Not to be served but to serve – Suy niệm ngày 25.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, July 25, 2023

“Not to be served but to serve”

Scripture:  Matthew 20:20-28 

20 Then the mother of the sons of Zebedee came up to him, with her sons, and kneeling before him she asked him for something. 21 And he said to her, “What do you want?” She said to him, “Command that these two sons of mine may sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom.” 22 But Jesus answered, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?” They said to him, “We are able.” 23 He said to them, “You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father.” 24 And when the ten heard it, they were indignant at the two brothers. 25 But Jesus called them to him and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over  them. 26 It shall not be so among you; but whoever would be great among you must be your servant, 27 and whoever would be first among you must be your slave; 28 even as the Son of man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Thứ Ba, ngày 25.07.2023

Không phải được phục vụ mà là để phục vụ

Mt 20, 20-28

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? ” Họ đáp: “Thưa uống nổi.”23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Meditation: Who doesn’t want to be first, and to be esteemed and honored by others? We seem to have an unquenchable thirst for recognition and fame, power and authority to rule our own lives as we please as well as the lives of others. Should we be surprised to see the disciples of Jesus thirsting for power, position, and authority? James and John, the sons of Zebedee, urged their mother to strike a deal with Jesus, their Master and Messiah. They wanted the distinction of being first and most important in position, next to Jesus, of course!

Jesus turns authority and power upside down 

When Jesus called the twelve apostles to be his inner circle of disciples who would teach and exercise spiritual authority on his behalf, he did the unthinkable! Jesus taught contrary to the world’s understanding of power, authority, and position, by reversing the order of master and servant, lord and subject, first and last! Jesus wedded authority with love, position with sacrifice, and service with humility. Authority without love is over-bearing and slavish. Position without respect and concern for the subordinate is demeaning and rude. And service without generosity and sacrifice is cheap and unkind.

Those who wish to serve with the Lord Jesus and to exercise authority in God’s kingdom must be prepared to sacrifice – not just some of their time, money, and resources – but their whole lives and all that they possess! Jesus used stark language to explain what kind of sacrifice he had in mind. His disciples must drink his cup if they expect to reign with him in his kingdom. The cup he had in mind was a bitter one involving crucifixion. What kind of cup does the Lord have in mind for us? For some disciples such a cup entails physical suffering and the painful struggle of martyrdom. But for many, it entails the long routine of the Christian life, with all its daily sacrifices, disappointments, set-backs, struggles, and temptations.

Christ’s way of love and service

A disciple of Jesus must be ready to lay down his or her life – each and every day in the little and big sacrifices required – and even to the point of shedding one’s blood if necessary for the sake of Christ and his Gospel. What makes such sacrifice a joy rather than a burden? It is love – the kind of “love which God has poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). An early church father summed up Jesus’ teaching with the expression: “to serve is to reign with Christ.”  We share in God’s reign by laying down our lives in humble service and love for one another, just as Jesus did for our sake. Are you ready to lay down your life and to serve others as  Jesus has taught and modeled for us?

“Lord Jesus, make me a servant of love for your kingdom, that I may seek to serve rather than be served. Inflame my heart with love that I may give generously and serve joyfully for your sake.”

Suy niệm: Ai lại không muốn làm đầu, được người khác kính trọng và yêu mến? Chúng ta dường như có niềm khao khát không thể dập tắt cho sự thừa nhận và danh tiếng, tài năng và quyền thế để làm chủ cuộc đời mình, cũng như làm chủ cuộc đời người khác. Chúng ta có phải ngạc nhiên khi thấy các môn đệ của Đức Giêsu ao ước quyền lực, chức vụ, và quyền hành không? Giacôbê và Gioan, con của Dêbêđê, thúc giục mẹ mình thương lượng với Đức Giêsu, Thầy và Đấng Mêsia của họ. Dĩ nhiên, họ muốn sự biệt đãi ở hàng đầu và quan trọng nhất về chức vụ, bên cạnh Đức Giêsu!

Đức Giêsu đảo lộn uy quyền và sức mạnh

Khi Đức Giêsu kêu gọi 12 tông đồ trở thành quỹ đạo bên trong của các môn đệ, những người sẽ giảng dạy và thực hiện uy quyền thiêng liêng thay mặt Ngài, Ngài đã làm một điều thật ấn tượng! Ngài dạy trái ngược với lối suy nghĩ của thế gian về sức mạnh, quyền lực, chức vụ, bằng việc đảo lộn thứ tự của thầy và tớ, vua với dân, đầu với cuối! Đức Giêsu liên kết quyền hành với yêu thương, chức vụ với hy sinh, và phục vụ với khiêm tốn.  Quyền hành không có tình yêu là lạc hướng và mù quáng. Chức vụ không có tôn trọng và quan tâm cho cấp dưới là làm mất phẩm giá và láo xược. Và phục vụ không có quảng đại và hy sinh là hời hợt và không tốt.

Những ai muốn phục vụ với Đức Kitô và thực hiện uy quyền trong vương quốc của Thiên Chúa phải chuẩn bị để hy sinh – không chỉ một ít thời giờ, tiền bạc, và tài nguyên – nhưng cả mạng sống và tất cả những gì họ có! Đức Giêsu đã dùng lời lẽ cứng rắn để giải thích loại hy sinh mà Ngài muốn nói tới. Các môn đệ của Ngài phải uống chén của Ngài, nếu họ mong đợi được ngự trị với Ngài trong nước Trời. Chén Ngài nói tới là chén đắng, bao gồm sự đóng đinh. Loại chén nào Chúa muốn cho chúng ta? Đối với một số môn đệ, chén đắng như thế đòi hỏi đau khổ về thể lý và sự cố gắng chịu đau đớn của sự tử đạo. Nhưng đối với nhiều người, nó đòi hỏi công việc hằng ngày dai dẳng của cuộc đời Kitô hữu, với tất cả những hy sinh, những thất vọng, nói xấu, cố gắng, và cám dỗ hằng ngày của nó.

Đường lối yêu thương và phục vụ của ĐKitô

Người môn đệ của Đức Giêsu phải sẵn sàng hiến mạng sống mình – mỗi và mọi ngày trong những hy sinh lớn nhỏ được đòi hỏi – và thậm chí đến mức đổ máu mình ra nếu cần thiết vì danh Đức Kitô và Tin mừng của Ngài. Điều gì biến sự hy sinh như vậy thành niềm vui hơn là gánh nặng? Chính là tình yêu – loại “tình yêu mà Thiên Chúa tuôn đỗ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Một giáo phụ thời Giáo hội sơ khai đã tóm tắt giáo huấn của Đức Giêsu với câu thành ngữ: phục vụ là ngự trị với Đức Kitô. Chúng ta chia sẻ trong sự ngự trị của Thiên Chúa bằng việc hiến mạng sống mình trong sự phục vụ khiêm tốn cho người khác như Đức Giêsu đã làm vì phần rỗi chúng ta. Bạn có sẵn sàng hiến mạng sống mình để phục vụ người khác như Đức Giêsu đã dạy và đã làm gương cho chúng ta không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con trở nên người tôi tớ của tình yêu cho vương quốc của Chúa, để con có thể tìm cách phục vụ hơn là được phục vụ. Xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu để con có thể cho đi cách quảng đại và phục vụ cách vui tươi vì danh Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon