When the crowd was driven out… – Suy niệm theo WAU ngày 10.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When the crowd was driven out… (Mt 9:25)

No one would say that God needs our faith in order to work his will. He can perform a miracle whenever and wherever he chooses. Yet it is also true that our faith opens us up to receive Jesus’ power more fully-something that today’s Gospel demonstrates in a dramatic way.

It wasn’t enough for this hemorrhaging woman just to be near Jesus; she wanted to touch him. Even though she was considered ritually unclean, she overcame her shame and fear of censure to reach out for the Lord. And as she did, Jesus felt power go forth from him. Startled, Jesus stopped and sought her out from among the crowd that had been pressing in on him.

When he found her, Jesus said to her, “Courage, daughter! Your faith has saved you” (Matthew 9:22). By calling her “daughter,” Jesus confirmed not only her physical healing but her spiritual healing as well. He seemed pleased to no end to have found someone with such firm faith!

This connection between faith and healing is also evident in the story of Jesus raising an official’s daughter from the dead. When the official made his request of Jesus, he did so with sincere and humble faith, sufficient to convince Jesus to change his plans and visit the man’s home.

Once Jesus entered the house, however, he saw that the environment was one of disbelief and resignation. The mourners’ lack of trust in God was so deep that they ridiculed Jesus and his own faith in his Father. So the first thing he did was to drive them out of the room. Then, having changed the atmosphere, he was more free to work his wonders. He took the girl by the hand, and she came back to life.

We have an omnipotent God who invites us to participate in his works of healing and reconciliation through our faith. If we imitate Jesus by driving unbelief from our hearts, we will be more open to his power. It’s not that he will reward our faith. It’s that we will have removed the obstacles that keep us from experiencing his work in us.

“Jesus, help my unbelief! I want to know your presence and your power in my life.”

Khi đám đông bị đuổi ra rồi… (Mt 9,25)

Không ai có thể nói rằng Thiên Chúa cần đức tin của chúng ta để thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài có thể thực hiện một phép lạ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào Ngài chọn. Tuy nhiên, cũng đúng là đức tin của chúng ta mở ra cho chúng ta để đón nhận quyền năng của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn – điều mà Tin Mừng hôm nay cho thấy một cách ấn tượng.

Đối với người phụ nữ băng huyết này, chỉ ở gần Chúa Giêsu thôi thì chưa đủ; bà muốn chạm vào Ngài. Mặc dù bà bị coi là ô uế theo nghi thức, nhưng bà đã vượt qua nỗi xấu hổ và nỗi sợ bị chỉ trích của mình để tìm đến Chúa. Và khi bà làm thế, Chúa Giêsu cảm thấy quyền năng phát ra từ Ngài. Giật mình, Chúa Giêsu dừng lại và tìm bà giữa đám đông đang chen lấn mình.

Khi tìm thấy bà, Chúa Giêsu nói với bà: “Hỡi con gái, hãy can đảm lên! Đức tin của con đã cứu con” (Mt 9,22). Bằng cách gọi bà là “con gái”, Chúa Giêsu xác nhận không chỉ sự chữa lành về thể xác mà cả sự chữa lành về tâm linh cho bà nữa. Ngài dường như vô cùng hài lòng khi tìm được một người có niềm tin vững chắc như vậy!

Mối liên hệ giữa đức tin và sự chữa lành này cũng được thể hiện rõ trong câu chuyện Chúa Giêsu khiến con gái của một quan chức sống lại từ cõi chết. Khi viên sĩ quan đưa ra yêu cầu của mình với Chúa Giêsu, ông đã làm như vậy với đức tin chân thành và khiêm nhường, đủ để thuyết phục Chúa Giêsu thay đổi kế hoạch và đến thăm nhà người này.

Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu bước vào nhà, Ngài thấy rằng môi trường là một nơi đầy hoài nghi và cam chịu. Sự thiếu tin cậy nơi Thiên Chúa của những người đưa tang sâu sắc đến nỗi họ chế nhạo Chúa Giêsu và niềm tin của chính Ngài nơi Cha Ngài. Vì vậy, điều đầu tiên Ngài làm là đuổi họ ra khỏi phòng. Sau đó, khi đã thay đổi bầu không khí, Ngài được tự do hơn để làm nên những điều kỳ diệu của mình. Ngài nắm lấy tay bé gái, và nó sống lại.

Chúng ta có một Thiên Chúa toàn năng mời gọi chúng ta tham gia vào công việc chữa lành và hòa giải của Ngài nhờ đức tin của chúng ta. Nếu noi gương Chúa Giêsu bằng cách xua đuổi sự vô tín ra khỏi lòng, chúng ta sẽ cởi mở hơn với quyền năng của Ngài. Không phải là Ngài sẽ ban thưởng cho đức tin của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta trải nghiệm công việc của Ngài trong chúng ta.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ sự vô tín của con! Con muốn biết sự hiện diện của Chúa và sức mạnh của Chúa trong cuộc sống của con.”

Comments are closed.

phone-icon