Chấm Nối Chấm: ngày 01/02/2016 – Thái độ đón tiếp

0

Chấm Nối Chấm: ngày 01/02/2016

 THÁI ĐỘ ĐÓN TIẾP

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.