“Lest your heart be weighed down”– Suy niệm song ngữ Anh- Việt ngày 27.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (November 27) 

“Lest your heart be weighed down”

 

Scripture: Luke 21:34-36

34 “Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. 35 For it will come on all those who live on the face of the whole earth. 36 Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.”

Thứ Bảy ngày 27-11            

Lòng anh em đừng xao xuyến

Lc 21,34-36

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

 

Meditation: Is there anything holding you back from the joy and freedom of the Lord? God wants our hearts for him and for his kingdom of peace, joy, and righteousness (Romans 14:17). But our hearts can be weighed down by many different things. Jesus, our Lord and Master, offers us true freedom – freedom from the power of sin and wasted life, and freedom from our unruly desires and disordered passions – such as making food, drink or anything else our master rather than our servant. Jesus wants our hearts to be ruled by one thing only – his love and truth which enables us to choose whatever is good and to reject whatever is evil and harmful for us.

Be ready to meet the Lord today

Jesus also warns us of the temptation to slacken off – to become spiritually idle, lazy, indifferent, or inattentive to God’s presence and his word and guidance for our lives. We can fall asleep spiritually if we allow other things to distract us from the reality of God and his kingdom. It is very easy to get caught up in the things of the present moment or to be weighed down with anxious cares and concerns. The Lord wants us to be ready at all times to meet him – whether it be in our rising, eating, working, or taking our rest. He comes to draw us to himself – are you alert and attentive to his voice?

Speak your troubles to the Lord – he is listening

The Lord knows our struggles, weaknesses, and shortcomings. And he assures us that we do not need to carry our burdens alone nor struggle without his help. He is always very present and ready to give us whatever strength, guidance, and help we need to fight temptation and to stay the course which he has set for us. But there is one thing he doesn’t tolerate: indifference, an attitude of not caring, and doing nothing! The Lord wants us to cast our anxieties on him and to ask for his guidance and help. Do you pray for God’s strength and wisdom?

Until the Lord comes again we can expect troubles, trials, and temptations. Our adversary the devil does not rest in his attempt to lure us away from God’s will for our lives. If he cannot succeed in getting us to renounce our faith in Christ, he will try, little by little, to distract us from pursuing God, especially in prayer and listening to his word. Ask the Lord Jesus to rekindle the fire of his love in you so that you will be ready and eager to meet him when he comes again.

Lord Jesus, rouse my spirit to the truth that this world is passing away. Give me a lively faith, a joyful hope, and a fervent love to see you face to face when you return in glory.

 

Suy niệm: Có bất cứ điều gì níu kéo bạn xa rời niềm vui và sự tự do của Chúa không? Thiên Chúa muốn tâm hồn chúng ta dành cho Người và vương quốc bình an, vui mừng và công chính của Người (Rm 14,17). Nhưng lòng chúng ta có thể ra nặng nề bởi nhiều thứ. Ðức Giêsu, là Ðức Chúa và Thầy của chúng ta, đề nghị với chúng ta về sự tự do đích thật – sự tự do thoát khỏi quyền lực tội lỗi và cuộc sống hoang phí, và sự tự do thoát khỏi những ước muốn vô kỷ luật và những đam mê lộn xộn của mình – như lấy đồ ăn, thức uống, hay bất cứ điều gì khác làm chủ mình, hơn là làm đầy tớ mình. Ðức Giêsu muốn tâm hồn chúng ta phải được hướng dẫn bởi một điều duy nhất – tình yêu và sự thật của Ngài, giúp chúng ta chọn lựa những gì tốt lành và khước từ những gì xấu xa và tai hại cho chúng ta. 

 

Hãy sẵn sàng để gặp Chúa hôm nay

Đức Giêsu cũng cảnh báo chúng ta về sự cám dỗ về sự chần chừ – trở nên lãnh đạm, lười biếng, thờ ơ thiêng liêng, hay lơ đễnh với sự hiện diện lời Chúa và sự hướng dẫn của Người cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể mê ngủ thiêng liêng nếu chúng ta cho phép những thứ khác lôi kéo chúng ta ra khỏi thực tại của Thiên Chúa và vương quốc của Người. Thật rất dễ dàng bị cuốn hút vào những thứ của giây phút hiện tại, hay bị nặng nề vì những quan tâm lo lắng. Ðức Chúa muốn chúng ta luôn luôn sẵn sàng để gặp Người – cho dù khi thức dậy, ăn uống, làm việc, hay nghỉ ngơi. Người kéo chúng ta đến với Người – bạn có tỉnh thức và chăm chú nghe tiếng Người không?

Hãy nói với Chúa những vấn nạn của bạn – Người đang lắng nghe

Chúa biết rõ những nỗ lực, yếu đuối, và khuyết điểm của chúng ta. Và Người đoan chắc với chúng ta rằng chúng ta không phải mang gánh nặng một mình, và cũng không vất vã mà không có sự trợ giúp của Người. Người luôn hiện diện và sẵn sàng ban cho chúng ta bất cứ điều gì hướng dẫn và trợ giúp mà chúng ta cần để chống lại cám dỗ và ở lại trên con đường mà Người đã dành cho chúng ta. Nhưng có một điều Người không tha thứ: là sự thờ ơ, một thái độ không quan tâm, chẳng làm gì cả! Chúa muốn chúng ta trao phó những lo lắng của mình cho Người và cầu xin cho sự hướng dẫn và trợ giúp của Người. Bạn có cầu xin Chúa sức mạnh và sự khôn ngoan của Người không?

Cho tới khi Chúa lại đến, chúng ta có thể đương đầu với các vấn đề, thử thách, và cám dỗ. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ không ngừng cố gắng quyến rũ chúng ta xa cách ý Chúa cho cuộc đời mình. Nếu hắn không thể thành công trong việc cám dỗ chúng ta từ bỏ đức tin vào Đức Kitô, hắn sẽ cố gắng, từng bước một, để làm chúng ta sao lãng không còn theo đuổi những điều của Thiên Chúa nữa, đặc biệt là việc cầu nguyện và lắng nghe lời Người. Hãy cầu xin Chúa Giêsu đốt lên ngọn lửa tình yêu trong bạn để có thể sẵn sàng và hăm hở gặp Người khi Người trở lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức hồn con với chân lý rằng thế giới này đang qua đi. Xin ban cho con một niềm tin sống động, niềm hy vọng hân hoan, và lòng mến sốt sắng để nhìn thấy Chúa diện đối diện khi Chúa trở lại trong vinh quang.

Comments are closed.

phone-icon