Suy niệm với Mẹ, ngày 13.8

0

 Thứ Tư, ngày 13.08.2014

Thánh Pontian, Giáo hoàng 

Mt 18,15-20

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy” (Mt 18,20)

Như Mẹ: Để nên hoàn thiện, cần phải biết sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái; bên cạnh việc khuyên nhủ, cần hiệp nhất trong lời cầu nguyện để thúc đẩy hối nhân trở về và giúp tăng triển tình huynh đệ cộng đoàn, vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô, để biến đổi và thánh hóa cộng đoàn ngày một nên hoàn thiện hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không ai là một hòn đảo. Mỗi người chỉ có thể sống khi biết liên đới với người khác. Xin cho chúng con ý thức về thân phận tội lỗi của mình, để biết đón nhận những thiếu sót của anh em và giúp nhau sửa lỗi, nhất là cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn chúng con về trong sự hiệp nhất yêu thương: cùng cầu nguyện với nhau và cùng cầu nguyện cho nhau.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.