You may have fellowship with us – Suy niệm song ngữ theo The Wau – Lễ Thánh Gioan Tông đồ (27.12.2021)

0

Chuyển ngữ: Sr. Lê Thị Phương Nhu
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/12/27

. . . để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi (1 Ga, 1:3)

Koinonia có nghĩa là hiệp thông trong tiếng Hy Lạp, nó được hiểu là sự tham dự vào một đời sống và sứ vụ nơi mọi người cùng gắn kết chặt chẽ với nhau.Thánh Gioan mà chúng ta mừng kính hôm nay, ngài biết koinonia (sự hiệp thông) này quan trọng như thế nào bởi vì chính ngài đã sống và cảm nghiệm sự hiệp thông này cùng với các tông đồ khác và với chính Chúa Giêsu. Vậy sự hiệp thông này được phô diễn như thế nào?

Mười hai tông đồ cùng dùng bữa với nhau, cùng đi rao giảng Tin Mừng với nhau và cùng sống với nhau bên Thầy của mình là Đức Giêsu. Cuộc sống cùng nhau chia sẻ cầu nguyện, trò chuyện, làm chứng, và ngay cả chia sẻ những đau thương chính là sự hổ trợ và nề tảng giúp họ học được ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và qua thời gian bên nhau, họ dần học biết yêu nhau hơn. Họ đã trở thành một gia đình!

Chúa Giêsu là chủ gia đình này, và Người đặc biệt gần gũi với Gioan, “môn đệ được Chúa yêu” (Ga, 21:20). Chúa Giêsu đã đưa Gioan cùng bên Người trong những biến cố quan trọng như Cuộc Biến Hình trên núi Tabor, cũng như những giờ phút đau khổ như cơn hấp hối của Người trong vườn Cây Dầu. Thậm chí Người còn xin Gioan chăm sóc Mẹ Maria sau khi Người chịu đóng đinh và chết trên thập giá.

Thánh Gioan được biết đến không chỉ là một tông đồ, mà còn là một nhà truyền giáo. Ngài đã rao giảng rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy trở nên một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, và Thánh Gioan đã giữ gìn Tin mừng tuyệt vời này luôn sống động bằng cách hướng dẫn các tín hữu trong giáo hội địa phương mà ngài phụ trách, sống theo mô hình koinonia của Chúa Giêsu. Khi nhắc đến thuật ngữ yêu mến của Thiên Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu, thánh Gioan cũng gọi các tín hữu là “người yêu dấu” (Mc, 9:7; 1 Ga, 3:2; 4:7, 11). Ngài thúc giục họ sống trong tình “hiệp thông” với nhau và với Chúa Phục Sinh (1Ga, 1:3).

Sự hiệp thông là món quà mà Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta cảm nghiệm và chia sẻ cho người khác. Vì vậy, trong ngày lễ kính Thánh Gioan tông đồ, hãy tôn kính Thánh Nhân bằng cách tìm những cách thế đơn giản để làm sâu sắc hơn kinh nghiệm tương giao của bạn với một người nào đó. Cho người đó biết rằng bạn đang cầu nguyện cho họ, hoặc tìm cách liên hệ để cám ơn một người bạn đã ủng hộ bạn trong thời gian qua. Chúa Giê-su đến để ban cho chúng ta một cuộc sống dồi dào – và điều đó bao gồm việc chúng ta cùng nhau tiến bước cùng nhau trên con đường về thiên đàng!

 “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy hướng dẫn con những cách thế để con có thể trải nghiệm mối tương giao sâu sắc hơn với một ai đó mà Người đã sắp đặt trong cuộc sống của con.”

***

DAILY MEDITATION: 1 JOHN 1:1-4

. . . so that you too may have fellowship with us. (1 John 1:3)

The Greek word for fellowship, koinonia, means participation in a life and a mission that knits people closely together. St.John, whose feast we celebrate today, knew how important this koinonia was because he had experienced it firsthand, both with the other apostles and with Jesus himself. So what did that look like?

The twelve apostles ate together, traveled together, and organized their lives around their master, Jesus. This shared life of prayer, conversation, witness, and even suffering was their support and foundation as they learned what it meant to be a follower of Jesus. And through their time together, they grew to love one another. They became like a family!

Jesus was the head of this family, and he was especially close with John, the disciple “whom Jesus loved” (John 21:20). He asked this apostle to be with him on important days like the Transfiguration as well as on painful days like his agony in the garden. He even asked John to take care of his mother after he died (19:27).

But John was not only an apostle; he was also an evangelist. He preached the good news that God has invited everyone to become part of his family, and he kept this incredible news alive by teaching Jesus’ model of koinonia to the members of his church. Echoing the Father’s endearing term for Jesus, he affectionately called them “beloved” (Mark 9:7; 1 John 3:2; 4:7, 11). He urged them to live in “fellowship” with each other and the risen Lord (1 John 1:3).

Fellowship is a gift that God wants all of us to experience and to share with other people. So on his feast day, honor St. John by finding one small way to deepen your experience of fellowship with someone. Tell that person you are praying for them, or reach out to thank a friend who has supported you in the past. Jesus came to give us an abundant life – and that includes walking together with fellow travelers on the road to heaven!

“Jesus, show me ways I can experience deeper fellowship with someone you have placed in my life.”

Comments are closed.

phone-icon