Thơ: Khôn khéo

0


[Niệm ý Lc 16:1-13]

Ngày nay thiên hạ khôn hơn
Mưu toan đại sự để tìm lợi danh
Muốn giành hạnh phúc thật nhanh
Công toại danh thành mới được người khen
Đó là khôn khéo trần gian
Mưu mô, mánh khóe, bất cần đúng – sai
Người khôn, của khó đời này
Văn minh hiện đại càng cay đắng nhiều
Sống đua, sống vội, sống liều
Tranh giành quyền lợi, ai sao mặc người
Nhưng khôn ngoan của Nước Trời
Như là chuyện chẳng hợp thời gì đâu
Ðức Giêsu nhắc nhở nhiều
Phải khôn phải khéo tìm điều cao hơn
Biết dùng tài sản Chúa ban
Bạc tiền, sức khỏe, thời gian của mình
Mà tìm kiếm sự quang vinh
Đó là hạnh phúc trường sinh mai này
Vừa khôn vừa khéo là hay
Đừng vì tư lợi mà đày đọa nhau
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban Thần Khí sáng soi điều nghĩa nhân

TRẦM THIÊN THU
Chiều 17-9-2019

Comments are closed.

phone-icon