When you have lifted up the Son of man – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 05.4.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday: (April 5)
“When you have lifted up the Son of man”

Gospel Reading:  John 8:21-30

21 Again he said to them, “I go away, and you will seek me and die in your sin; where I am going, you cannot come.” 22 Then said the Jews, “Will he kill himself, since he says, `Where I am going, you cannot come’?” 23 He said to them, “You are from below, I am from above; you are of this world, I am not of this world. 24 I told you that you would die in your sins, for you will die in your sins unless you believe that I am he.” 25 They said to him, “Who are you?” Jesus said to them, “Even what I have told you from the beginning. 26 I have much to say about you and much to judge; but he who sent me is true, and I declare to the world what I have heard from him.” 27 They did not understand that he spoke to them of the Father. 28 So Jesus said, “When you have lifted up the Son of man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority but speak thus as the Father taught me. 29 And he who sent me is with me; he has not left me alone, for I always do what is pleasing to him.” 30 As he spoke thus, many believed in him.

Thứ Ba ngày 05.4.2022       
Khi các ngươi treo Con Người lên

Ga 8,21-30

 21 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”22 Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: “Nơi tôi đi, các ông không thể đến được”? “23 Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”25 Họ liền hỏi Người: “Ông là ai? ” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.”27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.28 Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.”30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Meditation: Do you know the healing power of the cross of Jesus Christ? When the people of Israel were afflicted with serpents in the wilderness because of their sin, God instructed Moses: “Make a fiery serpent, and set it on a pole; and every one who is bitten, when he sees it, shall live” (Numbers 21:8). The visible sign of the “fiery bronze serpent” being lifted up in the sight of the people reminded them of two important facts – sin leads to death and repentance leads to God’s mercy and healing. The lifting up of the bronze serpent on a wooden pole points to Jesus Christ being lifted up on the wooden cross at Calvary where he took our sins upon himself to make atonement to the Father on our behalf. The cross of Christ broke the curse of sin and death and won pardon, healing, and everlasting life for all who believe in Jesus, the Son of God and Savior of the world.

Either for him or against him

While many believed in Jesus and his message, many others, including the religious leaders, opposed him. Some openly mocked him when he warned them about their sin of unbelief. It’s impossible to be indifferent to Jesus’ word and his judgments. We are either for him or against him. There is no middle ground and no neutral parties.

When Jesus spoke about “going away” he was referring to his return in glory to his Father in heaven. Jesus warned his opponents that if they continued to disobey God’s word and to reject him as Lord and Savior, they would shut themselves off from God and  die in their sins. Jesus’ words echoed the prophetic warning given to Ezekiel that people would die in their sins if they did not turn to God and ask for his mercy and pardon (see Ezekiel 3:18 and 18:18). In every age God warns his people to heed his word before the time is too late to seek his mercy and forgiveness. God gives us time to turn to him and to receive his mercy and pardon, but that time is right now.

To sin literally means to miss the mark or to be off target. The essence of sin is that it diverts us from God and from our true purpose in life – to know the source of all truth and beauty which is God himself and to be united with God in everlasting joy. When Adam and Eve yielded to their sin of disobedience, they literally tried to hide themselves from God’s presence (Genesis 3:8-10). That is what sin does – it separates us from the One who is not only “all-seeing” and “ever present” to us, but who is also “all loving” and “merciful” and eager to receive us with open arms of mercy, healing, and forgiveness. When God calls you to turn your gaze and attention towards him, do you try to hide yourself from his presence with other distractions and excuses that keep you from seeking him and listening to his voice?

The proof of God’s love for us 

Jesus went on to explain to people that if they could not recognize his voice when they heard his word, they would have the opportunity to recognize him when he is “lifted up” on the cross. Jesus pointed to the atoning sacrifice of his life on the cross as the true source of healing and victory over sin and reconciliation with God. The sacrifice of Jesus’ life on the cross is the ultimate proof of God’s love for us.

 

God so loved the world that he gave us his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life (John 3:16).

 

To fail to recognize who Jesus is and where he came from is to remain in darkness – the darkness of sin, ignorance, and unbelief. But if we look to Jesus and listen to his word of life and truth, then we will find the way to lasting peace and joy with God. The Lord Jesus invites each one of us to accept him as the Way, the Truth, and the Life. Our time here in this present world is very limited and short, but how we live it today has consequences not only for the present moment but for our eternal destiny as well. Which direction is your life headed in right now?

 

“Lord Jesus, you came to set us free from sin, doubt, fear, and ignorance. Your word brings life, truth, and healing to mind, heart, soul, and body. Let your healing love free me from the blindness of sin and disbelief and from the destructive force of evil and wrongdoing. May I always find peace, joy, and strength in knowing your merciful love, truth, and goddness.”

Suy niệm: Bạn có biết sức mạnh chữa lành của thập giá Đức Giêsu Kitô không? Khi dân Israel bị đau khổ với những con rắn trong hoang địa bởi vì tội lỗi của họ, Thiên Chúa đã hướng dẫn Môisen: “Hãy làm một con rắn đồng, và để nó trên cái cột; bất cứ ai bị rắn cắn, nhìn lên nó, sẽ được sống” (Ds 21,8). Dấu chỉ hữu hình của “con rắn đồng” được treo lên trước mặt mọi người nhắc nhở họ hai sự kiện quan trọng – tội lỗi dẫn tới cái chết và sự thống hối dẫn tới lòng thương xót và sự chữa lành của Thiên Chúa. Việc treo con rắn đồng trên cây gỗ ám chỉ Đức Giêsu Kitô bị treo trên thập giá ở đồi Canvê, nơi mà Người gánh lấy tội lỗi chúng ta trên mình để đền tội thay cho chúng ta trước Chúa Cha. Thập giá của Đức Kitô đã đập tan lời nguyền của tội lỗi và sự chết và đem lại ơn tha thứ, sự chữa lành, và sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa và Đấng cứu chuộc thế giới.

 

 

Theo Người hay chống Người

Trong khi nhiều người tin tưởng vào Đức Giêsu và sứ điệp của Người, thì nhiều người khác, kể cả các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã chống đối Người. Một số thường nói móc Người khi Người cảnh báo họ về tội vô tín của họ. Thật là quá đáng để lãnh đạm trước lời nói và những phán quyết của Đức Giêsu. Chúng ta ủng hộ Người hoặc chúng ta chống lại Người. Không có sự nữa vời hay những phe trung lập.

Khi Đức Giêsu nói về việc ra đi, Người nói về sự trở về cùng Cha của Người và về với vinh quang của Người. Các đối thủ của Người không thể theo Người được bởi vì sự bất tuân không ngừng của họ với Lời Chúa và sự khước từ đón nhận Người, họ tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Đức Giêsu cảnh báo họ rằng nếu họ tiếp tục khước từ Người, họ sẽ chết trong tội của họ. Những lời lẽ của Đức Giêsu vọng lại lời cảnh báo tiên tri được ban cho ngôn sứ Êdêkien (Ed 3,18 và 18,18) khi TC cảnh báo dân Người chú ý tới Lời Người trước khi quá trể. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để trở lại với Người và để đón nhận ơn sủng của Người, nhưng thời gian đó chính là lúc này.

Tội lỗi theo nghĩa đen là trật đích hay ra khỏi mục tiêu. Bản chất của tội lỗi là những gì nó làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa và ra khỏi mục đích thật sự của chúng ta trong cuộc đời – nhận biết cội nguồn của tất cả mọi sự thật và vẻ đẹp, là chính Thiên Chúa và sự kết hiệp với Thiên Chúa trong niềm vui vĩnh cửu. Khi Ađam và Evà đầu tiên phạm tội bất tuân, họ đã trốn mình khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa (St 3,8-10). Đó là những gì tội lỗi làm; nó tách lìa chúng ta khỏi Đấng không chỉ “thông biết mọi sự” và “luôn hiện hữu”, mà còn là Đấng “toàn ái” và “thương xót” và tha thiết tiếp nhận chúng ta. Khi Thiên Chúa gọi bạn quay lại và hướng về Người, bạn có cố gắng ẩn mình khỏi sự hiện diện của Người với những xao lãng và biện minh khác để giữ bạn không tìm kiếm Người và lắng nghe lời Người không?

Bằng chứng tình yêu TC dành cho chúng ta

Đức Giêsu tiếp tục giải thích rằng nếu người ta không thể nhận ra tiếng Người khi họ nghe lời của Người, thì họ sẽ có cơ hội để nhận ra Người khi Người bị “treo trên” cây thập giá. Ðức Giêsu đã nhắm tới của lễ đền tội của đời Người trên thập giá là nguồn cội đích thật của sự chữa lành và sự chiến thắng trên tội lỗi của thế gian. Hy lễ cuộc đời của Ðức Kitô trên thập giá cho tội lỗi chúng ta là bằng chứng cuối cùng của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Người cho chúng ta, để những ai tin nhận Người sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời (Ga 3,16).

Không nhận ra Đức Giêsu là ai và Người từ đâu đến là vẫn còn ở lại trong bóng tối – bóng tối của tội lỗi, ngu dốt, và vô tín. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào Đức Giêsu và lắng nghe lời sự sống và chân thật của Người thì chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn tới sự bình an và niềm vui bất tận với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta tiếp nhận Người là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Thời gian ở đây, trong thế giới này có giới hạn và ngắn ngủi, nhưng cách chúng ta sống lại hôm nay lại có những hệ quả không chỉ cho giây phút hiện tại mà còn cho số phận đời đời nữa. Hiện giờ cuộc đời bạn đang hướng về đâu?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, nghi ngờ, sợ hãi, và ngu dốt. Lời Chúa đem lại sự sống, sự thật, và chữa lành cho trí, tâm, hồn, và xác. Xin tình yêu chữa lành của Chúa giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và vô tín, và khỏi sức mạnh phá hủy của sự dữ và việc làm sai trái. Xin cho con luôn tìm thấy bình an, niềm vui, và sức mạnh trong việc hiểu biết tình yêu, chân lý, và sự tốt lành của Chúa.

Comments are closed.