Suy niệm với Mẹ – ngày 22.8

0

Thứ Sáu, ngày 22.08.2014

Đức Maria Nữ Vương – lễ nhớ

 Lc 1,26-38

Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa(Lc 1,23)

Như Mẹ: Mẹ Maria được chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ hết sức cao trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Sứ thần của Thiên Chúa đã đến truyền tin cho Mẹ và chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ được trở nên cao trọng vì Mẹ luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con muốn noi gương khiêm nhường của Mẹ, để sống đẹp lòng Chúa qua các công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con có một tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ và luôn đặt các công việc chúng con làm dưới cái nhìn của Chúa vì lòng yêu thương và kính sợ Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết học theo gương Mẹ, với mục đích và ý nghĩa sống là luôn làm những việc đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.