Who do you say that Jesus is ? – Suy niệm ngày 16.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, February 16, 2023

“Who do you say that Jesus is?”

Scripture: Mark 8:27-33

27 And Jesus went on with his disciples, to the villages of Caesarea Philippi; and on the way he asked his disciples, “Who do men say that I am?” 28 And they told him, “John the Baptist; and others say, Elijah; and others one of the prophets.” 29 And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter answered him, “You are the Christ.” 30 And he charged them to tell no one about him. 31 And he began to teach them that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after three days rise again. 32 And he said this plainly. And Peter took him, and began to rebuke him. 33 But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter, and said, “Get behind me, Satan! For you are not on the side of God, but of men.”

Thứ Năm, ngày 16.02.2023            

Còn anh em bảo Đức Giêsu là ai?

Mc 8,27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.    

Meditation: Who is Jesus for you – and what difference does he make in your life? Many in Israel recognized Jesus as a mighty man of God, even comparing him with the greatest of the prophets. Peter, always quick to respond whenever Jesus spoke, professed that Jesus was truly the “Christ of God” – “the Son of the living God” (Matthew 16:16). No mortal being could have revealed this to Peter, but only God. Through the “eyes of faith” Peter discovered who Jesus truly was. Peter recognized that Jesus was much more than a great teacher, prophet, and miracle worker. Peter was the first apostle to publicly declare that Jesus was the Anointed One, consecrated by the Father and sent into the world to redeem a fallen human race enslaved to sin and cut off from eternal life with God (Luke 9:20, Acts 2:14-36). The word for “Christ” in Greek is a translation of the Hebrew word for “Messiah” – both words literally mean the Anointed One.

Jesus begins to explain the mission he was sent to accomplish

Why did Jesus command his disciples to be silent about his identity as the anointed Son of God? They were, after all, appointed to proclaim the good news to everyone. Jesus knew that they did not yet fully understand his mission and how he would accomplish it. Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father, explains the reason for this silence:

There were things yet unfulfilled which must also be included in their preaching about him. They must also proclaim the cross, the passion, and the death in the flesh. They must preach the resurrection of the dead, that great and truly glorious sign by which testimony is borne him that the Emmanuel is truly God and by nature the Son of God the Father. He utterly abolished death and wiped out destruction. He robbed hell, and overthrew the tyranny of the enemy. He took away the sin of the world, opened the gates above to the dwellers upon earth, and united earth to heaven. These things proved him to be, as I said, in truth God. He commanded them, therefore, to guard the mystery by a seasonable silence until the whole plan of the dispensation should arrive at a suitable conclusion. (Commentary on LukeHomily 49, by Cyril of Alexandria)

God’s Anointed Son must suffer and die to atone for our sins

Jesus told his disciples that it was necessary for the Messiah to suffer and die in order that God’s work of redemption might be accomplished. How startled the disciples were when they heard this word. How different are God’s thoughts and ways from our thoughts and ways (Isaiah 55:8). It was through humiliation, suffering, and death on the cross that Jesus broke the powers of sin and death and won for us eternal life and freedom from the slavery of sin and from the oppression of our enemy, Satan, the father of lies and the deceiver of humankind.

We, too, have a share in the mission and victory of Jesus Christ

If we want to share in the victory of the Lord Jesus, then we must also take up our cross and follow where he leads us. What is the “cross” that you and I must take up each day? When my will crosses (does not align) with God’s will, then his will must be done. To know Jesus Christ is to know the power of his victory on the cross where he defeated sin and conquered death through his resurrection. The Holy Spirit gives each of us the gifts and strength we need to live as sons and daughters of God. The Holy Spirit gives us faith to know the Lord Jesus personally as our Redeemer, and the power to live the Gospel faithfully, and the courage to witness to others the joy, truth, and freedom of the Gospel. Who do you say that Jesus is?

“Lord Jesus, I believe and I profess that you are the Christ, the Son of the living God. Take my life, my will, and all that I have, that I may be wholly yours now and forever.”

Suy niệm:  Đức Giêsu là ai đối với bạn – và sự khác biệt nào Người đã làm trong cuộc đời bạn? Đức Giêsu được nhiều người trong dân Israel nhìn nhận như là người của Thiên Chúa, thậm chí họ còn so sánh Người với những ngôn sứ danh tiếng nhất. Phêrô, người lúc nào cũng nhanh nhẹn trả lời, đã tuyên xưng rằng Đức Giêsu thật sự là “Đức Kitô của Thiên Chúa” – là “Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Không người phàm nào có thể mặc khải điều này cho Phêrô ngoại trừ Thiên Chúa. Qua “cặp mắt đức tin”, Phêrô đã thực sự hiểu được Đức Giêsu là ai. Phêrô đã nhận ra rằng Đức Giêsu còn cao cả hơn một bậc thầy, một ngôn sứ, và một người làm phép lạ. Phêrô là tông đồ đầu tiên công khai tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Đấng được xức dầu, được Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian để cứu độ nhân loại sa ngã, bị nô lệ cho tội lỗi và bị cắt đứt khỏi sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa (Lc 9,20; Cv 2,14-36). Hạn từ “Kitô” tiếng Hy Lạp, còn tiếng Do Thái là Mêsia, cả hai đều có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu

Đức Giêsu bắt đầu giải thích sứ mạng Người được sai tới để hoàn thành

Tại sao Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ giữ thinh lặng về căn tính của Người với tư cách là Con Thiên Chúa, Đấng được xức dầu? Nhưng sau đó, họ được lệnh phải tuyên bố tin mừng cho mọi người. Đức Giêsu biết rằng họ chưa hoàn toàn hiểu hết sứ mạng của Người và cách thức Người sẽ thực hiện nó. Cyril thành Alexandria (376-444 AD), một giáo phụ thời giáo hội sơ khai giải thích lý do cho sự thinh lặng này:

Có những điều chưa hoàn thành mà họ phải rao giảng về Người. Họ cũng phải rao giảng về thập giá, cuộc khổ nạn, và cái chết của Người. Họ phải rao giảng sự sống lại từ cõi chết, là dấu chỉ lớn lao, đích thật, và vinh quang là lời chứng thật về Người rằng Đấng Emmanuel đích thật là Thiên Chúa và nhờ bản tính Con Thiên Chúa Cha. Người hoàn toàn tiêu diệt sự chết và hủy bỏ sự hủy diệt. Người đã cất đi Hỏa ngục, và lật đổ sự chuyên chế của kẻ thù. Người xóa bỏ tội lỗi trần gian, mở cửa nước trời cho những người sống trên trần thế, và kết nối đất với trời. Những điều này đã minh chứng Người là ai, như tôi nói, đích thật là Thiên Chúa. Do đó, Người ra lệnh cho họ hãy giữ kín bí mật bằng sự thinh lặng thích hợp cho tới khi toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa đi đến giờ phút kết thúc thích hợp (chú giải Tin mừng Luca, bài giảng 49).

Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ và chết để đền tội chúng ta

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thật cần thiết cho Đấng Messia chịu đau khổ và chịu chết để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa có thể được hoàn thành. Các môn đệ đã hốt hoảng biết bao khi nghe những lời này. Tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa thật khác xa với tư tưởng và đường lối của chúng ta biết bao (Is 55,8). Chính qua sự khiêm hạ, đau khổ, và cái chết trên thập giá mà Đức Giêsu đã đập tan những quyền lực của tội lỗi và sự chết và đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và ách thống trị của kẻ thù, Satan, cha của những kẻ lừa dối và là kẻ lừa gạt con người.

Chúng ta cũng có phần trong sứ mạng và chiến thắng của Đức Giêsu Kitô

Nếu chúng ta muốn chia sẻ chiến thắng của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải mang lấy thập giá của mình và đi theo đường Người dẫn dắt. “Thập giá” mà bạn và tôi phải vác hằng ngày là gì? Là khi ý tôi chéo (không đồng hàng) với ý Thiên Chúa, thì ý Chúa phải được thực hiện. Biết Đức Giêsu Kitô là biết quyền năng chiến thắng của Người trên thập giá, nơi Người đã đánh bại tội lỗi và chiến thắng sự chết qua sự sống lại của Người. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta các ơn sủng và sức mạnh cần thiết để sống làm con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta đức tin để biết Chúa Giêsu cách cá vị là Đấng cứu độ chúng ta, và năng lực để sống tin mừng cách trung tín, và sự can đảm làm chứng với người khác về niềm vui, chân lý, và tự do của tin mừng. Bạn nói Đức Giêsu là ai?  

“Lạy Chúa Giêsu, con tin và tuyên xưng rằng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa đón nhận cuộc sống con, ý chí con, và tất cả những gì thuộc về con, để con có thể trọn vẹn thuộc về Chúa bây giờ và mãi mãi.”

Comments are closed.

phone-icon