The shepherds returned, praising God – Suy niệm theo WAU ngày 01.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The shepherds returned, praising God (Luke 2:20)

Today we celebrate the feast of Mary, Mother of God, the one who brought the Son of God into the world. And as much as we honor Mary today, we also honor Jesus, her divine Son.

At first glance, it may seem odd that today’s Gospel focuses on the shepherds who came to see the newborn Jesus and left praising God. But surely Mary would want us to join them in their songs of praise! In everything she did, Mary led people to glorify her Son for the salvation he would win for them.

In every age, Mary has sought to bring all people to Jesus and to urge them to praise and worship him. In fact, it’s probably her greatest desire for us as we begin a new year. She knows that we have so many reasons to praise her Son. We can praise him for becoming a man and teaching us to pray. We can adore him for offering himself on the cross to save us. We can glorify him for giving us his Spirit and making us children of God. We can never run out of reasons to praise Jesus!

So make this your goal: to praise Jesus more in 2023. It’s not always easy to include praise in your daily prayer, especially if you’re not accustomed to it. You might not know what to say. But you can begin by thanking Jesus for your blessings. You can also praise him for forgiving your sins. And you can rejoice in his faithfulness and unending love.

As you add praise to your prayer, you can always ask Mary, Mother of God and your Mother, for help. You can use the Magnificat, her own song of praise, as a model as you set out to magnify the Lord (Luke 1:46-55). And you can take comfort in knowing that Mary is praising Jesus right along with you-all year long!

“My soul proclaims your greatness, Lord! My spirit rejoices in you, my Savior!”

Các mục đồng trở về, chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa (Lc 2,20)

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã mang Con Thiên Chúa vào thế gian. Và hôm nay chúng ta tôn vinh Mẹ Maria bao nhiêu, thì chúng ta cũng tôn vinh Chúa Giêsu, Con chí thánh của Mẹ bấy nhiêu.

Thoạt nhìn, có vẻ lạ lùng khi Tin Mừng hôm nay tập trung vào các mục đồng đến gặp Chúa Giêsu mới sinh và ra về ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng chắc chắn Mẹ Maria muốn chúng ta cùng hát với họ những bài ca ngợi! Trong mọi việc Mẹ làm, Mẹ Maria đã hướng dẫn mọi người tôn vinh Con của Mẹ vì ơn cứu độ mà Ngài sẽ mang lại cho họ.

Trong mọi thời đại, Mẹ Maria đã tìm cách đưa mọi người đến với Chúa Giêsu và thúc đẩy họ ca ngợi và thờ phượng Ngài. Trên thực tế, đó có lẽ là mong muốn lớn nhất của Mẹ đối với chúng ta khi chúng ta bắt đầu một năm mới. Mẹ biết rằng chúng ta có rất nhiều lý do để ca ngợi Con của Mẹ. Chúng ta có thể ca ngợi Ngài vì đã trở thành người phàm và dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thể tôn thờ Người vì đã hiến mình trên thập giá để cứu chúng ta. Chúng ta có thể tôn vinh Ngài vì đã ban cho chúng ta Thần Khí của Ngài và biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ có thể hết lý do để ngợi khen Chúa Giêsu!

Vì vậy, hãy biến điều này thành mục tiêu của bạn: ngợi khen Chúa Giêsu nhiều hơn vào năm 2023. Không phải lúc nào cũng dễ dàng đưa lời ngợi khen vào lời cầu nguyện hằng ngày của bạn, đặc biệt nếu bạn không quen với điều đó. Bạn có thể không biết phải nói gì. Nhưng bạn có thể bắt đầu bằng cách cảm ơn Chúa Giêsu về những ơn lành của bạn. Bạn cũng có thể ca ngợi Ngài vì đã tha thứ tội lỗi cho bạn. Và bạn có thể vui mừng trong sự trung tín và tình yêu bất tận của Ngài.

Khi bạn thêm lời ngợi khen vào lời cầu nguyện của mình, bạn luôn có thể xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của bạn, giúp đỡ. Bạn có thể sử dụng bài Magnificat, bài ca ngợi khen của chính Mẹ, như một hình mẫu khi bạn bắt đầu tôn vinh Chúa (Lc 1,46-55). Và bạn có thể yên tâm khi biết rằng Mẹ Maria đang ca ngợi Chúa Giêsu cùng với bạn – suốt cả năm!

Lạy Chúa, linh hồn con ngợi khen sự vĩ đại của Chúa! Thần trí vui mừng trong Chúa, Đấng Cứu Độ con!

Comments are closed.

phone-icon