You will know them by their fruits – Suy niệm ngày 28.06.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, June 28, 2023

“You will know them by their fruits”

Scripture: Matthew 7:15-20

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves.  16 You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorns, or figs from thistles?  17 So, every sound tree bears good fruit, but the bad tree bears evil fruit.  18 A sound tree cannot bear evil fruit, nor can a bad tree bear good fruit.  19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.  20 Thus you will know them by their fruits.

Thứ Tư, ngày 28.06.2023

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai

Mt 7,15-20

15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Meditation: What do grapes, thorns, figs, and thistles have to teach us about the kingdom of God? The imagery used by Jesus would have been very familiar to his audience. A certain thorn bush had berries which resembled grapes. And a certain thistle had a flower, which at least from a distance, resembled the fig. Isn’t it the same today? What we “hear” might have a resemblance of the truth, but, in fact, when you inspect it closely, it’s actually false. False prophets or teachers abound today as much as they did in biblical times.

A sound mind accepts what is truly good and right and rejects what is false and wrong

What’s the test of a true or false teacher? Jesus connects soundness with good fruit. Something is sound when it is free from defect, decay, or disease and is healthy. Good fruit is the result of sound living – living according to moral truth and upright character. The prophet Isaiah warned against the dangers of falsehood: Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness (Isaiah 5:20). The fruits of falsehood produce an easy religion which takes the iron out of religion, the cross out of Christianity, and any teaching which eliminates the hard sayings of Jesus, and which push the judgments of God into the background and makes us think lightly of sin.

How do we avoid falsehood in our personal lives? By being true – true to God, his word, and his grace. And that takes character! Those who are true to God know that their strength lies not in themselves but in God who supplies what we need. The fruit of a disciple is marked by faith, hope and love, justice, prudence, fortitude and temperance. Do you seek to cultivate good fruit in your life and reject whatever produces bad fruit?

“Lord Jesus, may I bear good fruit for your sake and reject whatever will produce evil fruit. Help me grow in faith, hope, love, sound judgment, justice, courage, and self control.”

Suy niệm: Cây nho, bụi gai, cây vả, và cây găng dạy chúng ta điều gì về vương quốc của Thiên Chúa? Ðức Giêsu dùng hình ảnh rất quen thuộc đối với các thính giả của Người. Bụi gai có quả giống đôi chút với cây nho. Một cây găng có hoa, nhìn từ xa na ná giống cây vả. Chẳng phải nó cũng giống như ngày nay sao? Điều chúng ta “nghe” có thể giống với sự thật, nhưng thực tế, khi bạn xem xét nó kỹ lưỡng, nó thực ra là giả trá. Ngày hôm nay, các ngôn sứ hay thầy dạy giả hiệu đầy dẫy, họ nhiều như thời xa xưa.

Một tâm trí lành mạnh đón nhận những gì thật sự tốt lành và đúng đắn và loại bỏ những gì giả dối và sai trái

Làm thế nào để biết được thầy dạy thật hay giả? Ðức Giêsu liên hệ tính hoàn hảo với trái tốt. Điều gì đó là lành mạnh khi nó không có khuyết điểm, không mục nát, không bệnh hoạn, nhưng mạnh khỏe. Trái tốt là kết quả của đời sống lành mạnh, đời sống dựa trên sự thật của lương tâm và bản tính đúng đắn. Ngôn sứ Isaia lên tiếng chống lại sự giả dối: Khốn cho những ai nói xấu thành tốt, và nói tốt thành xấu, những ai biến tối thành sáng, biến sáng thành tối (Is 5,20). Những trái xấu phát sinh một niềm tin dễ dãi, lấy sự kiên vững ra khỏi niềm tin, lấy thánh giá ra khỏi đạo thánh Chúa, và lấy bất kỳ lời giảng dạy nào ra khỏi những câu nói khó nghe của Ðức Giêsu, và ép những phán đoán của Chúa vào trong bối cảnh khiến chúng ta coi nhẹ tội lỗi.

Làm thế nào để chúng ta tránh được sự giả dối trong đời sống riêng tư của mình? Bằng cách thành thật, thành thật với Thiên Chúa, với lời Chúa, với ơn sủng của Người. Và điều đó đòi hỏi chí khí! Những ai thành thật với Thiên Chúa đều biết rằng sức khỏe của họ không tự mình mà có, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng cung cấp những gì chúng ta cần. Hoa trái của người môn đệ được đánh dấu qua đức tin, đức cậy, và đức mến, khôn ngoan, công bình, can đảm, và tiết độ. Bạn có tìm cách trồng cây trái tốt trong cuộc đời mình, và loại trừ bất cứ điều gì phát sinh ra trái xấu không?

“Lạy Chúa, chớ gì con mang lại trái tốt cho Chúa. Xin giúp con loại bỏ bất cứ điều gì đem lại trái xấu. Và giúp con lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến, sự đoán xét hoàn hảo, đức công bình, lòng can đảm, và đức tự chủ.”

Comments are closed.

phone-icon