Thơ: Đấng Ngôi Lời

0

ĐẤNG NGÔI LỜI
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14a)

NGÔI Hai giáng thế làm người
HAI cõi đất – trời nối kết yêu thương
NHẬP vào cõi thế đời thường
THỂ nhân đón Chúa ở cùng ngày đêm
LÀM cho nhân loại vui thêm
NGƯỜI người biết Đấng nhân hiền quyền linh
THIÊN thần hợp xướng tôn vinh
CHÚA Trời ban phúc an bình mọi nơi
đâu cũng thỏa mừng vui
CÙNG nhau nô nức dâng lời tạ ơn
CHÚNG con tội lỗi phàm hèn
NHÂN từ Đức Chúa vô ngần xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 4-12-2018
† Thánh ca NGÔI LỜI (Ga 1:1-14) – https://youtu.be/J9uveLLSx1Y

Comments are closed.