Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia 2023

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

“Amazed.” That’s how Mary and Joseph reacted when Simeon said that their son would be “a light for revelation” and “glory for . . . Israel” (Luke 2:32). They knew that Jesus was special, but seeing a prayerful, holy man treat him with such awe and reverence left them speechless. Who was this child whom God had given them?

This is a perfect image for today’s feast of the Holy Family. For all that Mary and Joseph had already experienced, Jesus was still a mystery to them. And he would continue to be a mystery. They would be “astonished” when they found him, at twelve years old, debating with the scribes in the Temple (Luke 2:48). Surely Mary was surprised when Jesus seemed to rebuke her for trying to see him (8:19-21). And imagine her shock when she saw him crucified!

So how did Mary and Joseph respond to the great mystery of their child? With prayerful, open hearts. Luke says that Mary—undoubtedly along with her husband—reflected “in her heart” every time a new challenge arose (2:19). They knew they didn’t have all the answers. They needed to be open to God’s plan for Jesus rather than respond quickly and rashly based on their own ideas.

What a model for us! Whether we are relating to our parents, our spouse, or our children, we should always approach them with a sense of awe and humility. Because they are “wonderfully made” by God himself, they deserve to be treated with respect and honor (Psalm 139:14). May we never try to impose our plans on them. May we instead be open to God’s work in them and love them as he loves them.

Amazed. Prayerful. Humble. Imagine how much peace could flow in families this coming year if we all followed the Holy Family’s example!

“Jesus, Mary, and Joseph, pray for all families this year!”

“Ngạc nhiên”. Đó là cách Maria và Giuse phản ứng lại khi ông Simêon nói rằng con của các ngài sẽ là “ánh sáng soi đường (cho dân ngoại)” và là “vinh quang của… Ítraen” (Lc 2,32). Các ngài biết rằng Chúa Giêsu rất đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy một cụ già chuyên chăm cầu nguyện, thánh thiện đối xử với Người với sự tôn trọng và kính sợ như thế, các ngài đã không thể nói nên lời. Đứa trẻ mà Thiên Chúa đã ban cho các ngài là ai ?

Đây là một hình ảnh hoàn hảo về ngày lễ Thánh Gia hôm nay. Đối với tất cả những gì Đức Maria và Thánh Giuse đã trải nghiệm, Chúa Giêsu vẫn là một mầu nhiệm đối với các ngài. Và Người sẽ tiếp tục là một mầu nhiệm. Họ sẽ “ngạc nhiên” khi tìm thấy Người, lúc mười hai tuổi, đang tranh luận với các kinh sư trong Đền Thờ (x. Lc 2,48). Chắc chắn Maria rất ngạc nhiên khi Chúa Giêsu dường như khiển trách Mẹ vì đã cố tìm gặp Người (x. Lc 8,19-21). Và hãy tưởng tượng Mẹ phải bàng hoàng thế nào khi nhìn thấy Người bị đóng đinh!

Vậy Đức Maria và Thánh Giuse đã phản ứng thế nào đối với mầu nhiệm vĩ đại về người con của mình? Với tâm hồn cởi mở và cầu nguyện. Thánh Luca nói rằng Đức Maria – chắc chắn đã cùng với vị hôn phu của mình – suy ngẫm “trong lòng” mỗi khi có một thách đố mới nảy sinh (Lc 2,19). Các ngài biết họ không có tất cả các câu trả lời. Các ngài cần mở lòng ra với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Chúa Giêsu hơn là phản ứng nhanh chóng và vội vàng dựa trên ý kiến riêng của riêng mình.

Thật là một gương mẫu cho chúng ta! Dù chúng ta có liên hệ với cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái, chúng ta nên luôn luôn tiếp cận họ với sự kính trọng và khiêm tốn. Bởi vì họ được “tạo dựng cách tuyệt vời” bởi chính Thiên Chúa, họ xứng đáng được đối xử với lòng ngưỡng mộ và kính tôn (x. Tv 139,14). Ước mong chúng ta đừng cố áp đặt kế hoạch của mình trên họ. Thay vào đó, mong sao chúng ta mở lòng ra với công trình của Thiên Chúa nơi họ và yêu thương họ như Người yêu thương họ.

Ngạc nhiên. Cầu nguyện. Khiêm nhường. Hãy tưởng tượng sự bình an sẽ lan tỏa trong các gia đình nhiều thế nào trong năm mới này nếu tất cả chúng ta đều noi theo gương mẫu của Gia đình Thánh Gia!

“Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin cầu cho tất cả các gia đình trong năm mới này!”

Comments are closed.

phone-icon