You will conceive in your … – Suy niệm theo WAU ngày 20.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You will conceive in your womb and bear a son. (Luke 1:31)

It was a day probably like any other day, more than two thousand years ago, when an angel appeared to Mary and announced the coming of the Messiah. The people of God had been waiting a very long time, but now that wait was over. Mary was going to bear a son-“God with us”-and the Lord would redeem his people. God’s faithfulness had prevailed!

Stories of people waiting for God to fulfill his promises are peppered throughout the Scriptures. Abraham was promised a son, but it was years before Isaac was conceived. Similarly, the Israelites had to wait four hundred years before God freed them from slavery in Egypt and brought them back to the Promised Land. And the coming of the Messiah that we read about today took millennia! But God always came through.

Waiting is not too bad when you know how everything will turn out, but it’s not so easy when you are living in the in-between. In fact, sometimes it’s downright hard.

We can all relate to this. We may ache for the conversion of a spouse or child. We may yearn for a relationship to be healed or for God to intervene in a difficult circumstance. We know that God is good. We know that he desires our redemption and healing more than we do. But the waiting can seem so long and painful.

While we are in our own seasons of waiting, we can look to the numerous examples of God’s faithfulness throughout Scripture. Just as he was faithful to bring forth a Messiah to redeem his people, he will not forget us. He knows the deepest desires of our hearts and the needs we face every day. When we read these stories, he wants us to remember that he will be faithful and that we can trust him in our times of waiting.

Today, take some time to reflect on God’s faithfulness in your own life. Ask him to help you trust him with whatever you are facing. You can be sure that he hears your prayers and that he is walking with you through every situation, giving you strength to wait for his faithfulness to be revealed.

“Lord, thank you for your faithfulness to all generations.”

Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai (Lc 1, 31)

Đó là một ngày có lẽ cũng giống như bao ngày khác, hơn hai nghìn năm trước, khi một thiên sứ hiện ra với Đức Maria và báo tin về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Dân Chúa đã chờ đợi rất lâu, nhưng bây giờ sự chờ đợi đó đã kết thúc. Maria sẽ sinh một con trai – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – và Chúa sẽ cứu chuộc dân của mình. Sự thành tín của Thiên Chúa đã thắng thế!

Câu chuyện về những người chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài được xuất hiện xuyên suốt trong Kinh thánh. Abraham đã được hứa có một đứa con trai, nhưng phải mất nhiều năm trước khi Isaác được thụ thai. Tương tự, dân Israel đã phải đợi bốn trăm năm trước khi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và đưa họ trở lại Đất Hứa. Và sự xuất hiện của Đấng Mêsia mà chúng ta đọc hôm nay đã mất hàng thiên niên kỷ! Nhưng Thiên Chúa luôn thực hiện.

Chờ đợi không phải là quá tệ khi bạn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng không dễ dàng như vậy khi bạn đang sống ở giữa. Trên thực tế, đôi khi nó cực kỳ khó.

Tất cả chúng ta có thể liên quan đến điều này. Chúng ta có thể đau đầu vì sự hoán cải của vợ / chồng hoặc con cái. Chúng ta có thể khao khát một mối tương quan được hàn gắn hoặc được Thiên Chúa can thiệp trong một hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tốt lành. Chúng ta biết rằng Ngài mong muốn sự cứu chuộc và chữa lành của chúng ta hơn chúng ta. Nhưng sự chờ đợi có vẻ quá lâu và đau đớn.

Trong khi đang trong thời kỳ chờ đợi của riêng mình, chúng ta có thể nhìn vào vô số ví dụ về sự thành tín của Thiên Chúa trong suốt Kinh Thánh. Giống như việc trung thành sinh ra một Đấng Mêsia để cứu chuộc dân của mình, Ngài sẽ không quên chúng ta. Ngài biết những mong muốn sâu xa nhất của tâm hồn chúng ta và những nhu cầu mà chúng ta phải đối mặt hằng ngày. Khi chúng ta đọc những câu chuyện này, Ngài muốn chúng ta nhớ rằng Ngài sẽ trung tín và chúng ta có thể tin tưởng Ngài trong thời gian chờ đợi của chúng ta.

Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để suy gẫm về sự trung tín của Thiên Chúa trong đời sống riêng của bạn. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn tin tưởng Ngài với bất cứ điều gì bạn đang đối mặt. Bạn có thể chắc chắn rằng Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và Ngài đang cùng bạn vượt qua mọi tình huống, cho bạn sức mạnh để chờ đợi sự trung tín của Ngài được bộc lộ.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự trung tín của Chúa qua muôn ngàn thế hệ.

Comments are closed.

phone-icon