Ngươi phải yêu mến Chúa…- Sn theo WAU ngày 29.10.2023

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 22:34-40

You shall love the Lord. .. .. . You shall love your neighbor. (Matthew 22:37, 39)

Why are these two commandments the greatest? Because they encapsulate everything that God had spoken to Moses and the Israelites. As Jesus told the Pharisees, “The whole law and the prophets depend” on them (Matthew 22:40).

As important as these two commandments are, however, we might be tempted to think they’re impossible to follow. That’s because too often, we associate love only with warm and fuzzy feelings. But love goes beyond emotion and is sometimes even independent of it. In other words, it’s not so much what we feel as how we act.

Today’s first reading shows us that to love our neighbor, especially the most vulnerable among us, we must act justly toward them (Exodus 22:20-26). These laws, given to Moses by God himself, may have been what Jesus had in mind when he was talking to the Pharisees that day. Jesus knew that in order to love someone, we don’t have to necessarily feel an emotional connection. We don’t even have to know them personally. But we do need to care for them and make sure they are being treated justly.

The same is true in our relationship with the Lord. We might be going through a dry spell in our prayer time. Maybe we don’t even have the desire to pray. But when we make time to be with Jesus, whatever our feelings at that moment, we are loving him.

Each day, whether you wake up feeling energetic and cheerful or tired and cross, you will be presented with opportunities to love God and your neighbor in concrete ways. Don’t pass them up! By itself, each specific action you take might not seem particularly noteworthy. Maybe you don’t feel any love as you do them. But in fact, when you extend yourself for another time and again, you are doing exactly what God has called you to do.

“Jesus, help me to see how I can love you and my neighbor today.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 22,34-40

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa… Ngươi phải yêu mến người thân cận” (Mt 22,37.39)

Tại sao hai điều răn này quan trọng nhất? Bởi vì hai điều răn này tóm lược tất cả những gì Thiên Chúa đã nói với ông Môsê và dân Ítraen. Như Chúa Giêsu đã nói với những người Pharisêu: “Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc” vào hai điều răn ấy (Mt 22,40).

Hai điều răn này rất quan trọng, tuy nhiên, chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng chúng không thể tuân theo được. Đó là vì chúng ta rất thường xuyên liên tưởng tình yêu với những cảm giác ấm áp và mơ hồ. Nhưng tình yêu vượt xa cảm xúc và đôi khi thậm chí độc lập với cảm xúc. Nói cách khác điều chúng ta cảm thấy không quan trọng bằng cách chúng ta hành động.

Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rằng để yêu tha nhân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, chúng ta phải cư xử công bằng với họ (x. Xh 22,20-26). Những điều luật này, được chính Thiên Chúa ban cho Môsê, có thể là những gì Chúa Giêsu có trong tâm trí khi Người nói với những người Pharisêu hôm đó. Chúa Giêsu biết rằng để yêu thương ai đó, chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy có một mối liên hệ tình cảm. Thậm chí chúng ta không cần phải biết cá nhân họ. Nhưng chúng ta cần quan tâm họ và đảm bảo họ được đối xử cách công bằng.

Điều này cũng đúng trong mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta có thể đang trải qua giai đoạn khô khan trong giờ cầu nguyện của mình. Có lẽ, chúng ta thậm chí không có khao khát cầu nguyện. Nhưng khi chúng ta dành thời gian ở với Chúa Giêsu, lúc đó bất kể chúng ta cảm thấy như thế nào, chúng ta vẫn đang yêu mến Người.

Mỗi ngày, cho dù bạn thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng và vui vẻ hay mệt mỏi và khó chịu, bạn sẽ đều có những cơ hội để yêu mến Chúa và tha nhân cách cụ thể. Đừng bỏ qua những cơ hội ấy! Bản thân mỗi hành động cụ thể mà bạn làm dường như chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý. Có thể bạn chẳng cảm thấy có chút tình yêu nào khi bạn làm những điều đó. Nhưng thực tế, khi bạn mở rộng lòng mình ra hết lần này đến lần khác, bạn đang làm chính xác những gì Thiên Chúa đã mời gọi bạn làm.

 “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con biết hôm nay con có thể yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân như thế nào!”

Comments are closed.

phone-icon