Lord, I am not worthy for you to enter my house… – Suy niệm theo WAU ngày 01.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Lord, I am not worthy for you to enter my house, but just say one word and my servant will be healed (Mt 8:8)

These words are familiar to us, not just because they are in today’s Gospel, but because we say a version of this Scripture each week during the Communion Rite. They invite us to recall the faith of the centurion and to receive Jesus with the kind of expectant faith he had, the faith that left Jesus “amazed” (Matthew 8:10). This man-who wasn’t even a Jew-believed that Jesus had the power to heal and bring life by just one word. So let’s look at his words to Jesus and see how we can make them into our own prayer.

“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. I know that I don’t always have the perfect home for you in my heart. It can be a struggle at times to be patient and kind, whether with kids or coworkers. I can get so caught up in the stresses and tasks required of me each day that I lose track of you. But I am so grateful that my sins and failings don’t keep you away. Although I’m imperfect, you still want to come into my life, into my heart, and into my soul. What a relief it is to know that you are pleased to dwell in this messy home of mine!

“But only say the word . . . Like the centurion, I believe that your word brings life. You are the Word made flesh, and I believe that whenever I receive you in the Eucharist, especially with expectant faith, you shower me with grace. I experience it when I have the strength to let go of a resentment or when I choose to spend a few extra minutes with you in prayer. Thank you for all the ways you are already setting things right in my life, Lord!

“. . . and my soul shall be healed. Lord, I believe in your healing touch. I believe in your mercy and forgiveness. What a gift it is to know that you not only desire to come to me but that you come with your merciful, healing grace! Come to me today, Lord, and heal me of anything that prevents me from welcoming you.”

“Jesus, I am so very grateful that you are always willing to come into my heart. Thank you!”

Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh (Mt 8,8)

Những từ này quen thuộc với chúng ta, không chỉ vì chúng có trong Tin Mừng hôm nay, mà còn vì chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh này mỗi tuần trong Nghi thức Rước lễ. Chúng mời gọi chúng ta nhớ lại đức tin của viên đại đội trưởng và tiếp nhận Chúa Giêsu với loại đức tin mong đợi mà ông đã có, đức tin đã khiến Chúa Giêsu “kinh ngạc” (Mt 8,10). Người này – thậm chí không phải là người Do Thái – đã tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành và mang lại sự sống chỉ bằng một lời nói. Vì vậy, hãy xem những lời ông nói với Chúa Giêsu và xem làm thế nào chúng ta có thể biến chúng thành lời cầu nguyện của mình.

Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con. Con biết rằng không phải lúc nào trong tâm hồn con cũng có một ngôi nhà hoàn hảo cho Chúa. Đôi khi, việc kiên nhẫn và tử tế có thể là một cuộc đấu tranh, dù là với trẻ em hay đồng nghiệp. Con có thể bị cuốn vào những căng thẳng và nhiệm vụ hằng ngày đến nỗi con mất dấu Chúa. Nhưng con rất biết ơn vì những tội lỗi và thất bại của con không khiến Chúa tránh xa. Mặc dù con không hoàn hảo, nhưng Chúa vẫn muốn bước vào cuộc đời con, vào trái tim con và vào tâm hồn con. Thật nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng bạn hài lòng được sống trong ngôi nhà bừa bộn này của con!

Nhưng xin phán một lời. . . Giống như viên đại đội trưởng, con tin rằng lời nói của Chúa mang lại sự sống. Chúa là Ngôi Lời nhập thể, và con tin rằng bất cứ khi nào con rước Chúa trong Bí tích Thánh Thể, đặc biệt là với đức tin đầy mong đợi, Chúa sẽ tuôn đổ ân sủng cho con. Con trải nghiệm điều đó khi con có đủ sức mạnh để buông bỏ sự oán giận hoặc khi con chọn dành thêm vài phút với Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì tất cả những cách Chúa đã sắp đặt mọi thứ ngay trong cuộc đời con, Chúa ơi!

“. . . và linh hồn con sẽ được lành mạnh. Chúa ơi, con tin vào sự chữa lành của Chúa. Con tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Thật là một món quà khi biết rằng Chúa không chỉ mong muốn đến với con mà còn đến với ân sủng chữa lành đầy lòng thương xót của Chúa! Lạy Chúa, xin đến với con hôm nay và chữa lành cho con khỏi bất cứ điều gì ngăn cản con chào đón Chúa.”

“Lạy Chúa Giêsu, con rất biết ơn vì Chúa luôn sẵn lòng bước vào tâm hồn con. Con cảm ơn Chúa!”

Genesis 18:1-15
Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? (St 18,14)

Years of infertility had left Sarah without a child-and maybe a little cynical as well. If God is good, she may have thought, then why am I childless? I’ll still worship him with my husband, Abraham, but I’m not sure he really wants to give me what I have longed for. So it makes sense that, when these visitors tell her that she will have a son, she laughs. A child? Ha! That’s a good one.

After a long season of hardship or unanswered prayer like Sarah’s, it’s easy to lose hope. Whether we’ve endured the health challenges of a loved one, the burden of loneliness, or a series of miscarriages, our souls can grow weary over time. And yet the visitors’ words still apply: “Is anything too marvelous for the Lord to do?” (Genesis 18:14).

Intellectually, we know God can do marvelous things. But that doesn’t guarantee that we’ll always trust that God is good and has a good plan for our lives. That’s why it’s important that we remember that goodness is part of who God is. And our God never changes.

So what does God’s goodness look like? He reveals his goodness when he meets your needs (Philippians 4:19). When he replenishes your strength when you are empty (Isaiah 40:31). When he walks with you through dark and fearful days (Psalm 23:4). He remains good to you no matter what happens (23:6).

Is God good? Yes, he is! If you’ve been tempted to doubt that truth, remember how the Lord answered Sarah’s prayer for a son. He will bless you, too, in ways you may recognize only in hindsight. And on that day when you see his goodness face-to-face in his heavenly kingdom, you will know for certain that he truly has done marvelous things for you!

“Lord, open my eyes to see your goodness unfolding in my life today.”

Nhiều năm hiếm muộn đã khiến Sara không có con – và có lẽ cô cũng hơi hoài nghi. Nếu Chúa tốt lành, cô ấy có thể đã nghĩ, vậy thì tại sao tôi lại không có con? Tôi vẫn sẽ tôn thờ Ngài cùng với chồng tôi, Abraham, nhưng tôi không chắc Ngài thực sự muốn cho tôi điều mà tôi hằng mong ước. Vì vậy, thật dễ hiểu khi những vị khách này nói với bà rằng bà sẽ có một đứa con trai, bà đã cười. Một đứa trẻ? Hà! Đó là điều tốt.

Sau một thời gian dài khó khăn hoặc lời cầu nguyện không được đáp lại như của Sara, thật dễ dàng để mất hy vọng. Cho dù chúng ta đã phải chịu đựng những thử thách về sức khỏe của một người thân yêu, gánh nặng của sự cô đơn hay hàng loạt lần sảy thai, tâm hồn chúng ta có thể trở nên mệt mỏi theo thời gian. Tuy nhiên, những lời của những vị khách vẫn được áp dụng: “Có điều gì quá kỳ diệu vượt sức Đức Chúa?” (St 18,14).

Về mặt lý trí, chúng ta biết Chúa có thể làm những điều kỳ diệu. Nhưng điều đó không bảo đảm rằng chúng ta sẽ luôn tin rằng Chúa là tốt lành và có một kế hoạch tốt cho cuộc đời chúng ta. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng lòng tốt là một phần của Thiên Chúa. Và Chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi.

Vậy lòng tốt của Chúa trông như thế nào? Ngài bày tỏ lòng nhân từ khi đáp ứng nhu cầu của bạn (Pl 4,19). Khi Ngài bổ sung sức lực cho bạn khi bạn trống vắng (Is 40,31). Khi Ngài cùng bạn đi qua những ngày tối tăm và sợ hãi (Tv 23,4). Ngài vẫn tốt với bạn cho dù có chuyện gì xảy ra (23,6).

Chúa có tốt lành không? Có, Ngài tốt lành! Nếu bạn muốn nghi ngờ lẽ thật đó, hãy nhớ cách Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của Sara về một đứa con trai. Ngài cũng sẽ ban phước cho bạn theo những cách mà bạn có thể chỉ nhận ra sau biến cố xảy ra. Và vào ngày đó khi bạn tận mắt thấy lòng nhân từ của Ngài trong vương quốc trên trời, bạn sẽ biết chắc rằng Ngài đã thực sự làm những điều kỳ diệu cho bạn!

“Lạy Chúa, xin mở mắt con để nhìn thấy lòng tốt của Chúa đang bộc lộ trong cuộc đời con hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon