In My Father’s house are many mansions – Suy niệm theo WAU ngày 08.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

In My Father’s house are many mansions (John 14:2)

What’s your dream home? Maybe it’s a beachfront villa or a cabin on a picturesque mountainside. Maybe it’s a castle high on a hill or a modern apartment in a bustling city. Each of us has a different picture of what is ideal.

When Jesus told his disciples that he was returning to the Father in today’s Gospel, he said he was going to prepare a place for them. And just as it is with our dream homes, those heavenly abodes aren’t one size fits all. In fact, there’s one that is made just for you!

Does this mean each one of us gets our own personal “dream home” in heaven? Yes and no. Heaven isn’t a resort filled with personalized vacation homes. But it is very real, and it’s a place where each of us receives the deep rest and refreshment we need. The Catechism tells us that heaven is “the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings, the state of supreme, definitive happiness” (1024). That means that Jesus has each of us in mind as he prepares to bring us to our perfect dwelling place. He knows us through and through. He knows our deepest yearnings. He knows what makes for our ultimate happiness. And he is preparing a place suited just for us.

But that “place” is so much more than a dwelling. It’s where we will find God himself, the One who quenches every thirst and satisfies every longing. Nothing that we currently experience could add to the happiness that we will know when we see the Lord, our God, face-to-face! We will be with him fully and without hindrance. Our eyes will be opened to the beauty and holiness and power of God, and that vision will take our breath away.

Jesus promised to take us to himself so that where he is, there we also may be (John 14:3). In his presence, everything is fulfilled. And that makes heaven infinitely better than a dream home!

“Lord, thank you for preparing a place for me!”

Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở (Ga 14,2)

Ngôi nhà mơ ước của bạn là gì? Có thể đó là một biệt thự bên bờ biển hoặc một túp lều trên sườn núi đẹp như tranh vẽ. Có thể đó là một tòa lâu đài cao trên đồi hoặc một căn hộ hiện đại trong một thành phố nhộn nhịp. Mỗi người chúng ta có một bức tranh khác nhau về thế nào là lý tưởng.

Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ trở về với Chúa Cha trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói Ngài đi chuẩn bị một chỗ cho các ông. Và cũng giống như những ngôi nhà mơ ước của chúng ta, những nơi ở trên trời đó không phải là một kích thước phù hợp với tất cả. Trên thực tế, có một sản phẩm dành riêng cho bạn!

Phải chăng điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có được “ngôi nhà mơ ước” của riêng mình trên thiên đàng? Có và không. Thiên đàng không phải là một khu nghỉ mát với đầy những ngôi nhà nghỉ mát được cá nhân hóa. Nhưng nó rất thực tế, và đó là nơi mà mỗi người chúng ta nhận được sự nghỉ ngơi và sảng khoái sâu sắc mà chúng ta cần. Sách Giáo lý cho chúng ta biết rằng thiên đàng là “cuối cùng và là sự hoàn thành những ước vọng sâu xa nhất của con người, là trạng thái hạnh phúc tối cao và vĩnh viễn” (1024). Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu nghĩ đến mỗi người chúng ta khi Ngài chuẩn bị đưa chúng ta đến nơi ở hoàn hảo. Ngài biết rõ chúng ta. Ngài biết những khao khát sâu xa nhất của chúng ta. Ngài biết điều gì mang lại hạnh phúc tột cùng cho chúng ta. Và Ngài đang chuẩn bị một nơi thích hợp chỉ dành cho chúng ta.

Nhưng “nơi” đó không chỉ là một nơi ở. Đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy chính Thiên Chúa, Đấng làm dịu mọi cơn khát và thỏa mãn mọi khao khát. Không điều gì mà chúng ta đang trải qua có thể làm tăng thêm niềm hạnh phúc mà chúng ta sẽ biết khi diện kiến Chúa, Thiên Chúa của chúng ta! Chúng ta sẽ ở bên Ngài đầy đủ và không có trở ngại. Mắt chúng ta sẽ được mở ra trước vẻ đẹp, sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa, và hình ảnh đó sẽ khiến chúng ta nghẹt thở.

Chúa Giêsu hứa dẫn chúng ta đến với Ngài để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó (Ga 14,3). Trong sự hiện diện của Ngài, mọi thứ đều được hoàn thành. Và điều đó làm cho thiên đàng tuyệt vời hơn một ngôi nhà mơ ước!

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã chuẩn bị cho con một chỗ ở!”

Comments are closed.

phone-icon