Baptized with the Holy Spirit and fire – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Lễ Chúa chịu Phép Rửa

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday January 9.2022
“Baptized with the Holy Spirit and fire”

Scripture: Luke 3:15-16, 21-22

15 As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah, 16 John answered all of them by saying, “I baptize you with water; but one who is more powerful than I is coming; I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 21 Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened, 22 and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, “You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased.”

Chúa Nhật ngày 9.1.2022
Chịu phép rửa bằng Chúa Thánh Thần và lửa

Lc 3,15-16.21-22

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Meditation: Do you want to be on fire for God? John the Baptist said that the Messiah would “baptize with the Holy Spirit and with fire.” Fire in biblical times was associated with God and with his action in the world and in the lives of his people. God sometimes manifested his presence by use of fire, such as the burning bush which was not consumed when God spoke to Moses (Exodus 3:2). The image of fire was also used to symbolize God’s glory (Ezekiel 1:4, 13), his protective presence (2 Kings 6:17), his holiness (Deuteronomy 4:24), righteous judgment (Zechariah 13:9), and his wrath against sin (Isaiah 66:15-16). It is also used of the Holy Spirit (Matthew 3:11 and Acts 2:3). God’s fire both purifies and cleanses, and it inspires a reverent fear of God and of his word in us.

Jesus will baptize with the Holy Spirit and fire

Jesus came to give us the fire of his Spirit that we may radiate the joy and truth of the Gospel to a world in desperate need of God’s light and truth. His word has power to change and transform our lives that we may be lights pointing others to Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Jesus Christ. Do you want the Lord’s power, grace, and love to burn brightly in your life? Ask him to fill you with his Holy Spirit.

John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3). Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism? In this humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant. He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

Jesus’ baptism – beginning of a new creation

The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan river. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

 

Heaven will open for those who bow before the Lord

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus (329-389 AD), an early church father tells us: “Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.” Do you want to see your life transformed in the likeness of Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well. 

The Lord Jesus is ever ready to renew and refashion us in his likeness through the gift and working of the Holy Spirit – and he anoints us for mission as ambassadors of his kingdom of righteousness (moral goodness), peace, and joy (Romans 14:17). We are called to be the “light” and salt” of his kingdom that radiate the beauty and aroma of his mercy and goodness to those around us (Matthew 5:13,15-16). The Lord Jesus wants his love and truth to shine through us that many others may find new life, freedom, and joy in the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

 

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and with the fire of your love and goodness. May I always find joy and delight in seeking to please you in doing your will just as you have delighted in the joy of pleasing your Father and doing his will.”

Suy niệm: Bạn có muốn được đốt cháy vì Thiên Chúa không? Gioan tẩy giả nói rằng Ðấng Mêsia sẽ “làm phép rửa với Chúa Thánh Thần và lửa”. Lửa trong thời đại Kinh thánh là được kết hợp với Thiên Chúa và với hành động của Người trong thế giới và trong đời sống của con người. Thỉnh thoảng, Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người bằng cách dùng lửa, như bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi khi Thiên Chúa nói chuyện với Môisen (Xh 3,2). Hình ảnh ngọn lửa cũng được sử dụng để biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa (Ed 1,4.13), sự hiện diện che chở của Người (2V 6,17), sự thánh thiện của Người (Đnl 4,24), sự xét xử công minh (Dcr 13,9), và sự phẩn nộ của Người chống lại tội lỗi (Is 66,15-16). Nó cũng được dùng cho Chúa Thánh Thần (Mt 3,11 – Cv 2,3). Ngọn lửa của Thiên Chúa vừa sàn lọc vừa thanh tẩy, và khơi dậy lòng kính sợ Chúa và Lời của Người nơi chúng ta.

 

Đức Giêsu sẽ làm phép rửa với Chúa Thánh Thần và lửa

Ðức Giêsu đến ban cho chúng ta ngọn lửa Thần Khí của Người để chúng ta có thể chiếu tỏa niềm vui và chân lý của Tin mừng cho thế giới trong sự khao khát mãnh liệt ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa. Lời Người có sức mạnh thay đổi và biến đổi cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể ánh sáng chiếu cho người khác thấy Ðức Kitô. Giống như Gioan tẩy giả, chúng ta cũng được kêu gọi làm chứng cho ánh sáng và sự thật về Ðức Giêsu Kitô. Bạn có muốn sức mạnh, ơn sủng, và tình yêu của Chúa cháy sáng trong cuộc đời của mình không? Hãy cầu xin Người đỗ đầy bạn với Thánh Thần của Người.

Gioan đã rao giảng phép rửa thống hối về sự tha thứ tội lỗi (Lc 3,3). Tại sao Ðức Giêsu, Ðấng Vô tội, lại hạ mình chịu phép rửa của Gioan? Trong sự hạ mình khiêm tốn này chúng ta nhìn thấy hình bóng của “phép rửa” của cái chết đỗ máu của Người trên thập giá. Phép rửa của Ðức Giêsu là thừa nhận và khởi đầu sứ mạng của Người với tư cách là Người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa. Người hạ mình vào giữa những người tội lỗi. Ðức Giêsu hạ mình hoàn toàn trước ý Cha của Người. Vì yêu thương, Người chấp nhận phép rửa của sự chết này để tha thứ tội lỗi của chúng ta. Bạn có biết niềm vui của sự tin cậy và suy phục Thiên Chúa không?

Phép rửa của Đức Giêsu – khởi đầu sự tạo dựng mới

Chúa Cha đã tuyên bố Người hoàn toàn hài lòng về Con và nói rất rõ ràng cho tất cả mọi người đều nghe. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện khi Người xức dầu cho Đức Giêsu cho sứ mệnh của Người, đã bắt đầu từ ngày đó, khi Người trồi lên từ nước sông Giođan. Đức Giêsu sẽ là nguồn mạch của Thần Khí cho tất cả những ai tin tưởng nơi Người. Lúc Người chịu phép rửa, các tầng trời đã mở ra và nước được thánh hóa, bởi sự dìm mình của Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần ngự xuống, dấu chỉ sự khởi đầu của sự tạo thành mới.

Thiên đàng sẽ mở ra cho những ai sấp mình trước nhan Chúa

Làm sao chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm hạ mình khiêm tốn và phép rửa của Ðức Giêsu? Gregory thành Nazianzus (329-389 AD), một giáo phụ nói với chúng ta rằng: “Chúng ta hãy chôn vùi với Đức Kitô bằng phép rửa để được sống lại với Người; chúng ta hãy đi xuống với Người để được nâng lên với Người và chúng ta hãy sống lại với Người để được vinh quang với Người”. Bạn có muốn nhìn thấy cuộc đời mình được biến đổi không? Và bạn có muốn trở nên dụng cụ đắc lực hơn của Tin mừng không? Hãy suy gẫm sự khiêm hạ của Ðức Giêsu và hãy cầu xin Chúa Thánh Thần in đúc thái độ giống hệt này vào lòng bạn. Khi bạn khiêm hạ, Thiên đàng cũng sẽ mở ra cho bạn nữa.

Chúa Giêsu luôn sẵn sàng đổi mới và tái tạo chúng ta nên giống hình ảnh của Người ngang qua ân huệ và tác động của Chúa Thánh Thần – và xức dầu chúng ta cho sứ mệnh làm sứ giả cho vương quốc công chính của Người (tốt lành luân lý), bình an, và niềm vui (Rm 14,17). Chúng ta được gọi là “ánh sáng” và “muối” của vương quốc Người, hầu chiếu tỏa vẻ đẹp và hương vị của lòng thương xót và nhân hậu của Người cho những người xung quanh chúng ta (Mt 5,13.15-16). Chúa Giêsu muốn tình yêu và chân lý của Người chiếu sáng ngang qua chúng ta, để người khác có thể tìm thấy sự sống mới, tự do, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Hãy cầu xin Chúa Giêsu đỗ đầy lòng bạn với Thánh Thần của Người, để bạn có thể chiếu tỏa niềm vui Tin mừng cho những người xung quanh bạn. 

Lạy Chúa Giêsu, xin đỗ đầy con Thánh Thần của Chúa và đốt cháy tâm hồn con với niềm vui của Tin mừng. Chớ gì con tìm thấy niềm vui trong việc tìm cách làm đẹp lòng Chúa, cũng như Chúa đã tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Chúa Cha và thực hiện ý của Cha.

Comments are closed.

phone-icon