Take nothing for your journey – SN theo WAU ngày 27.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Don’t take money on your trip. Don’t pack a suitcase. Travel insurance? Don’t bother! When you arrive at your destination, just look around for someone who seems friendly, and stay with them.

If a travel agent gave you that kind of advice, you’d probably walk out of his office! But this is pretty close to what Jesus says when he tells the Twelve to take nothing for their first missionary journey. They were traveling from village to village—shouldn’t they plan their trip, make arrangements, and have extra supplies? Nope. Planning and preparation are not bad things, but Jesus didn’t want them to miss the chance to see God provide for their needs.

Jesus was sending out his disciples to heal and preach. But he was also sending them out so that they could learn to rely on God for all their needs. He wanted them to know that it was their heavenly Father who provided for them and gave them the words and power to work in his name. It’s a lesson he wants to teach all of his followers.

Church history is full of examples of saints who stepped out in faith even when they did not have what was required for their task. And God provided for them! Think of John Bosco, who was famous all over Turin, Italy, for feeding the masses of orphan boys with bread or chestnuts from a near-empty basket. Or think of Mother Teresa, who often had no food for the people she cared for until she received a last-minute donation at dinnertime.

Don’t let your lack of preparation or resources keep you from starting to serve. Things don’t always work out perfectly, even for the saints. Even the apostles had their ups and downs. After this successful missionary trip, they still misunderstood Jesus, abandoned him, and even denied him. Your experience might also have ups and downs, but that’s okay. Just take one step forward and let God provide what you are lacking.

Go ahead and start a conversation with that child of yours who is having a hard time in school. Let God provide the courage for you to bring up a sensitive topic like your spouse’s spending. Trust him to give you what you need so that you can serve the people in your path.

“Lord, help me today to trust that you will provide for me.”

Đừng mang theo tiền cho chuyến đi của bạn. Đừng mang túi xách. Bảo hiểm du lịch? Đừng bận tâm! Khi bạn đến điểm đến của mình, chỉ cần nhìn xung quanh để tìm một người nào đó có vẻ thân thiện và ở lại với họ.

Nếu một đại lý du lịch cho bạn lời khuyên như vậy, bạn có thể sẽ bước ra khỏi văn phòng của anh ta! Nhưng điều này khá gần với những gì Chúa Giêsu nói khi Ngài bảo Nhóm Mười Hai đừng mang theo gì cho chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của họ. Họ đang đi từ làng này sang làng khác – họ không nên lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, sắp xếp và có thêm nguồn cung cấp sao? Không. Lập kế hoạch và chuẩn bị không phải là điều tồi tệ, nhưng Chúa Giêsu không muốn họ bỏ lỡ cơ hội được thấy Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu của họ.

Chúa Giêsu sai các môn đệ đi chữa bệnh và rao giảng. Nhưng Ngài cũng sai họ ra ngoài để họ có thể học cách trông cậy vào Thiên Chúa cho mọi nhu cầu của họ. Ngài muốn họ biết rằng chính Cha trên trời đã quan phòng cho họ và ban cho họ lời nói và quyền năng để nhân danh Ngài. Đó là bài học mà Ngài muốn dạy cho tất cả những người đi theo mình.

Lịch sử Giáo hội có đầy những tấm gương về các vị thánh đã ra đi trong đức tin ngay cả khi họ không có những gì cần thiết cho nhiệm vụ của mình. Và Thiên Chúa đã quan phòng cho họ! Hãy nghĩ đến thánh Gioan Bosco, người nổi tiếng khắp Turin, nước Ý, vì đã cho hàng loạt trẻ em mồ côi ăn bánh mì hoặc hạt dẻ từ một chiếc giỏ gần như trống rỗng. Hoặc hãy nghĩ đến Mẹ Teresa, người thường không có thức ăn cho những người mà bà chăm sóc cho đến khi mẹ nhận được một khoản tiền quyên góp vào phút cuối vào giờ ăn tối.

Đừng để sự thiếu chuẩn bị hoặc thiếu nguồn lực khiến bạn không thể bắt đầu phục vụ. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo, ngay cả đối với các vị thánh. Ngay cả các tông đồ cũng có những thăng trầm của họ. Sau chuyến đi truyền giáo thành công này, họ vẫn hiểu lầm Chúa Giêsu, bỏ rơi Ngài, và thậm chí chối bỏ Ngài. Trải nghiệm của bạn cũng có thể có những lúc thăng trầm, nhưng điều đó không sao. Chỉ cần tiến lên một bước và để Thiên Chúa cung cấp những gì bạn đang thiếu.

Hãy tiếp tục và bắt đầu cuộc trò chuyện với đứa con của bạn đang gặp khó khăn ở trường. Hãy để Thiên Chúa ban cho bạn can đảm để đưa ra một chủ đề nhạy cảm như chi tiêu của vợ/ chồng bạn. Hãy tin tưởng để Ngài cung cấp cho bạn những gì bạn cần để bạn có thể phục vụ mọi người trên con đường của mình.

Lạy Chúa, xin giúp con ngày hôm nay để con tin tưởng rằng Chúa sẽ quan phòng cho con.

Ezra 9:5-9

Thiên Chúa chúng ta đã không rời bỏ chúng ta (Er 9,9)

The priest and scribe Ezra had plenty of reasons to be discouraged. Yes, by God’s grace, his people had been permitted to return to Jerusalem and rebuild their Temple. The construction had been completed and the Temple dedicated, despite fierce opposition from the pagan people living among them. But still, when they needed to focus on their special identity as God’s people, the returned exiles had begun to intermarry with these Gentiles and take on their ways.

So Ezra’s heartfelt prayer laments the sins of God’s people. But he doesn’t just lament. He also calls to mind the magnitude of God’s mercy. Yes, the people needed to repent, but they could do so only because God hadn’t given up on them. He was still working out his plan for his chosen people, and they could count on his overwhelming compassion.

It all hinged on the one truth that filled their present moment and gave them hope—a truth that Ezra focused on as he prayed. Right now, God was with them. In the midst of their sin, he had remained faithful to them. Even as they were adopting the practices of the nations that surrounded them, the Lord didn’t abandon them. Ezra knew that God would first need to get his people’s attention and draw them back to himself. But he trusted that God would do it. The Lord would help them rebuild what they had ruined. Ezra believed that God’s good plan for his people had not changed.

It’s a message that can give us hope, too. Like those returning from exile, we might have missed the mark. We might have forgotten that we are God’s sons and daughters, and that this truth should make a difference in our lives. And like them, we, too, can return to the Lord. We can count on God’s unconditional mercy to accompany us every step of our journey. As the old song says, “I may not know what the future holds, but I know who holds the future.”

Even in your messiness, even when you’re not sure what’s in store for your future, you can fix your hope on this truth: right now, God is with you.

“Merciful and loving God, I trust that you are with me at this very moment.”

Thầy tế lễ và kinh sư Ét-ra có nhiều lý do để nản lòng. Đúng vậy, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, dân của Ngài đã được phép trở về Giêrusalem và xây dựng lại Đền thờ của họ. Việc xây dựng đã hoàn tất và Đền Thờ được cung hiến, bất chấp sự phản đối gay gắt của những người ngoại giáo sống giữa họ. Tuy nhiên, khi họ cần tập trung vào bản sắc đặc biệt của mình với tư cách là dân Chúa, những người bị lưu đày trở về đã bắt đầu kết hôn với những người ngoại bang này và đi theo con đường của họ.

Vì vậy, lời cầu nguyện chân thành của Ét-ra than khóc tội lỗi của dân Thiên Chúa. Nhưng ông không chỉ than thở. Ông cũng nhắc nhớ đến tầm mức của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đúng vậy, dân chúng cần phải ăn năn, nhưng họ có thể làm như vậy chỉ vì Thiên Chúa không từ bỏ họ. Ngài vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình cho những người được Ngài tuyển chọn và họ có thể tin tưởng vào lòng trắc ẩn bao la của Ngài.

Tất cả đều xoay quanh một lẽ thật lấp đầy khoảnh khắc hiện tại của họ và mang lại cho họ hy vọng – một lẽ thật mà Ét-ra tập trung vào khi ông cầu nguyện. Ngay bây giờ, Chúa đã ở với họ. Giữa tội lỗi của họ, Ngài vẫn trung thành với họ. Ngay cả khi họ đang áp dụng các tập quán của các quốc gia xung quanh họ, Chúa đã không bỏ rơi họ. Ét-ra biết rằng trước hết Thiên Chúa cần thu hút sự chú ý của dân Ngài và kéo họ trở lại với Ngài. Nhưng ông tin rằng Thiên Chúa sẽ làm điều đó. Chúa sẽ giúp họ xây dựng lại những gì họ đã hủy hoại. Ét-ra tin rằng kế hoạch tốt lành của Thiên Chúa dành cho dân tộc của Ngài không hề thay đổi.

Đó cũng là một thông điệp có thể cho chúng ta hy vọng. Giống như những người trở về từ nơi lưu đày, chúng ta có thể đã bỏ lỡ mục tiêu. Chúng ta có thể đã quên rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và lẽ thật này sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Và giống như họ, chúng ta cũng có thể trở về với Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng vào lòng thương xót vô điều kiện của Chúa để đồng hành với chúng ta trên mỗi bước đường của chúng ta. Như một bài hát cũ nói, “Tôi có thể không biết tương lai nắm giữ điều gì, nhưng tôi biết ai là người nắm giữ tương lai.”

Ngay cả trong mớ hỗn độn của bạn, ngay cả khi bạn không chắc điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai, bạn vẫn có thể đặt hy vọng vào sự thật này: ngay bây giờ, Chúa đang ở bên bạn.

Lạy Chúa nhân từ và yêu thương, con tin rằng Chúa đang ở bên con ngay lúc này.

Comments are closed.

phone-icon