Go, and do not sin again – Suy niệm ngày 27.03.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, March 27, 2023

“Go, and do not sin again”

Gospel Reading:  John 8:1-11 

1 but Jesus went to the Mount of Olives. 2 Early in the morning he came again to the temple; all the people came to him, and he sat down and taught them. 3 The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst 4 they said to him, “Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. 5 Now in the law Moses commanded us to stone such. What do you say about her?” 6 This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. 7 And as they continued to ask him, he stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” 8 And once more he bent down and wrote with his finger on the ground. 9 But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest, and Jesus was left alone with the woman standing before him. 10 Jesus looked up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” 11 She said, “No one, Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn you; go, and do not sin again.”

Thứ Hai, ngày 27.03.2023     

Hãy đi và đừng phạm tội nữa

Ga 8,1-11

1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,4 rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? “6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.10 Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? “11Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! “

Meditation: When accusations are brought against you, how do you respond and where do you turn for help? The Book of Daniel tells the story of Susanna, a godly woman who loved God and his word. She was unjustly accused of adultery by two elder judges who had tried to seduce her. Since adultery was a serious offense punishable by stoning to death, the law of Moses required at least two witnesses, rather than one, to convict a person. Susanna knew she had no hope of clearing her good reputation and escaping death apart from God’s merciful intervention. Daniel tells us that she looked up to heaven and cried out to the Lord for his help (Daniel 13:35). The two elders who wanted to sin with her had done just the opposite – they hid themselves from God’s sight and they kept their secret sin hidden from the people as well. They brought false charges against her in revenge for her refusal to sin with them. God in his mercy heard the plea of Susanna and he punished the two elders for giving false witness.

Unjust accusations against Jesus

The Gospel accounts frequently describe how Jesus had to face unjust accusations made by the Pharisees, the ruling elders of Israel. They were upset with Jesus’ teaching and they wanted to discredit him in any way they could. They wanted to not only silence him, but to get rid of him because of his claim to speak with God’s authority. When a moral dilemma or difficult legal question arose, it was typical for the Jews to take the matter to a rabbi for a decision. The scribes and the Pharisees brought to Jesus a woman who had been caught in the act of adultery. John writes that they wanted to “test” Jesus on the issue of retribution so ” they might have some charge to bring against him” (John 8:6).

Jewish law treated adultery as a serious crime since it violated God’s ordinance and wreaked havoc on the stability of marriage and family life. It was one of the three gravest sins punishable by death. If Jesus said the woman must be pardoned, he would be accused of breaking the law of Moses. If  he said the woman must be stoned, he would lose his reputation for being the merciful friend of sinners.

Jesus then does something quite unexpected – he begins to write in the sand. The word for “writing” which is used here in the Gospel text has a literal meaning “to write down a record against someone” (for another example see Job 13:26). Perhaps Jesus was writing down a list of the sins of the accusers standing before him. Jesus now turns the challenge towards his accusers. In effect he says: Go ahead and stone her! But let the man who is without sin be the first to cast a stone. The Lord leaves the matter to their own consciences.

Pardon, restoration, and new life

When the adulterous woman is left alone with Jesus, he both expresses mercy and he strongly exhorts her to not sin again. The scribes wished to condemn, Jesus wished to forgive and to restore the sinner to health. His challenge involved a choice – either to go back to her former way of sin and death or to reach out to God’s offer of forgiveness, restoration, and new life in his kingdom of peace and righteousness. Jesus gave her pardon and a new start on life. God’s grace enables us to confront our sin for what it is – unfaithfulness to God, and to turn back to God with a repentant heart and a thankful spirit for God’s mercy and forgiveness. Do you know the joy of repentance and a clean conscience?

“God our Father, we find it difficult to come to you, because our knowledge of you is imperfect. In our ignorance we have imagined you to be our enemy; we have wrongly thought that you take pleasure in punishing our sins; and we have foolishly conceived you to be a tyrant over human life. But since Jesus came among us, he has shown that you are loving, that you are on our side against all that stunts life, and that our resentment against you was groundless. So we come to you, asking you to forgive our past ignorance, and wanting to know more and more of you and your forgiving love, through Jesus Christ our Lord.”  (Prayer of Saint Augustine)

Suy niệm: Khi bạn bị kết tội, bạn phản ứng thế nào và bạn tìm sự trợ giúp ở đâu? Sách Ðanien kể câu chuyện của bà Susanna, một phụ nữ đạo đức, yêu mến Thiên Chúa và Lời Người. Bà bị hai vị thẩm phán lão thành – họ đã cố gắng dụ dỗ bà – kết án phạm tội ngoại tình cách bất công. Vì tội ngoại tình là sự xúc phạm nghiêm trọng, nên có thể bị trừng phạt bằng việc ném đá cho đến chết, luật Môisen đòi hỏi ít nhất hai nhân chứng, chứ không phải một người, để kết tội một người. Bà Susanna biết rằng bà không có hy vọng về việc lấy lại thanh danh của mình và thoát khỏi cái chết mà không có sự can thiệp của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ðanien kể với chúng ta rằng bà nhìn lên trời và kêu cầu Chúa trợ giúp (Ðn 13,35). Còn hai vị bô lão, những người muốn phạm tội với bà, đã làm điều ngược lại – họ trốn tránh cái nhìn của Thiên Chúa và họ giấu tội mình trước mặt người ta nữa. Họ làm chứng dối chống lại bà để trả thù về sự từ chối phạm tội với họ. Thiên Chúa với lòng thương xót đã lắng nghe lời khẩn cầu của bà Susanna và Người đã trừng phạt hai vị bô lão vì tội làm chứng dối.

Những lời kết án bất công chống lại Ðức Giêsu

Các bài đọc Tin mừng mô tả Ðức Giêsu đã phải đối diện với những lời kết án bất công bởi những người Pharisêu, những bô lão cầm quyền của dân Israel như thế nào. Họ bực mình với giáo huấn và họ muốn làm mất uy tín của Người bằng mọi cách có thể. Họ không chỉ muốn Người im lặng, mà còn trừ khử Người nữa bởi vì lời tuyên bố của Người nói bằng uy quyền của Thiên Chúa. Khi một tình huống luân lý khó xử hay một vấn đề luật pháp khó khăn đưa ra, thông thường người Dothái đưa vấn nạn cho một thầy rabbi giải quyết. Các kinh sư và Pharisêu dẫn tới Đức Giêsu người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình. Gioan viết rằng họ muốn “thử” Đức Giêsu nhằm trả thù, vì thế “họ có thể có cớ buộc tội chống lại Người” (Ga 8,6).

Luật Do Thái coi tội ngoại tình là một tội ác nghiêm trọng, vì nó xúc phạm tới lệnh truyền của Thiên Chúa và tàn phá triệt để sự bền vững của hôn nhân và đời sống gia đình. Nó là một trong những tội nghiêm trọng nhất xứng với hình phạt phải chết. Nếu Đức Giêsu nói người đàn bà phải được tha thứ, Người sẽ bị kết tội vi phạm luật Môisen. Nếu Người nói người đàn bà phải bị ném đá, Người sẽ mất danh tiếng là bạn hữu hằng thương xót người tội lỗi.

Nhưng Đức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng – Người bắt đầu viết trên cát. Hạn từ “viết” được dùng ở đây trong bản văn Tin mừng có nghĩa đen “viết ra danh sách buộc tội ai đó” (xem ví dụ khác ở sách Gióp 13,26). Có lẽ Đức Giêsu đang viết xuống danh sách các tội lỗi của những kẻ buộc tội đang đứng trước mặt Người. Đức Giêsu đã xoay chuyển sự thử thách về phía những người buộc tội của Người. Thực tế Người đã nói: Cứ ném đá cô ta đi! Nhưng hãy để người không có tội ném viên đá đầu tiên. Chúa đặt vấn đề với lương tâm của chính họ.

Sự tha thứ, phục hồi, và đời sống mới

Khi người đàn bà phạm tội ngoại tình còn lại một mình với Chúa Giêsu, Ngài vừa bày tỏ lòng thương xót và Ngài mạnh mẽ khích lệ cô đừng phạm tội nữa. Các kinh sư muốn kết án, Chúa Giêsu muốn tha thứ và phục hồi sự lành mạnh cho tội nhân. Sự thách đố của Ngài liên hệ đến sự chọn lựa – hoặc trở lại với con đường tội lỗi và chết chóc trước kia, hoặc vươn tới con đường sự sống và hạnh phúc mới với Ngài. Chúa Giêsu ban cho cô ta sự tha thứ và sự khởi đầu cuộc sống mới. Ơn sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta đối diện với tội lỗi của mình vì những gì nó là – sự bất trung với Thiên Chúa, và trở về với Thiên Chúa bằng một tấm lòng thống hối và một tinh thần biết ơn về lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui của sự thống hối và một lương tâm trong sạch không?

“Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con thấy khó khăn để đến với Cha, bởi vì sự hiểu biết của chúng con về Cha thật bất toàn. Trong sự nông cạn của mình, chúng con hình dung Cha là kẻ thù của mình; chúng con đã suy nghĩ sai lạc rằng Cha sung sướng trong việc xử phạt những tội lỗi của chúng con; và chúng con dại dột nghĩ rằng Cha là một bạo chúa trên cuộc đời con người. Nhưng vì Chúa Giêsu đã đến giữa chúng con, Ngài đã bày tỏ rằng Cha rất đáng yêu mến, và sự phẫn uất của chúng con về Cha là vô căn cứ. Nên chúng con đến với Cha, cầu xin Cha tha thứ cho sự ngu dốt trong quá khứ của chúng con, và muốn ngày càng hiểu biết về Cha và tình yêu tha thứ của Cha hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. “(Lời cầu nguyện của thánh Augustine)

Comments are closed.

phone-icon