Suy niệm với Mẹ, ngày 19.5

0

Thứ Ba, ngày 19.05.2015

Tuần 7 PS

Ga 17,1-11a

“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

Như Mẹ: Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Chúa Giêsu, nếu Chúa Cha không lôi kéo họ đến. Để biết Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên. Người ta sẽ không thể nhận biết Cha và Chúa Con, nếu không được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn biết cậy nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết và tin vào Cha và Chúa Con, nhờ thế mà được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có tài có phép, Mẹ đã được sống trọn trong Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu để chúng con cũng được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.