You did not later change your minds and believe him – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 14.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021


Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào Ngài (Mt 21, 32)

Nếu bạn phải tóm tắt dụ ngôn của Chúa Giêsu trong một dòng, thì có thể là thế này: sự thống hối đòi hỏi sự thay đổi tâm trí và tấm lòng. Đó là những gì đã xảy ra với cậu con trai cả; anh ấy nói không khi cha anh ấy yêu cầu anh ấy làm việc trong vườn nho, nhưng sau đó anh ấy đã suy nghỉ lại và đi làm. Giống như người con trai trong câu chuyện này, “những người thu thuế và gái điếm” đã nghe những lời của Gioan về sự công bình, họ quay lưng lại với tội lỗi và đặt đức tin nơi Thiên Chúa (Mt 21, 32).

Vậy tại sao các trưởng lão và kinh sư lại khó thay đổi suy nghĩ để họ có thể tin vào sứ điệp của Gioan và Chúa Giêsu sau ông Gioan? Sự thật là, tất cả chúng ta đều phải tranh đấu với việc áp dụng những quan điểm mới. Thật dễ dàng và thoải mái hơn nhiều khi đứng trên nền tảng vững chắc của niềm tin hiện tại của chúng ta hơn là mạo hiểm với biển cả bất ổn và thay đổi. Nhưng trừ khi chúng ta cởi mở và có thể dạy dỗ được, Thiên Chúa sẽ không thể thúc ép chúng ta suy nghĩ phù hợp hơn với Ngài.

Mở lòng với một quan điểm mới cũng đòi hỏi sự khiêm tốn. Sự thay đổi tư duy buộc chúng ta phải đương đầu với những điểm yếu và những giả định sai lầm của mình. Sự đau đớn có thể xảy ra, điều đó không làm chúng ta ngạc nhiên. Sự phán đoán của con người chúng ta có thể dễ dàng bị che khuất bởi những giá trị phù du của thế giới, những lời buộc tội sai lầm của ma quỷ, và những kinh nghiệm tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Tất cả các loại ảnh hưởng có thể làm chệch hướng suy nghĩ của chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn toàn “lệch hướng”.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa và cho phép Ngài thay đổi suy nghĩ của mình tốt hơn? Trước tiên, chúng ta có thể khiêm tốn cầu xin Chúa cho chúng ta thấy chúng ta cần thay đổi quan điểm của mình ở điểm nào. Điều đó có thể dẫn đến sự ăn năn, hoặc đơn giản là có một cách nhìn khác về người khác, một mối quan hệ hoặc một tình huống.

Thứ hai, chúng ta có thể ghi nhớ lời hứa này của Chúa: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của ngươi, cũng không phải đường lối của ngươi là đường lối của Ta” (Is 55, 8). Càng hiểu rõ sự thật này, chúng ta sẽ càng cởi mở hơn để khám phá cách suy nghĩ và cách nhìn của Thiên Chúa. Khám phá đó có thể thuyết phục chúng ta rằng chúng ta cần thay đổi tâm trí của mình – và Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện thay đổi đó!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con bỏ đi mọi lối suy nghĩ không phù hợp với đường lối của Chúa.

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 21:28-32

You did not later change your minds and believe him. (Matthew 21:32)

If you had to summarize Jesus’ parable in one line, it might be this: repentance requires a change of mind and heart. That’s what happened to the first son; he said no when his father asked him to work in the vineyard, but then he reconsidered and went. Like the son in this story, the “tax collectors and prostitutes” had heard John’s words about righteousness, and they turned away from sin and placed their faith in God (Matthew 21:32).

Why was it so difficult, then, for the elders and scribes to shift their thinking so that they could believe John’s message—and Jesus’ after him? The truth is, we all struggle with adopting new perspectives. It’s so much easier and more comfortable to stand on the firm ground of our current beliefs than it is to risk the churning seas of uncertainty and change. But unless we are open and teachable, God won’t be able to move us to think more in line with him.

Being open to a new perspective also requires humility. A change of mind forces us to confront our weaknesses and false assumptions. As painful as that can be, it shouldn’t surprise us. Our human judgment can easily be clouded by the fleeting values of the world, the false accusations of the devil, and our past experiences of sin. All kinds of influences can derail our thinking until we “miss the mark” altogether.

So how can we better listen to God and allow him to transform our thinking? First, we can humbly ask the Lord in prayer to show us where we need to change our perspective. That can lead to repentance, or simply to a different way of viewing another person, a relationship, or a situation.

Second, we can keep in mind this promise from the Lord: “My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways” (Isaiah 55:8). The more we understand this truth, the more we will be open to discovering God’s ways of thinking and seeing. That discovery may just convince us that we need a change of heart and mind—and that God will help us make that change!

“Jesus, help me let go of any ways of thinking that are not in line with your ways.”

Comments are closed.

phone-icon