Còn thời đại này,… – SN theo WAU ngày 27.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Clouds in the west and winds from the south—what was Jesus talking about? Among the crowds were farmers, fishermen, and tradesmen. So Jesus drew from their everyday experience to illustrate a spiritual truth. Just as everyone knew that clouds from the west brought moisture from the Mediterranean Sea and desert winds from the south brought heat, they should have been able to recognize the spiritual signs around them.

Jesus wanted his listeners to realize that God was present among them in a new way. In Jesus, God was fulfilling his promises to Israel—but they couldn’t see it. Perhaps it was because they were so burdened or distracted by their concerns that they couldn’t recognize Jesus or “interpret the present time” (Luke 12:56).

We have vastly improved our ability to interpret earth and sky since the time when Jesus walked the earth. But our telescopes and technology haven’t always helped us to perceive the things of God. Sometimes they have the opposite effect! Scientific advancements have often filled our lives with distractions and blurred our spiritual vision. They can dull our awareness of God’s closeness and blind us to his work in the world.

The Lord longs to pierce through our fog. For centuries, the saints have offered a simple tool to do just that: silence. Contemplative silence can help us cut through distractions so that we can see the Lord. While it may take time, persevering in silent contemplation gives the Lord the space to wipe our spiritual lenses clean. It softens our hearts and increases our ability to recognize Jesus everywhere we go.

Sometimes this path of silence can be difficult, but the name of Jesus is a powerful guide. As you quietly seek the Lord, utter his sacred name in your heart with each breath. With one breath after another, his name can lead you closer to him. As you release your burdens, you can move toward peace. The name of Jesus can help wipe away distractions and open your eyes to better see and follow the Lord. Then you will be able to “interpret the present time” and recognize what the Lord is doing—both in your heart and in the world around you.

“Lord Jesus, open my eyes.”

Mây ở phương Tây và gió ở phương Nam – Chúa Giêsu đang nói về điều gì? Trong đám đông có nông dân, ngư dân và thương nhân. Vì vậy, Chúa Giêsu đã rút ra từ kinh nghiệm hằng ngày của họ để minh họa một chân lý tâm linh. Giống như mọi người đều biết rằng những đám mây từ phía Tây mang hơi ẩm từ biển Địa Trung Hải và gió sa mạc từ phía Nam mang theo hơi nóng, lẽ ra họ phải có thể nhận ra những dấu hiệu tâm linh xung quanh mình.

Chúa Giêsu muốn thính giả của Người nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện giữa họ theo một cách mới. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đang thực hiện lời hứa của Ngài với dân Israel nhưng họ không thể nhìn thấy điều đó. Có lẽ vì họ quá nặng trĩu hoặc bị phân tâm bởi những mối quan tâm của mình nên họ không thể nhận ra Chúa Giêsu hoặc “giải thích thời hiện tại” (Lc 12,56).

Chúng ta đã cải thiện đáng kể khả năng nhận xét bầu trời và trái đất kể từ thời Chúa Giêsu sống trên đất. Nhưng kính viễn vọng và công nghệ của chúng ta không phải lúc nào cũng giúp chúng ta nhận thức được những điều thuộc về Thiên Chúa. Đôi khi chúng có tác dụng ngược lại! Những tiến bộ khoa học thường khiến cuộc sống của chúng ta đầy những điều sao nhãng và làm lu mờ tầm nhìn tâm linh của chúng ta. Chúng có thể làm lu mờ nhận thức của chúng ta về sự gần gũi của Thiên Chúa và làm chúng ta mù quáng trước công việc của Ngài trên thế giới.

Chúa khao khát xuyên qua sương mù của chúng ta. Trong nhiều thế kỷ, các thánh đã đưa ra một công cụ đơn giản để làm điều đó: sự im lặng. Sự thinh lặng chiêm niệm có thể giúp chúng ta cắt bỏ những phiền nhiễu để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa. Mặc dù có thể mất thời gian, nhưng việc kiên trì suy gẫm trong im lặng sẽ cho Chúa cơ hội để lau sạch ống kính tâm linh của chúng ta. Nó làm mềm lòng chúng ta và gia tăng khả năng chúng ta nhận ra Chúa Giêsu ở mọi nơi chúng ta đến.

Đôi khi con đường im lặng này có thể khó khăn, nhưng danh Chúa Giêsu là một hướng dẫn mạnh mẽ. Khi bạn yên lặng tìm kiếm Chúa, hãy thốt ra danh thánh của Ngài trong lòng bạn với từng hơi thở. Hết hơi thở này đến hơi thở khác, danh của Ngài có thể đưa bạn đến gần Ngài hơn. Khi bạn giải thoát gánh nặng của mình, bạn có thể tiến tới sự bình an. Danh Chúa Giêsu có thể giúp bạn xóa đi những phiền nhiễu và mở mắt để thấy rõ hơn và đi theo Chúa. Sau đó, bạn sẽ có thể “giải thích thời điểm hiện tại” và nhận ra những gì Chúa đang làm – cả trong tâm hồn bạn và thế giới xung quanh bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con.

Comments are closed.

phone-icon