Ngươi không biết Kinh Thánh cũng chẳng biết quyền năng của Thiên Chúa – Suy niệm song ngữ 7.6

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô

Wednesday (June 7): “You  know neither the scriptures nor the power of God”

Scripture: Mark 12:18-27

18 And Sadducees came to him, who say that there is no resurrection; and they asked him a question, saying, 19 “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the wife, and raise up  children for his brother.  20 There were seven brothers; the first took a wife, and when he died left no children; 21 and the second took her, and died, leaving no children; and the third likewise; 22 and the seven left no children. Last of all the woman also died.  23 In the resurrection whose wife will she be? For the seven had her as wife.”  24 Jesus said to them, “Is not this why you are wrong, that you know neither the scriptures nor the power of God? 25 For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.  26 And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God said to him, `I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’? 27 He is not God of the dead, but of the living; you are quite wrong.”

Thứ Tư     7-6    Ngươi không biết Kinh Thánh cũng chẳng biết quyền năng của Thiên Chúa.

Mc 12,18-27

18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.”20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.” 24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to! “

Meditation: How reliable is the belief that all will be raised from the dead? The Sadducees, who were a group of religious leaders from the upper classes in Jesus’ time, did not believe in the bodily resurrection of the dead to eternal life. They could not conceive of heaven beyond what they could see with their naked eyes! Aren’t we often like them? We don’t recognize spiritual realities because we try to make heaven into an earthly image we can touch and see. The Sadducees came to Jesus with a test question to make the resurrection look ridiculous. The Sadducees , unlike the Pharisees, did not believe in the existence of  immortal beings – whether humans, angels, or evil spirits. Their religion was literally grounded in an earthly image of heaven which ended in death.

Jesus offers proof to immortality – life without end

Jesus responds to their argument by dealing with the fact of the resurrection and immortal life. Jesus shows that God is a living God of a living people. The Scriptures give proof of it. In Exodus 3:6, God calls himself the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God was the friend of Abraham, Isaac, and Jacob when they lived on the earth. That friendship with God could not cease with death. David in the Psalms also speaks of the reality of immortal life with God. In Psalm 73:23-24 we pray through the words of David: “I am continually with you; you hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory.” 

Through Christ’s resurrection we, too, can rise again to eternal life with God

The Holy Spirit reveals to us the eternal truths of God’s unending love and the life he desires to share with us for all eternity. Paul the Apostle, quoting from the prophet Isaiah (Isaiah 64:4; 65:17) states:“What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love him,” God has revealed to us through the Spirit (1 Corinthians 2:9-10). The promise of paradise – heavenly bliss and unending life with an all-loving God – is beyond human reckoning. We have only begun to taste the first-fruits! Do you believe the Scriptures and do you know the power of the Holy Spirit who raised Jesus from the dead and who gives us the assurance of everlasting life as well?

 

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (Prayer of Origen, 185-254 AD)

Suy niệm: Niềm tin tất cả mọi người sẽ sống lại xác thực như thế nào? Người Sađốc, là một nhóm nhà lãnh đạo tôn giáo từ các giai cấp cao vào thời Đức Giêsu, đã không tin sự sống lại về thân xác của người chết cho sự sống vĩnh cửu. Họ không thể hiểu Thiên Đàng vượt quá những gì họ có thể nhìn thấy với mắt phàm! Chẳng phải chúng ta cũng thường giống như họ sao? Chúng ta không nhận ra những thực tại thiêng liêng bởi vì chúng ta cố gắng tạo ra Thiên đàng theo hình ảnh trần thế chúng ta có thể đụng chạm và nhìn thấy. Người Sađốc đến dò hỏi Đức Giêsu với một câu hỏi để khiến việc sống lại xem như một điều lố bịch. Người Sađốc không giống như người Pharisêu, không tin sự bất tử, dù con người, thiên thần hay các thần dữ. Thật vậy, niềm tin của họ dựa trên một hình ảnh trần thế về Thiên đàng chỉ kết thúc ở cái chết.

 

Đức Giêsu đưa ra bằng chứng về sự bất tử – sự sống bất tận

Đức Giêsu trả miếng bằng việc xử lý với sự kiện sống lại và sự sống bất tử. Đức Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống của người sống. Kinh thánh làm chứng về điều đó. Trong sách Xuất hành 3,6, Thiên Chúa gọi mình là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Giacóp. Thiên Chúa là bạn hữu của Abraham, Isaac, và Giacóp khi họ còn sống trên trái đất. Tình bằng hữu đó với Thiên Chúa không thể ngưng lại với cái chết. Vua David trong thánh vịnh cũng nói về thực tại của sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Trong thánh vịnh 73,23-24, chúng ta cầu nguyện với những lời của vua David: “Thật con ở với Chúa luôn, tay con Người nắm chẳng buông chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh”.

Qua sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta cũng có thể sống lại vĩnh cửu với Thiên Chúa

Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta những chân lý đời đời của tình yêu bất tận của Thiên Chúa và sự sống Người muốn chia sẻ với chúng ta trong cõi đời đời. Thánh Phaolô tông đồ, trích dẫn lời của ngôn sứ Isaia 64,4- 65,17 rằng: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người”, Thiên Chúa đã mặc khải với chúng ta nhờ Thần Khí (1Cor 2,9-10). Lời hứa Thiên đàng – hạnh phúc Thiên đàng và cuộc sống bất tận với Thiên Chúa luôn yêu thương – vượt quá sự hiểu biết của con người. Chúng ta mới chỉ bắt đầu nếm những hoa trái đầu mùa! Bạn có tin tưởng Kinh thánh và bạn có biết quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết và là Đấng ban cho chúng ta sự bảo đảm về sự sống vĩnh cửu không?

Chớ gì Đức Giêsu cũng đặt tay của Người trên cặp mắt chúng ta, để rồi chúng ta cũng sẽ bắt đầu không chỉ nhìn thấy những gì trông thấy, mà cả những gì không nhìn thấy. Chớ gì Chúa mở những đôi mắt liên quan không chỉ với đời này, nhưng với những gì ở đời sau. Chớ gì Chúa mở cái nhìn của tâm hồn, để chúng ta có thể nhìn ngắm Thiên Chúa trong Thần Khí, qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà vinh quang và quyền lực của Người sẽ tồn tại qua muôn vàn thế hệ (Lời cầu nguyện của giáo phụ Origen, 185-254 AD)

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.