Triều đại 126: Đức Giáo hoàng Lêô VII

0

Đức Giáo hoàng Lêô VII sinh tại Rôma, được chọn làm Giáo hoàng ngày 14-7-939 do sự xếp đặt của Alberic II. Rất ngưỡng mộ Alberic II, ngài đã ký thỏa thuận trong đó Alberic nắm quyền phần đời, và Giáo hoàng giữ quyền phần đạo. Trước kia là đa sĩ Biển Đức, khi lên ngôi Giáo hoàng, tiếp tục sự nghiệp của vị tiền nhiệm Gioan XI, ngài đặt trong tâm vào việc cải tổ các đan viện cùng với thánh Odon de Cluny. Ngài xây cất nhiều cơ sở, trong đó có tu viện cổ gần đền thờ thánh Phaolo ngoại thành. Ngài cố gắng tái lập đời sống thiêng liêng, nhắc nhở các Giám mục và hàng giáo sĩ phải cẩn trong với hiểm họa phù thủy và mê tín dị đoan đang hoành hành khắp nơi. Ngài đã ra vạ tuyệt thông với những kẻ làm trò mê tín và các phù thủy. Đức Lêô VII qua đời ngày 13-7-939.

Comments are closed.