Họ đã không hiểu điều đó – Suy niệm theo WAU ngày 30.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciples couldn’t figure out what Jesus meant when he told them that he was to be “handed over to men” (Luke 9:44). But this wasn’t the first time—nor would it be the last—that the disciples “did not understand” Jesus (9:45). After he fed the five thousand, Mark says the disciples “had not understood the incident of the loaves” (6:52). When Jesus warned them against “the leaven of the Pharisees,” they were confused and thought he was talking about the fact that they had forgotten to bring bread with them (8:14-16).

Like the disciples, we face situations in which we don’t fully understand what Jesus seems to be saying or doing. In some instances, it may even seem like he is absent. This can happen in times of trial. But even in our everyday lives, we can encounter circumstances that leave us scratching our heads and wondering what God is up to.

How, then, do we reconcile our circumstances with our human desire to understand what God is doing and to keep on trusting him through it? Look at the disciples. They continued to follow Jesus even when they didn’t understand him because they already had a deep relationship with him. They trusted that he loved them and had their best interests at heart.

So lean into your relationship with the Lord. Honestly bring him your thoughts, feelings, and questions. Then try to quiet your heart and wait for his response. Perhaps an image, memory, or Scripture passage will come to mind assuring you of his love and faithfulness. Or you might experience a sense of peace.

Even if you don’t receive an answer or solution, keep going to Jesus. Keep opening your Bible, keep praising him, keep expressing your love to him. He will not be silent forever; he will respond.

At the time, the disciples didn’t understand why Jesus had to die. But eventually, the Lord revealed it to them—when he rose from the dead. May we, like the disciples, place our trust in our Lord and believe that in his perfect timing, he will reveal his plan to us.

“Jesus, I trust in you.”

Các môn đệ không thể hiểu được ý của Chúa Giêsu khi Ngài nói với họ rằng Ngài sẽ bị “trao nộp cho người ta” (Lc 9,44). Nhưng đây không phải là lần đầu tiên – cũng không phải là lần cuối cùng – các môn đệ “không hiểu” Chúa Giêsu (9,45). Sau khi cho năm ngàn người ăn, Máccô nói rằng các môn đệ “không hiểu sự việc về những chiếc bánh” (6,52). Khi Chúa Giêsu cảnh báo họ về “men của người Pharisêu,” họ đã bối rối và nghĩ rằng Ngài đang nói về việc họ đã quên mang theo bánh (8,14-16).

Giống như các môn đệ, chúng ta đối mặt với những tình huống mà chúng ta không hiểu hết những gì Chúa Giêsu dường như đang nói hoặc làm. Trong một số trường hợp, thậm chí có vẻ như Ngài vắng mặt. Điều này có thể xảy ra trong thời gian thử thách. Nhưng ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể gặp phải những hoàn cảnh khiến chúng ta phải vò đầu bứt tai tự hỏi Thiên Chúa đang làm gì.

Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể dung hòa hoàn cảnh với mong muốn của con người là hiểu những gì Thiên Chúa đang làm và tiếp tục tin cậy Ngài qua việc đó? Hãy nhìn các môn đệ. Họ tiếp tục theo Chúa Giêsu ngay cả khi họ không hiểu Ngài vì họ đã có mối liên hệ sâu sắc với Ngài. Họ tin tưởng rằng Ngài yêu họ và quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ.

Vì vậy, hãy dựa vào mối liên hệ của bạn với Chúa. Thành thật mang đến cho Ngài những suy nghĩ, cảm xúc và câu hỏi của bạn. Sau đó, cố gắng làm dịu trái tim của bạn và chờ đợi phản ứng của Ngài. Có lẽ một hình ảnh, ký ức hoặc đoạn Kinh Thánh sẽ hiện ra trong tâm trí bạn để đảm bảo với bạn về tình yêu thương và sự thành tín của Ngài. Hoặc bạn có thể trải nghiệm một cảm giác bình an.

Ngay cả khi bạn không nhận được câu trả lời hoặc giải pháp, hãy tiếp tục đến với Chúa Giêsu. Tiếp tục mở Kinh thánh của bạn, tiếp tục ca ngợi Ngài, tiếp tục bày tỏ tình yêu của bạn với Ngài. Ngài sẽ không im lặng mãi mãi; Ngài sẽ đáp lại.

Lúc đó, các môn đệ không hiểu tại sao Chúa Giêsu phải chết. Nhưng cuối cùng, Chúa đã tiết lộ điều đó cho họ – khi Ngài sống lại từ cõi chết. Xin cho chúng con, giống như các môn đệ, đặt niềm tin tưởng vào Chúa của chúng con và tin rằng vào thời điểm hoàn hảo của Ngài, Ngài sẽ tiết lộ kế hoạch của Ngài cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài.

Comments are closed.

phone-icon