Whoever hears the word and understands it – Suy niệm ngày 28.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, July 28, 2023 

Whoever hears the word and understands it

Scripture:  Matthew 13:18-23

18 “Hear then the parable of the sower. 19 When any one hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in his heart; this is what was sown along the path. 20 As for what was sown on rocky ground, this is he who hears the word and immediately receives it with joy; 21 yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. 22 As for what was sown among thorns, this is he who hears the word, but the cares of the world and the delight in riches choke the word, and it proves unfruitful. 23 As for what was sown on good soil, this is he who hears the word and understands it; he indeed bears fruit, and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.”

Thứ Sáu, ngày 28.07.2023

Ai lắng nghe lời và hiểu được nó

Mt 13, 18-23

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Meditation: How good are you at listening, especially for the word of God? God is ever ready to speak to each of us and to give us understanding of his word. This parable of Jesus is a warning to those who hear and who preach the word of God. What makes us ineffective and unresponsive to God’s word? Preoccupation with other things can distract us from what is truly important and worthwhile. And letting our hearts and minds be consumed with material things can easily weigh us down and draw us away from the treasure that lasts for eternity.

Allowing God’s word to take root in our heart

God’s word can only take root in a receptive heart which is docile and ready to hear what God has to say. One lesson is clear: the harvest is sure.While some seed will fall by the wayside and some fall on shallow ground and never come to maturity, and some be choked to death by the thorns; nonetheless a harvest will come. The seed that falls on good soil, on the heart that is receptive, will reap abundant fruit. Are you teachable and eager to learn God’s truth? And do you allow anything to keep you from submitting to God’s word with joy and trusting obedience?

“Lord Jesus, help me to guard the word you have planted in my heart that no doubt or temptation may keep me from believing and obeying you. May I be fruitful in your service and may I never fear to speak of you to others and to share with them the good news of the Gospel.”

Suy niệm: Bạn chăm chú lắng nghe, đặc biệt đối với lời Chúa như thế nào? Thiên Chúa luôn sẵn sàng nói với mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta được hiểu lời Người. Dụ ngôn của Đức Giêsu là lời cảnh báo cho những ai lắng nghe và rao giảng lời Chúa. Điều gì khiến chúng ta vô tâm và lãnh đạm với lời của Chúa? Sự bận tâm với những điều khác có thể khiến chúng ta ra sao lãng với những gì thật sự quan trọng và đáng giá. Và việc để cho lòng trí chúng ta bị dính bén với những thứ vật chất có thể dễ dàng đè bẹp chúng ta xuống, và kéo chúng ta xa cách kho báu tồn tại mãi mãi.

Hãy để lời Chúa bén rễ trong lòng bạn

Lời Chúa chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn biết ngoan ngoãn và sẵn sàng lắng nghe những gì Chúa nói. Một bài học rất rõ ràng: mùa gặt chắc chắn sẽ tới. Trong khi một số hạt giống rơi trên vệ đường, một số rơi trên đất cạn sẽ không bao giờ đi đến mức trưởng thành, và một số bị bụi gai làm ngạt chết; tuy nhiên mùa gặt sẽ đến. Còn hạt rơi trên đất tốt, trên tâm hồn biết đón nhận, sẽ sinh hoa kết trái dồi dào. Bạn có dễ dạy và hăng hái học hỏi chân lý của Thiên Chúa không? Và bạn có cho phép bất cứ điều gì ngăn cản mình suy phục lời Chúa với niềm vui và sự vâng phục tin tưởng không?

“Lạy Chúa, xin giúp con đề phòng lời mà Chúa đã gieo trồng trong lòng con khỏi sự nghi ngờ hay sự cám dỗ có thể ngăn cản con không tin tưởng và vâng phục Chúa. Chớ gì con sinh hoa kết trái trong sự phục vụ của Chúa, và chớ gì con không bao giờ sợ hãi nói về Chúa cho người khác và chia sẻ với họ về Tin mừng.”

Comments are closed.

phone-icon