Suy niệm với Mẹ , ngày 26.5

0

Thứ Ba, ngày 26.05.2015   

Th. Philíphê Nêri, lễ nhớ

Mc 10,28-31

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em,… vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được…
gấp trăm… (Mc 10,29-30).

Như Mẹ: Thiên Chúa có lòng quảng đại vô biên, không ai bỏ mọi sự đi theo Chúa lại không được Chúa chiếu cố ban cho gấp bội. Ai vì Chúa Kitô và vì Tin Mừng của Ngài thì sẽ được gấp trăm ở đời này, có khi cả sự ngược đãi… và cái lớn lao nhất là được Nước Trời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã xuống thế gian này, chấp nhận sống nghèo, chấp nhận hy sinh đến cùng vì loài người. Lạy Cha, xin cho chúng con biết vì Chúa Giêsu và vì Tin Mừng, dám chấp nhận hy sinh tất cả.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ đã hoàn toàn sống vì Chúa và cho Chúa, xin Mẹ hướng dẫn chúng con có lòng hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng vì Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.