Suy niệm với Mẹ, ngày 18.7.2016

0

Thứ Hai, ngày 18.7.2016 – Tuần XVI TN
Mt 12, 38-42

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38).

Như Mẹ: Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra. Có những điều như những dấu chỉ cảnh tỉnh chúng ta về lối sống của mình. Nhưng chúng ta nhiều lúc không để ý đến lắm. Chúa Giêsu là dấu lạ cao cả nhất để cho con người tin nhận mà được ơn cứu độ. Nhưng vì con người đã đóng khung Ngài vào sự hiểu biết của mình nên không nhận ra.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ lòng thương xót cho con người qua các dấu lạ Chúa đang làm trên thế giới hôm nay. Xin cho con mắt đức tin của chúng con nhận ra để sửa đổi cho đời sống ngày nên hoàn thiện hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp chúng con nhận ra điều Chúa muốn qua những dấu chỉ hàng ngày, để chúng con sống xứng đáng hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.