Whatever you did for one of… – Suy niệm theo WAU ngày 27.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whatever you did for one of these little ones of mine, you did for me (Mt 25:40)

Imagine seeing Jesus as he shivers in the cold. You have an extra coat in the car, so you pull over, step out of your car, and hand Jesus the coat. You help him put it on, and he looks back at you, smiles, and says, “Thank you.” What an honor that would be!

It’s not always that easy, however. Sometimes we struggle to care for people in need because they do not “look like” the Lord. Sometimes people don’t respond to our efforts with gratitude. In today’s Gospel, Jesus tells us that whether people look and act like Jesus or not, “these least brothers” are the very people God calls us to love (Matthew 25:40). In fact, Jesus identifies with them so closely that he promises eternal life to those who care for the sick, the hungry, and the prisoners. By using these extreme examples, Jesus proclaims the great dignity of every person and gives us the foundation for every act of justice.

Every person, no matter how weak or strong, poor or rich, has immeasurable value to God. Simply because we are created in God’s image and likeness, we all possess the dignity and goodness of the One who made us. That’s why whatever we do for each other, we do for him. And that’s why we need to view everyone from God’s point of view-one of value and esteem. He loves everyone, even people who don’t look worthy or holy or resemble Jesus at all. Even they deserve love and respect. And that’s very good news, because aren’t we all the “least” worthy at times?

Today you will encounter many different people. You may find it easy to recognize the presence of Jesus in some. With others, perhaps with the “least” impressive, you may struggle to see their dignity. At times you may even doubt your own worth. But God always sees what is good in his children. He sees every one of us with the unflagging affection of a devoted parent. Even the “least” of us. Even you.

“Father, thank you for your love. Give me eyes to see your presence in all your children. Help me to treat them with the tenderness you show me.”

Điều gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn này của Ta, là anh em làm cho Ta (Mt 25,40)

Hãy tưởng tượng nhìn thấy Chúa Giêsu khi Ngài rùng mình vì lạnh. Bạn có thêm một chiếc áo khoác trong xe, nên bạn tấp vào lề, bước ra khỏi xe và trao chiếc áo khoác cho Chúa Giêsu. Bạn giúp Ngài mặc nó vào, và Ngài nhìn lại bạn, mỉm cười và nói: “Cảm ơn”. Thật là một vinh dự!

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc chăm sóc những người thiếu thốn vì họ không “giống” Chúa. Đôi khi mọi người không đáp lại những nỗ lực của chúng ta bằng lòng biết ơn. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cho dù mọi người có nhìn và hành động giống Chúa Giêsu hay không, thì “những người anh em hèn mọn nhất này” chính là những người mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương (Mt 25,40). Thật vậy, Chúa Giêsu đồng cảm với họ một cách chặt chẽ đến nỗi Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những ai chăm sóc người bệnh, người đói khát và người tù tội. Bằng cách sử dụng những ví dụ quá khích này, Chúa Giêsu tuyên bố phẩm giá cao cả của mỗi người và cho chúng ta nền tảng cho mọi hành động công lý.

Mỗi người, dù yếu hay mạnh, nghèo hay giàu, đều có giá trị vô cùng đối với Thiên Chúa. Đơn giản vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh Thiên Chúa, nên tất cả chúng ta đều sở hữu phẩm giá và sự tốt lành của Đấng đã tạo ra chúng ta. Đó là lý do tại sao bất cứ điều gì chúng ta làm cho nhau, chúng ta đều làm cho Ngài. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần nhìn mọi người theo quan điểm của Thiên Chúa – một trong những giá trị và sự tôn trọng. Ngài yêu tất cả mọi người, ngay cả những người trông không xứng đáng, thánh thiện hay giống Chúa Giêsu chút nào. Thậm chí họ đáng được yêu thương và tôn trọng. Và đó là một tin rất vui, bởi vì chẳng phải tất cả chúng ta đều là những người “hèn mọn” nhất đó sao?

Hôm nay bạn sẽ gặp phải nhiều người khác nhau. Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong một số người. Với những người khác, có lẽ với “ít” ấn tượng nhất, bạn có thể đấu tranh để nhìn ra phẩm giá của họ. Đôi khi bạn thậm chí có thể nghi ngờ giá trị của chính mình. Nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy những gì tốt đẹp ở con cái mình. Ngài nhìn mỗi người chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến của bậc cha mẹ tận tụy. Ngay cả những người “hèn mọn nhất” trong chúng ta. Kể cả bạn.

“Lạy Cha, con cảm ơn tình yêu của Cha. Xin cho con đôi mắt để thấy sự hiện diện của Cha trong tất cả con cái của Cha. Hãy giúp con đối xử với họ bằng sự dịu dàng mà Cha thể hiện với con.”

Lv 19, 1-2. 11-18
Ngươi phải yêu mến tha nhân như chính mình (Lc 19,18)

You’ve probably heard this phrase countless times. It’s a variation on “the Golden Rule” and the second of the two “greatest commandments” that Jesus describes in Matthew 22:39: treat your neighbor with love as you would want to be loved.

In that simple phrase, we see boiled down all the dos and don’ts itemized in the law that Moses hands down in today’s first reading. It makes clear that love is the foundation of the Law. Don’t steal or defraud-love your neighbor. Don’t lie-love your neighbor. Don’t mock or mistreat someone with a disability-love your neighbor. Hold no grudges or hatred in your heart-love your neighbor.

It almost seems too simplistic, but the truth is that this “law of love” can expand our hearts and bring life to our efforts at obeying the commandments. That’s because we all know the joy of being loved by God. That’s the ultimate love we were created to experience. If that is the kind of love we want, then that is the kind of love we should try to share with the people around us. In our concern for what is best for them, we should help them receive the love and life they were created for. That’s the “why” behind our call to obey the commandments.

To love others as we are loved: this is the best yardstick we could use for measuring our choices. Whether we’re preparing for Confession or reviewing the events of our day before bed, the question “Did I love other people as I would want to be loved?” can give us a lot to explore. Is that word I spoke to my friend a loving word? Was the way I treated my coworker really the most loving thing to do? When I failed to meet a need that arose, did I miss an opportunity to love?

Ask the Holy Spirit to help you see your choices in the light of love. Ask him to help you make love the basis of the way you relate to the people around you and the reason why you try to obey the commandments. Because love is the foundation and the fulfillment of the Law.

“Lord, I want to see all your commands as ways you are teaching me to love!”

Bạn có thể đã nghe cụm từ này vô số lần. Đó là một biến thể của “Quy tắc vàng” và là điều răn thứ hai trong số hai “điều răn lớn nhất” mà Chúa Giêsu mô tả trong Mátthêu 22,39: hãy đối xử yêu thương với người lân cận như bạn muốn được yêu thương.

Trong cụm từ đơn giản đó, chúng ta thấy tất cả những điều nên làm và không nên làm được liệt kê thành từng khoản trong luật pháp mà Môisen truyền lại trong bài đọc một hôm nay. Rõ ràng rằng tình yêu thương là nền tảng của Luật pháp. Đừng trộm cắp hay lừa gạt – hãy yêu thương người lân cận của bạn. Đừng nói dối – hãy yêu người lân cận của bạn. Đừng chế giễu hoặc ngược đãi người khuyết tật – hãy yêu thương người hàng xóm của bạn. Đừng giữ mối hận thù hay hận thù trong lòng – hãy yêu thương người lân cận của bạn.

Điều này hầu như có vẻ quá đơn giản, nhưng sự thật là “luật yêu thương” này có thể mở rộng tấm lòng của chúng ta và mang lại sức sống cho những nỗ lực của chúng ta trong việc tuân theo các lệnh truyền. Đó là vì tất cả chúng ta đều biết niềm vui được Thiên Chúa yêu thương. Đó là tình yêu tột đỉnh mà chúng ta được tạo thành để trải nghiệm. Nếu đó là loại tình yêu mà chúng ta muốn, thì đó là loại tình yêu mà chúng ta nên cố gắng chia sẻ với những người xung quanh mình. Vì chúng ta quan tâm đến điều tốt nhất cho họ, chúng ta nên giúp họ nhận được tình yêu và cuộc sống mà họ được tạo thành để dành cho họ. Đó là “lý do” đằng sau lời kêu gọi của chúng ta để tuân theo các lệnh truyền.

Yêu người khác như chúng ta được yêu: đây là thước đo tốt nhất mà chúng ta có thể sử dụng để đo lường các lựa chọn của mình. Cho dù chúng ta đang chuẩn bị xưng tội hay ôn lại những sự kiện trong ngày trước khi đi ngủ, câu hỏi “Tôi có yêu người khác như tôi muốn được yêu không?” có thể cho chúng ta rất nhiều điều để khám phá. Lời tôi nói với bạn tôi có phải là lời yêu thương không? Cách tôi đối xử với đồng nghiệp của mình có thực sự là điều đáng yêu nhất không? Khi tôi không đáp ứng được nhu cầu nảy sinh, tôi có bỏ lỡ cơ hội yêu thương không?

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn thấy những lựa chọn của mình dưới ánh sáng của tình yêu. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn đặt tình yêu thương làm nền tảng cho cách bạn liên hệ với những người xung quanh và lý do tại sao bạn cố gắng tuân theo các mệnh lệnh. Vì tình yêu là nền tảng và là sự chu toàn Lề Luật.

“Lạy Chúa, con muốn xem mọi mệnh lệnh của Chúa như cách Chúa đang dạy con yêu thương!”

Comments are closed.

phone-icon