Love your enemies – Suy niệm theo WAU Chúa Nhật VII Thường Niên A

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Love your enemies (Mt 5:44)

Can you picture getting to heaven, and the first person you meet is the one you liked least on earth? It’s possible. After all, God loves that person just as much as he loves you. We should never presume to know how he judges each person.

No one falls outside the scope of God’s loving intentions, either. What God wants for you here on earth is what he also wants for your aggravating neighbor. It’s also what he wants for history’s worst tyrants-that they “be perfect, just as your heavenly Father is perfect” (Matthew 5:48).

Here’s another surprise: your enemy can help you move closer toward that goal of perfection. Notice that Jesus’ command to be perfect appears right after he explains how to treat the people who hate us: “Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44). So if you want to be perfect, you begin by loving your enemies.

Are you thinking, “This is too much”? Of course it is! It’s beyond human powers-or it would be, if Jesus hadn’t suffered and died for us.

Try to cooperate with the Lord today. Think about the people you should be loving more than you do-and not just your “enemies.” Think too about the people you take for granted, look down on, or consider undeserving. Instead of harboring spiteful or judgmental thoughts, say a short prayer for someone who provokes you.

What if you have stronger emotions? When you find yourself dwelling on people who have hurt you or people you don’t like or people with whom you have strong disagreements, stop yourself, and start praying for them.

Start with the people you live and work with. Pay attention to the thoughts that cross your mind, especially angry or hateful ones. Don’t harbor them! Instead, take advantage of every invitation to love. Then the perfection of God will begin to shine out from you.

“Father, help me to love, not hate. Help me to take another step toward the perfection you want for me.”

Hãy yêu thương kẻ thù ngươi (Mt 5,44)

Bạn có thể hình dung việc lên Thiên đàng, và người đầu tiên bạn gặp là người bạn ghét nhất trên trái đất? Điều đó rất có thể. Cuối cùng, Thiên Chúa yêu người đó nhiều như yêu bạn. Chúng ta đừng bao giờ đoán già đoán non về việc Ngài xét đoán từng người như thế nào.

Không ai nằm ngoài phạm vi ý định yêu thương của Thiên Chúa. Những gì Thiên Chúa muốn cho bạn ở đây trên trái đất cũng là những gì Ngài cũng muốn cho người hàng xóm đáng ghét của bạn. Đó cũng là điều Ngài muốn đối với những bạo chúa tồi tệ nhất trong lịch sử – rằng họ “trở nên hoàn thiện, giống như Cha các anh em trên trời là hoàn thiện” (Mt 5,48).

Đây là một điều bất ngờ khác: kẻ thù của bạn có thể giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thiện đó. Hãy lưu ý rằng mệnh lệnh trở nên hoàn thiện của Chúa Giêsu xuất hiện ngay sau khi Ngài giải thích cách đối xử với những người ghét chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình” (Mt 5,44). Vì vậy, nếu bạn muốn trở nên hoàn thiện, bạn bắt đầu bằng cách yêu kẻ thù của mình.

Bạn đang nghĩ, “Nói vậy thì nhiều quá”? Tất nhiên là thế rồi! Nó vượt quá khả năng của con người – hoặc sẽ là như vậy, nếu Chúa Giêsu đã không đau khổ và chết vì chúng ta.

Hãy cố gắng hợp tác với Chúa ngay hôm nay. Hãy nghĩ về những người bạn nên yêu thương nhiều hơn bạn – và không chỉ là “kẻ thù” của bạn. Cũng hãy nghĩ về những người mà bạn coi thường, hoặc coi là không xứng đáng. Thay vì nuôi dưỡng những suy nghĩ cay độc hoặc phán xét, hãy nói một lời cầu nguyện ngắn cho người đang khiêu khích bạn.

Nếu bạn có cảm xúc mạnh mẽ hơn thì sao? Khi bạn thấy mình đang ở trên những người đã làm tổn thương bạn hoặc những người bạn không thích hoặc những người mà bạn có bất đồng mạnh mẽ, hãy dừng bản thân và bắt đầu cầu nguyện cho họ.

Bắt đầu với những người bạn sống và làm việc cùng. Chú ý đến những suy nghĩ lướt qua tâm trí bạn, đặc biệt là những suy nghĩ giận dữ hoặc thù hận. Đừng chứa chấp chúng! Thay vào đó, hãy tận dụng mọi lời mời gọi yêu thương. Sau đó, sự hoàn thiện của Thiên Chúa sẽ bắt đầu tỏa sáng từ bạn.

“Lạy Cha, xin giúp con yêu chứ không phải ghét. Xin giúp con tiến thêm một bước nữa để hướng tới sự hoàn thiện mà Cha muốn dành cho con.”

Comments are closed.

phone-icon