They were astonished at the majesty of God – SN ngày 30.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, September 30, 2023 

They were astonished at the majesty of God

Scripture:  Luke 9:43-45

43 And all were astonished at the majesty of God. But while they were all marveling at everything he did, he said to his disciples, 44 “Let these words sink into your ears; for the Son of man is to be delivered into the hands of men.” 45 But they did not understand this saying, and it was concealed from them, that they should not perceive it; and they were afraid to ask him about this saying.

Thứ Bảy, ngày 30.09.2023    

Họ kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa

Lc 9,43-45

43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa.44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Meditation: Do you know the majesty of God? When we ascribe majesty to someone or something we acknowledge greatness in that person or thing and voice our respect for it. The miracles of Jesus revealed the awesome power and majesty of God and his favor and blessing (grace) – especially towards the lowly and humble of heart.

God’s way to victory and glory is through the cross

But with the miracles Jesus also gave a prophetic warning: There can be no share in God’s glory without the cross. Jesus prophesied concerning his own betrayal and crucifixion – but it did not make any sense to the disciples because it did not fit their understanding of the Messiah who was supposed to come and free his people from tyranny and oppression. Little did they know that the way to victory over sin and death would be through the cross and resurrection of Christ.

Our fear of suffering betrays our lack of hope in Christ’s victory

When the disciples heard Jesus’ prediction of suffering and betrayal they were afraid to ask further questions. Like a person who might receive bad news from the doctor about some tumor or disease that could destroy them and then refuse to ask any further questions, the disciples of Jesus didn’t want to know any more about the consequences of possible suffering, defeat, and death on a cross. They couldn’t understand how the cross could bring victory and lead to new life and freedom in Christ.

How often do we reject what we do not wish to see? We have heard God’s word and we know the consequences of accepting it or rejecting it. But do we give it our full allegiance and mold our lives according to it? Ask the Lord Jesus to show you his majesty and glory that you may grow in reverence of him and in godly fear (reverence) of his word.

“Lord Jesus, by your cross you have redeemed the world and revealed your glory and triumph over sin and death. May I never fail to see your glory and victory in the cross. Help me to conform my life to your will and to follow in your way of love and holiness.”

Suy niệm: Bạn có biết quyền uy của Chúa không? Khi chúng ta gán quyền uy cho ai hay cho điều gì, chúng ta nhận thức được sự cao trọng nơi người hay vật đó, và bày tỏ lòng tôn kính nó. Các phép lạ của Đức Giêsu mặc khải quyền uy của Chúa và cho thấy ơn sủng của Người, đặc biệt cho những ai có tâm hồn nhỏ bé và khiêm nhường.

Con đường của TC tới chiến thắng và vinh quang đi ngang qua thánh giá

Nhưng qua các phép lạ, Đức Giêsu cũng tiên báo rằng: Không thể chia sẻ vinh quang Thiên Chúa mà không có thánh giá. Đức Giêsu nói trước về việc Người bị phản bội và bị đóng đinh. Thế nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với các môn đệ, bởi vì nó không thích hợp với cách hiểu của họ về Đấng Mêsia, Đấng sẽ đến giải thoát mọi người khỏi áp bức và nô lệ. Họ biết quá ít về con đường dẫn tới chiến thắng tội lỗi và sự chết phải kinh qua thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô.

Sự sợ hãi đau khổ bộc lộ sự thiếu hy vọng của chúng ta nơi chiến thắng của Đức Kitô

Khi các môn đệ nghe Đức Giêsu tiên báo về việc chịu đau khổ và bị phản bội, họ quá sợ hãi không dám hỏi gì thêm. Giống như một bệnh nhân nhận được tin xấu từ bác sĩ về khối u hay căn bệnh có thể giết chết họ, nên họ từ chối không muốn hỏi thêm gì nữa. Các môn đệ của Đức Giêsu không muốn biết thêm gì về những chuyện như đau khổ, thất bại, và chết trên thập giá. Họ không muốn hiểu làm thế nào thánh giá có thể đem lại chiến thắng và dẫn đến sự sống mới và tự do trong Đức Kitô.

Chúng ta có thường chống lại những gì chúng ta không muốn thấy không? Chúng ta nghe lời Chúa, và chúng ta biết hậu quả khi tiếp nhận nó hay khi khước từ nó. Nhưng chúng ta có đáp trả với sự trung tín và uốn nắn cuộc đời mình cho phù hợp với nó không? Hãy cầu xin Đức Giêsu chỉ cho chúng ta biết quyền uy của Người để chúng ta có thể lớn lên trong sự kính sợ Người và lời của Người.

Lạy Chúa Giêsu, qua thập giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian và bày tỏ vinh quang và chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết. Chớ gì con không bao giờ quên nhìn vào vinh quang và chiến thắng của Chúa trên thập giá. Xin Chúa giúp con uốn nắn cuộc đời mình theo thánh ý Chúa, và bước theo con đường tình yêu và thánh thiện của Người.

Comments are closed.

phone-icon