“Do not be afraid” – Suy niệm theo WAU ngày 01.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Thursday, September 1, 2022

“Do not be afraid”

Lk 5, 1-11

What was Peter afraid of? He had just heard Jesus preach the good news of salvation and then had seen him perform an awesome miracle. You would think he would be filled with joy, not dread!

But Peter knew that he was a sinner and that the man standing before him had just revealed the glory of God. He also knew that God’s glory had a reputation for burning away sinfulness—and sinful people. So he feared that he might be doomed unless he could convince Jesus to “depart” from him before anything happened to him (Luke 5:8).

Jesus didn’t share Peter’s assessment of the situation. Peter had nothing to be afraid of; no one had to go anywhere!

Do not be afraid. Let Jesus’ words to Peter settle in your heart as well. Let them convince you that it’s perfectly safe to come into the presence of God. On the contrary, it’s the most rewarding, joyous, saving thing you could ever do—and you can do it every single day!

Do not be afraid that he will condemn you for your sins. “God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him” (John 3:17). That includes you!

Do not be afraid that he will ask the impossible of you. Repeat with St. Paul, “I have the strength for everything through him who empowers me” (Philippians 4:13). Jesus wants to empower you!

Do not be afraid that you are unworthy to be in his presence. Instead, come to him and let him make you worthy: “Through the blood of Jesus we have confidence of entrance . . . by the new and living way he opened for us” (Hebrews 10:19, 20). He wants to welcome you and embrace you!

Jesus loves you far too much to reject you or condemn you. So come to him. Let his mercy wash over you, let his love fill your heart, and let his grace empower you to follow him. Do not be afraid.

“Here I am, Lord! Let me experience your presence today.”

 

Thứ Năm, ngày 01.9.2022

Đừng sợ!

Lc 5, 1-11

Phêrô sợ điều gì? Ông vừa nghe Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng về sự cứu rỗi và sau đó đã thấy Ngài thực hiện một phép lạ tuyệt vời. Bạn sẽ nghĩ rằng ông sẽ tràn ngập niềm vui chứ không phải sợ hãi!

Nhưng Phêrô biết mình là tội nhân và người đứng trước mặt ông vừa mới bày tỏ sự vinh hiển của Thiên Chúa. Ông cũng biết rằng sự vinh hiển của Thiên Chúa có tiếng là tiêu hủy mọi tội lỗi – và những người tội lỗi. Vì vậy, ông sợ rằng ông có thể bị tiêu diệt trừ khi ông có thể thuyết phục Chúa Giêsu “rời khỏi” ông trước khi bất cứ điều gì xảy ra với ông (Lc 5,8).

Chúa Giêsu đã không chia sẻ sự đánh giá của Phêrô về tình huống. Phêrô không có gì phải sợ; không ai phải đi đâu cả!

Đừng sợ. Hãy để những lời của Chúa Giêsu nói với Phêrô cũng lắng đọng trong lòng bạn. Hãy để chúng thuyết phục bạn rằng việc đến trước mặt Chúa là điều hoàn toàn an toàn. Ngược lại, đó là điều bổ ích, vui vẻ và cứu thoát nhất mà bạn có thể làm – và bạn có thể làm điều đó mỗi ngày!

Đừng sợ rằng Ngài sẽ kết án bạn vì tội lỗi của bạn. “Thiên Chúa đã không sai Con Ngài đến thế gian để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu” (Ga 3,17). Điều đó bao gồm bạn!

Đừng sợ rằng Ngài sẽ yêu cầu điều không thể ở bạn. Hãy lặp lại với thánh Phaolô: “Tôi có sức mạnh cho mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Chúa Giêsu muốn trao quyền cho bạn!

Đừng sợ rằng bạn không xứng đáng khi có mặt Ngài. Thay vào đó, hãy đến với Ngài và để Ngài làm cho bạn trở nên xứng đáng: “Nhờ máu của Chúa Giêsu, chúng ta tự tin bước vào … Ngài đã mở ra cho chúng ta con đường sống mới” (Hr 10,19-20). Ngài muốn chào đón bạn và ôm lấy bạn!

Chúa Giêsu yêu thương bạn quá nhiều đến nỗi không từ chối bạn hoặc lên án bạn. Vì vậy, hãy đến với Ngài. Hãy để lòng thương xót của Ngài thanh tẩy bạn, hãy để tình yêu thương của Ngài tràn ngập trái tim bạn, và hãy để ân sủng của Ngài ban cho bạn sức mạnh để bước theo Ngài. Đừng sợ.

Lạy Chúa, này con đây! Hãy để tôi trải nghiệm sự hiện diện của bạn ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon