngữ ngày 15.9.2021

0

Wednesday (September 15): 

“Standing by the cross of Jesus”

Scripture: John 19:25-27 

But standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother, and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, ‘Woman, behold, your son!’ Then he said to the disciple, ‘Behold, your mother!’ And from that hour the disciple took her to his own home.

Thứ Tư     15-9           

Đứng kề bên thập giá Đức Giêsu

Ga 19,25-27

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Meditation: Does suffering or sorrow weigh you down? The cross brings us face to face with Jesus’ suffering. He was alone. All his disciples had deserted him except for his mother and three women along with John, the beloved disciple. The apostles had fled in fear. But Mary, the mother of Jesus and three other women who loved him were present at the cross. They demonstrate the power of love for overcoming fear (1 John 4:18).

 

Love sustains us in hope through griefs and trials At the beginning of Jesus’ birth, when he was presented in the temple, Simeon had predicted that Mary would suffer greatly – a sword will pierce through your own soul (see Luke 2:33-35). Many have called Mary a martyr in spirit. Bernard of Clairvaux said: “[Jesus] died in body through a love greater than anyone had known. She died in spirit through a love unlike any other since his.” Mary did not despair in her sorrow and loss, since her faith and hope were sustained by her trust in God and the love she had for her Son. 

 

 

 

 

The love of Christ enables us to bear all things

Jesus, in his grief and suffering, did not forget his mother. He entrusted her care to John, as well as John to her. No loss, no suffering can keep us from the love of Christ (Romans 8:35-39). Paul the Apostle says that love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things (1 Corinthians 13:3). We can find no greater proof of God’s love for us than the willing sacrifice of his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, on the cross. Do you know the love that enables you to bear your cross and to endure trial and difficulties with faith and hope in God?

 

 

“Lord Jesus Christ, by your death on the cross you have won pardon for us and freedom from the tyranny of sin and death. May I live in the joy and freedom of your victory over sin, condemnation, and death.”

Suy niệm: Đau khổ hay buồn phiền có đè bẹp bạn không? Thánh giá mang chúng ta giáp mặt với sự đau khổ của Đức Giêsu. Người rất cô đơn. Tất cả các môn đệ lìa bỏ Người, ngoại trừ mẹ Người và 3 người phụ nữ, cùng với Gioan, người môn đệ Chúa yêu. Các tông đồ chạy trốn vì sợ hãi. Nhưng Maria, mẹ Đức Giêsu và 3 phụ nữ khác, những người yêu mến Người vẫn hiện diện ở thập giá. Họ biểu lộ sức mạnh của tình yêu vượt thắng sự sợ hãi (1Ga 4,18).

 

Tình yêu giữ vững chúng ta trong hy vọng qua những đau khổ và thử thách

Khi Đức Giêsu mới sinh ra, khi Người được dâng tiến trong đền thờ, ông Simeon đã tiên báo rằng Maria sẽ đau khổ vô cùng – một thanh gươm sẽ đâm thâu lòng bà (Lc 2,33-35). Nhiều người gọi Mẹ Maria là người tử đạo trong tâm hồn. Thánh Bênađô thành Clairvaux nói rằng: “Đức Giêsu chết trong thân xác với một tình yêu lớn lao không ai hiểu được. Còn Mẹ Maria chết trong tâm hồn với một tình yêu không giống như bất kỳ một ai khác dành cho Người”. Mẹ Maria đã không tuyệt vọng trong đau khổ và mất mát, vì niềm tin và hy vọng của mẹ được duy trì bởi lòng tin tưởng vào Chúa, và tình yêu mẹ dành cho con mình.

 

Tình yêu của Đức Kitô giúp chúng ta chịu đựng tất cả

Đức Giêsu, trong niềm đau đớn tột cùng, đã không quên mẹ mình. Người giao phó mẹ cho Gioan, cũng như giao phó Gioan cho mẹ. Không có sự mất mát nào, không có sự đau khổ nào có thể tách chúng ta khỏi lòng mến Đức Kitô (Rm 8,35-39). Thánh Phaolô tông đồ nói rằng tình yêu chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, ôm ấp tất cả (1Cor 13,3). Chúng ta không thể tìm được bằng chứng nào lớn hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta sự tự nguyện hy sinh của Con của Người trên thập giá. Bạn có biết tình yêu, có thể giúp bạn mang lấy thánh giá của mình và chịu đựng những thử thách và khó khăn với niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa không?

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua cái chết của Chúa trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho con và giải thoát con khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Chớ gì con được sống trong sự chiến thắng của niềm vui và tự do của Người trên tội lỗi và sự chết.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon