Hãy lắng nghe Lời Chúa và thực hành – SN theo WAU ngày 26.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In yesterday’s Gospel reading, Jesus told us to take care how we hear (Luke 8:18). Today, Jesus tells the people that his family members are the ones who hear and act on his word. Why was it so important for Jesus to keep saying this? Because when we listen to and obey the Lord, we participate, even if only in some small way, in his plan to redeem the world.

The best example of this is, ironically, Jesus’ closest blood relative, Mary. When the word of God came to her through the angel Gabriel, it found fertile soil in her heart. Mary was already a person of deep prayer who was also steeped in the Hebrew Scriptures. So when she heard the startling news that would turn her life upside down, she did not react with hardness, anger, or self-pity. Instead, she embodied the kind of discipleship that God desires: “I am the handmaid of the Lord,” she told the angel. “May it be done to me according to your word” (Luke 1:38).

Not only did Mary hear the word of God, but she also acted on it immediately. Luke tells us that after the angel left her, Mary went “in haste” to her cousin Elizabeth, whose own miraculous pregnancy the angel had just announced (Luke 1:39). And when Joseph was told in a dream to take the baby Jesus to Egypt (2:15-18), she heard it as God’s word for her family and went, though it must have been difficult to leave her familiar surroundings behind and live in a foreign land. And yet even in these difficult circumstances, Mary knew that her obedience was bearing fruit. God’s plan for redeeming humankind was unfolding right before her eyes in the child she loved and cared for.

Through your baptism, you are already part of God’s family. But you can deepen your relationship with your heavenly Father by imitating your mother, Mary. Immerse yourself in prayer and Scripture, as she did, so that you can hear God when he is speaking to you. Then act on what you hear. Know that even when you can’t see the consequences of your actions, you are in some way bearing Christ to the world as Mary did.

“Lord Jesus, give me the grace to hear your word and act on it.”

Trong bài đọc Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy để ý đến cách chúng ta nghe (Lc 8,18). Hôm nay, Chúa Giêsu nói với mọi người rằng các thành viên trong gia đình ngài là những người nghe và làm theo lời ngài. Tại sao Chúa Giêsu tiếp tục nói điều này rất quan trọng? Bởi vì khi chúng ta lắng nghe và vâng lời Chúa, chúng ta tham gia vào kế hoạch cứu chuộc thế giới, dù chỉ một cách nhỏ nhặt nào.

Một ví dụ điển hình nhất về điều này là Mẹ Maria, trớ trêu thay, người thân thuộc nhất của Chúa Giêsu. Khi lời Chúa đến với Mẹ qua thiên sứ Gáprien, nó đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ trong lòng Mẹ. Mẹ Maria vốn là một người có lòng cầu nguyện sâu sắc và cũng đã thuộc lòng Kinh thánh Dothái. Vì vậy, khi nghe tin đáng kinh ngạc có thể khiến cuộc sống của Mẹ bị đảo lộn, Mẹ không phản ứng bằng sự cứng rắn, tức giận hay tủi thân. Thay vào đó, Mẹ thể hiện loại môn đệ mà Thiên Chúa mong muốn: “Này tôi là tôi tớ của Chúa”, Mẹ nói với thiên thần. “Nguyện điều đó được thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Mẹ Maria không chỉ nghe lời Chúa mà còn hành động ngay lập tức. Thánh Luca cho chúng ta biết rằng sau khi thiên sứ từ giả Mẹ, Mẹ Maria đã “vội vàng” đến gặp người chị họ là bà Êlisabét, người vừa mang thai cách kỳ diệu mà thiên thần vừa báo tin (Lc 1,39). Và khi Giuse được cho biết trong một giấc mơ để đưa hài nhi Chúa Giêsu đến Ai Cập (2,15-18), Mẹ đã nghe đó là lời của Thiên Chúa dành cho gia đình mình và đi, mặc dù chắc hẳn rất khó khăn khi phải rời bỏ môi trường xung quanh quen thuộc và sống ở một vùng đất xa lạ. Tuy nhiên, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn này, Mẹ Maria biết rằng sự vâng phục của Mẹ đã sinh hoa trái. Kế hoạch cứu chuộc loài người của Thiên Chúa đang tỏ ra ngay trước mắt Mẹ trong người con mà Mẹ yêu thương và chăm sóc.

Qua phép Thánh tẩy, bạn đã là một phần trong gia đình của Thiên Chúa. Nhưng bạn có thể làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Cha trên trời bằng cách noi gương Mẹ của bạn, Mẹ Maria. Đắm mình trong lời cầu nguyện và Kinh thánh, như Mẹ đã làm, để bạn có thể nghe tiếng Thiên Chúa khi Ngài đang nói với bạn. Sau đó, hành động theo những gì bạn nghe được. Hãy biết rằng ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy hậu quả của hành động của mình, theo một cách nào đó, bạn đang mang Chúa Kitô đến với thế giới như Mẹ Maria đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng để nghe lời Chúa và hành động theo lời Chúa.

Er 6, 7-8. 12. 14-20              

Con cái Israel… hân hoan cử hành lễ khánh thành Nhà Thiên Chúa (Er 6,16)

Can you imagine being a member of the Church but not having access to a church?

The sack of Jerusalem in the year 586 BC was a horrifying experience for the Jewish people. Their city and beautiful Temple were destroyed, and most of the population was force-marched to Babylon. During their years in exile, a faithful remnant continued to worship God and uphold his laws as best they could. Their faith, even in this hostile environment, remained so strong that even some of their captors were impressed with their devotion (Ezra 1:1-6; Nehemiah 2:1-6). Today’s first reading gives us a glimpse of the joy that these Israelites felt when they finally returned to Jerusalem and rebuilt their Temple.

Today, a great many Christians can identify with the Jews in exile. These modern-day believers don’t have access to a church, either. There are those who live in countries where Christianity is outlawed. There are those stationed on the front lines in the military. There are those in prison or homebound who don’t have access to the sacraments. And there are those who live in areas of the world where there aren’t enough priests to minister to all the faithful.

In each of these situations, a Christian could begin to feel lonely or distant from the Lord. Yet we know that God is especially close to those who feel isolated or who do not have the blessings of a church community for support. He knows that anyone who holds fast to their faith is just as heroic as those faithful Israelites who continued to worship God in their exile.

So here’s a message for all of you reading this magazine who are in a kind of “Eucharistic exile.” Know that your fellow readers see you; we love you and we bless you. Please pray for the rest of us, that we never take for granted the life we have. And we will pray for you, that Jesus will be especially close to you, just as God was close to the Israelites in exile!

“Jesus, please take special care of my brothers and sisters who don’t have easy access to your Eucharistic presence or to a body of believers to support them.”

Bạn có thể tưởng tượng mình là thành viên của Giáo Hội nhưng không được vào nhà thờ không?

Thành Giêrusalem bị bao vây vào năm 586 TCN là một trải nghiệm kinh hoàng đối với người Do Thái. Thành phố và Đền thờ xinh đẹp của họ đã bị phá hủy, và phần lớn dân chúng bị cưỡng bức đến Babylon. Trong những năm bị lưu đày, một số người trung thành còn sót lại tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa và hết sức tuân thủ luật pháp của Ngài. Đức tin của họ, ngay cả trong môi trường thù nghịch này, vẫn mạnh mẽ đến nỗi ngay cả một số kẻ bắt giữ họ cũng cảm phục trước sự tận tụy của họ (Er 1,1-6; Nkm 2,1-6). Bài đọc I hôm nay cho chúng ta thoáng thấy niềm vui mà những người Israel cảm thấy khi cuối cùng họ trở về Giêrusalem và xây dựng lại Đền thờ của họ.

Ngày nay, rất nhiều Kitô hữu có thể đồng cảm với những người Do Thái bị lưu đày. Những tín hữu thời hiện đại này cũng không được vào nhà thờ. Có những người sống ở những quốc gia nơi Kitô giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật. Có những người đóng quân trên tiền tuyến trong quân đội. Có những người ở trong tù hoặc ở nhà không được lãnh nhận các bí tích. Và có những người sống ở những nơi trên thế giới không có đủ linh mục để phục vụ cho tất cả các tín hữu.

Trong mỗi tình huống này, một Kitô hữu có thể bắt đầu cảm thấy cô đơn hoặc xa cách Chúa. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa đặc biệt gần gũi với những người cảm thấy bị cô lập hoặc những người không có được sự hỗ trợ của cộng đồng nhà thờ. Ngài biết rằng bất cứ ai giữ vững đức tin của mình cũng dũng cảm như những người Israel trung thành đã tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa trong thời gian bị lưu đày.

Vì vậy, đây là một thông điệp dành cho tất cả các bạn đang đọc tạp chí này, những người đang ở trong một loại “sự lưu đày Thánh Thể.” Biết rằng độc giả của bạn nhìn thấy bạn; chúng tôi yêu bạn và chúng tôi chúc lành cho bạn. Xin hãy cầu nguyện cho phần còn lại của chúng ta, rằng chúng ta không bao giờ coi thường cuộc sống mà chúng ta có. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, rằng Chúa Giêsu sẽ đặc biệt gần gũi với bạn, giống như Thiên Chúa đã gần gũi với dân Israel bị lưu đày!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy quan tâm đặc biệt đến anh chị em của con, những người không dễ dàng tiếp cận với sự hiện diện Thánh Thể của Chúa hoặc với một nhóm tín hữu để hỗ trợ họ.

Comments are closed.

phone-icon