Can you drink this cup? – Suy niệm theo WAU ngày 25.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Can you drink this cup? (Mt 20:22)

Do you remember the story in Luke’s Gospel when James and his brother, John, asked Jesus a pointed question? It didn’t end well. Reacting to the way a village of Samaritans had rejected Jesus, they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?” (Luke 9:54). Such a request earned a rebuke from Jesus.

A similar scene plays out in today’s Gospel. This time the brothers had their mother ask in their place: “Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left” (Matthew 20:21). Perhaps they thought she was a more sympathetic figure. Or perhaps they wanted to hide their true motives. But Jesus saw through the ruse and addressed the brothers directly: “You do not know what you are asking” (20:22).

If James had never moved beyond these failed attempts at glory, we wouldn’t be celebrating his feast day today. But there’s so much more to his story. The mere fact that he stuck with Jesus speaks volumes in itself! He didn’t let his missteps or Jesus’ rebukes discourage him. Instead, he let them produce in him the humility and openness to the Spirit that is the hallmark of every saint.

Tradition tells us that after Pentecost, James traveled as far as Spain bringing the good news to thousands of people before returning to Jerusalem. James became such an effective evangelist that he captured even King Herod’s attention-and his wrath (Acts 12:1-2). Just as Jesus had foretold, James did indeed drink “the chalice” that Jesus drank (Matthew 20:22). Like his Lord, he embraced the call not to be served “but to serve and to give his life” for the gospel (20:28).

So as you celebrate St. James today, remember how he started out. Remember how patient Jesus was with him, and remember how persistent James was. Then think about your own life. There’s still room for you to become more like the Lord. And there’s still more that Jesus wants to do in you and through you. Your story isn’t over yet!

“Jesus, help me to follow you even more closely today.”

Anh em có thể uống chén này không? (Mt 20,22)

Bạn có nhớ câu chuyện trong Tin mừng Luca khi Giacôbê và anh trai của ông, Gioan, hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi cụ thể không? Nó không kết thúc tốt đẹp. Phản ứng trước cách một làng người Samaria từ chối Chúa Giêsu, họ hỏi: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con gọi lửa từ trời xuống để thiêu rụi họ không?” (Lc 9,54). Một yêu cầu như vậy đã khiến Chúa Giêsu quở trách.

Một cảnh tương tự cũng diễn ra trong Tin mừng hôm nay. Lần này, hai anh em có mẹ của họ hỏi thay họ: “Xin hãy cho hai người con trai của tôi một chỗ ngồi, một người ở bên phải của Ngài và người kia ở bên trái của Ngài” (Mt 20,21). Có lẽ họ cho rằng bà là một nhân vật dễ thông cảm hơn. Hoặc có lẽ họ muốn che giấu động cơ thực sự của mình. Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấu mưu mẹo và nói thẳng với hai anh em: “Anh em không biết mình đang xin gì” (20,22).

Nếu Giacôbê không bao giờ vượt qua những nỗ lực thất bại này để đạt được vinh quang, chúng ta sẽ không kỷ niệm ngày lễ của ông hôm nay. Nhưng còn rất nhiều điều khác trong câu chuyện của ông. Thực tế là ông bị mắc kẹt với Chúa Giêsu tự nó nói lên rất nhiều điều! Ông đã không để những sai lầm của mình hoặc những lời khiển trách của Chúa Giêsu làm ông nản lòng. Thay vào đó, ông để chúng sản sinh trong mình sự khiêm nhường và cởi mở với Thánh Linh, vốn là đặc điểm nổi bật của mọi vị thánh.

Truyền thống cho chúng ta biết rằng sau Lễ Ngũ Tuần, Giacôbê đã đi xa đến tận Tây Ban Nha để mang Tin mừng cho hàng ngàn người trước khi trở về Giêrusalem. Giacôbê đã trở thành một nhà truyền giáo hiệu quả đến mức thu hút bị sự chú ý của cả Vua Hêrôđê – và cả cơn thịnh nộ của ông (Cv 12,1-2). Đúng như Chúa Giêsu đã báo trước, Giacôbê thực sự đã uống “chén đắng” mà Chúa Giêsu đã uống (Mt 20,22). Giống như Chúa của mình, ông chấp nhận lời kêu gọi không phải để được phục vụ “mà là để phục vụ và hiến mạng sống của mình” cho Tin mừng (20,28).

Vì vậy, khi bạn mừng lễ thánh Giacôbê hôm nay, hãy nhớ lại cách ngài khởi đầu. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã kiên nhẫn với ông như thế nào, và hãy nhớ Giacôbê kiên trì như thế nào. Sau đó, hãy nghĩ về cuộc sống của chính bạn. Vẫn còn chỗ để bạn trở nên giống Chúa hơn. Và vẫn còn nhiều điều mà Chúa Giêsu muốn làm trong bạn và qua bạn. Câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc!

“Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay xin giúp con đi theo sát Chúa hơn nữa.”

2 CORINTHIANS 4:7-15
Chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ … để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ (2Cor 4,11)

James’s mother did what any mother would: she advocated for her sons. She asked Jesus to guarantee both James and John seats of honor in his kingdom (Matthew 20:20-21). Jesus’ response must have sobered everyone. Turning to the brothers, he asked, “Can you drink the chalice that I am going to drink?” (Matthew 20:22). The chalice of hardship and suffering, that is!

Of the twelve apostles, St. James, whose feast we celebrate today, was the first to drink that cup to its full on the day he was martyred. But that meant he was also the first to experience the “life” of the risen Lord Jesus in its fullest glory (2 Corinthians 4:10).

However, it’s not just physical death that manifests the life of Christ. Every trial, every ounce of suffering that we endure in faith is an opportunity for Jesus to show forth his life. Look at James as an example: he experienced fear and doubt and despair on Good Friday but knew incredible joy on Easter Sunday! He later faced persecution as he helped lead the church in Jerusalem, but then he knew the joy of seeing thousands of conversions when he traveled to Spain to proclaim the gospel. Then, when he returned home, he was martyred by Herod Agrippa, only to be raised up to the glory of Jesus’ heavenly throne (Acts 12:1-2).

James had every reason to feel afflicted, persecuted, and struck down (2 Corinthians 4:8, 9). But none of these experiences-not even his death-signaled utter defeat. That’s because his relationship with the risen Lord gave him unshakable confidence. Death was no longer the last word for James. And it isn’t for us.

We all face suffering and trials. But the fact that we’re celebrating St. James today tells us that we can experience the same hope and confidence he knew, even as we go through our challenges. That’s because we are all sharers in Jesus’ resurrection-not only in heaven but right here on earth!

“Jesus, help me to know the power of your resurrection today.”

Mẹ của Giacôbê đã làm điều mà bất kỳ bà mẹ nào cũng làm: bà ủng hộ các con trai mình. Bà cầu xin Chúa Giêsu bảo đảm cho cả Giacôbê và Gioan được ngồi ghế danh dự trong vương quốc của Ngài (Mt 20,20-21). Câu trả lời của Chúa Giêsu hẳn đã làm mọi người tỉnh táo. Quay sang các môn đệ, Ngài hỏi: “Các anh có uống được chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22). Đó là cái chén của khó khăn và đau khổ!

Trong số mười hai tông đồ, Thánh Giacôbê mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là người đầu tiên uống cạn chén đó vào ngày chịu tử đạo. Nhưng điều đó có nghĩa là ông cũng là người đầu tiên kinh nghiệm “sự sống” của Chúa Giêsu phục sinh trong vinh quang trọn vẹn nhất (2Cor 4,10).

Tuy nhiên, không phải chỉ cái chết thể xác mới biểu lộ sự sống của Đức Kitô. Mỗi thử thách, mỗi khổ đau mà chúng ta chịu đựng trong đức tin là cơ hội để Chúa Giêsu thể hiện sự sống của Ngài. Hãy xem Giacôbê là một ví dụ: ông đã trải qua nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tuyệt vọng vào Thứ Sáu Tuần Thánh nhưng lại biết đến niềm vui lạ thường vào Chúa Nhật Phục Sinh! Sau đó, ông phải đối mặt với sự bắt bớ khi giúp lãnh đạo hội thánh ở Giêrusalem, nhưng sau đó ông biết niềm vui khi thấy hàng ngàn người cải đạo khi ông đến Tây Ban Nha để rao giảng phúc âm. Sau đó, khi trở về nhà, ông bị Hê-rốt Agrippa giết chết, và được đưa lên ngôi vinh hiển trên trời của Chúa Giêsu (Cv 12,1-2).

Giacôbê có mọi lý do để cảm thấy đau khổ, bắt bớ và bị đánh đập (2Cor 4,8-9). Nhưng không có trải nghiệm nào trong số này – kể cả cái chết của ông – báo hiệu sự thất bại hoàn toàn. Đó là vì mối liên hệ của ông với Chúa phục sinh đã cho ông một niềm tin vững chắc. Cái chết không còn là lời cuối cùng đối với Giacôbê. Và nó không dành cho chúng ta.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với đau khổ và thử thách. Nhưng việc chúng ta mừng lễ Thánh Giacôbê hôm nay cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể trải nghiệm cùng một niềm hy vọng và sự tự tin như ông đã biết, ngay cả khi chúng ta trải qua những thử thách. Đó là vì tất cả chúng ta đều được dự phần vào sự sống lại của Chúa Giêsu – không chỉ trên trời mà ngay trên đất này!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết quyền năng phục sinh của Chúa ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon