I have come . . . to fulfill – Suy niệm theo The WAU ngày 23.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Wednesday March 23th 2022
Meditation: Matthew 5, 17-19   

I have come . . . to fulfill. (Matthew 5:17)

Many of the Jewish religious leaders believed that Jesus was rejecting the Law of Moses. They attacked him for healing on the Sabbath and for not always observing the prescribed rituals for handwashing. But in the Sermon on the Mount, Jesus taught the true meaning of the Law. It was not just an outward observance but an inner change of heart. And he showed this not just by his teaching but by the way he lived.

However, that’s not all Jesus did. By his death and resurrection, he fulfilled God’s plan to save us from sin and death and empowered us with his grace to overcome temptation. Though we may still stumble, our sins don’t have to keep us separated from God; we can be forgiven and reconciled. Now when we struggle to obey the Lord’s commandments, we can call on the power of the Holy Spirit who has been poured into us. This is the kingdom Jesus ushered in, and we are blessed to have been invited into it.

What does that mean for each of us when it comes to living out the Sermon on the Mount? Not only can we not commit adultery, but we can repent, be forgiven, and be empowered by the Lord when we struggle with lustful thoughts. Not only can we refrain from murder, but we can ask for the Lord’s mercy and help when we wrestle with angry thoughts and actions of any kind. Not only can we not take revenge on those who have hurt us, but with God’s grace, we can forgive them and pray for them. This is how Jesus wants us to live and what God always intended by giving his people the Law.

So when you struggle with living this law of love, remember that Jesus has already made a way for you. He has given you the Holy Spirit so that you can go beyond the letter of the law to the very heart of it—and change your own heart in the process. And when you fail, you can repent, be forgiven, and try again. All of this is possible because of Jesus’ sacrifice of love. Today, spend some time praising the Lord for all he has done for you!

“Thank you, Jesus, for laying down your life for me so that I could live how you desire.” 

Thứ Tư tuần III Mùa Chay ngày 23.3.2022
Suy niệm: Mt 5, 17-19   

Ta đến… để hoàn thành (Mt 5,17)

Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái tin rằng Chúa Giêsu đang bác bỏ Luật Môisen. Họ tấn công Ngài vì đã chữa bệnh vào ngày Sabát và không phải lúc nào cũng tuân thủ các nghi lễ rửa tay theo quy định. Nhưng trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã dạy ý nghĩa thực sự của Luật lệ. Đó không chỉ là sự quan tâm bên ngoài mà còn là sự thay đổi bên trong của tâm hồn. Và Ngài đã thể hiện điều này không chỉ bằng cách giảng dạy của mình mà còn bằng cách Ngài sống.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm. Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Ngài đã hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, đồng thời ban cho chúng ta ân sủng để chiến thắng sự cám dỗ. Mặc dù chúng ta vẫn có thể vấp ngã, nhưng tội lỗi của chúng ta không phải khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa; chúng ta có thể được tha thứ và hòa giải. Giờ đây, khi chúng ta cố gắng tuân theo các điều răn của Chúa, chúng ta có thể kêu cầu quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đổ xuống trong chúng ta. Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu đã khai mở, và chúng ta thật may mắn khi được mời vào đó.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với mỗi chúng ta khi thực hiện Bài giảng trên núi? Chúng ta không những không ngoại tình mà còn có thể ăn năn, được tha thứ và được Chúa ban sức mạnh khi chúng ta đấu tranh với những tư tưởng dâm dục. Chúng ta không chỉ có thể kiềm chế việc giết người mà còn có thể cầu xin sự thương xót và giúp đỡ của Chúa khi chúng ta vật lộn với những suy nghĩ và hành động giận dữ dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta không những không thể trả thù những người đã làm tổn thương chúng ta, mà với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể tha thứ và cầu nguyện cho họ. Đây là cách Chúa Giêsu muốn chúng ta sống và là điều Thiên Chúa luôn muốn khi ban Luật pháp cho dân Ngài.

Vì vậy, khi bạn đấu tranh với việc sống theo luật yêu thương này, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã dọn đường cho bạn. Ngài đã ban cho bạn Chúa Thánh Thần để bạn có thể vượt ra ngoài khuôn khổ của luật lệ – và thay đổi tâm hồn của chính bạn trong quá trình này. Và khi bạn thất bại, bạn có thể ăn năn, được tha thứ và thử lại. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được là nhờ tình yêu thương hy sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay, hãy dành thời gian ca ngợi Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, vì Chúa đã hy sinh mạng sống của Chúa cho con để con có thể sống như những gì Chúa mong muốn.

Comments are closed.