It is the Master here; do not be afraid! – Suy niệm theo WAU ngày 08.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It is the Master here; do not be afraid! (Mt 14:27)

Today’s story of the disciples on the boat reveals how Jesus acts during the storms of life. Let’s take a look.

First, we see Jesus on the mountain while the disciples are being tossed about in the boat. Doesn’t life feel that way sometimes? You are “down here,” rocked by problems and disappointments, and where is Jesus? He seems far away. You wonder, Does he even know what I’m going through?

But Jesus does know! Miraculously walking on the waves, heedless of the storm, he comes to his friends. The elements have no power to stop him. Just so, nothing has the power to prevent Jesus from coming to you. That problem that you are dealing with, the sin that plagues you, those emotions that overwhelm you-none of these can keep him from coming to save you.

Notice that when the disciples see Jesus, they are terrified! They are disturbed by the way he has broken into their storm. And we don’t always like it, either. He doesn’t do things exactly our way. For instance, he may not get rid of the wind or the waves right away. Sometimes, instead of immediately rescuing us from our troubles, Jesus first speaks words of comfort: “It is I; do not be afraid” (Matthew 14:27). Why is this?

Maybe it’s because even before calming our storms, Jesus wants to show us that he’s with us in our peril. Perhaps he does it to show us that his presence is enough to calm our fears and that he won’t abandon us when life gets hard or scary or messy. Jesus brings the peace that comes from him alone. Like the disciples, we need to learn that having Jesus is even better than getting rescued; he is so much more than a means to an end.

Finally, Jesus calms their storm-and he will calm yours. Not every situation in your life will be calmed as quickly, but every storm will pass. Your storm will pass. Maybe not today. Maybe not next month. Maybe not in six months. But however long it takes, Jesus will remain with you, and his presence will be peace for you. Hear him say, “Do not be afraid; it is I.”

“Lord, I believe you are with me! I trust in you!”

Chính Thầy đây; đừng sợ! (Mt 14,27)

Câu chuyện hôm nay về các môn đệ trên thuyền cho thấy Chúa Giêsu hành động như thế nào trong những cơn bão tố của cuộc đời. Hãy cùng xem.

Đầu tiên, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trên núi trong khi các môn đệ đang bị vật vã trên thuyền. Đôi khi cuộc sống không cảm thấy như vậy sao? Bạn đang “ở dưới đây”, bị lung lay bởi những vấn đề và sự thất vọng, và Chúa Giêsu ở đâu? Ngài có vẻ xa vời. Bạn tự hỏi, Liệu Ngài có biết những gì tôi đang trải qua không?

Nhưng Chúa Giêsu biết! Bước đi một cách kỳ diệu trên sóng, bất chấp giông bão, Ngài đến với bạn hữu của mình. Các yếu tố không có sức mạnh để ngăn chặn Ngài. Vì vậy, không có gì có thể ngăn cản Chúa Giêsu đến với bạn. Vấn đề mà bạn đang đối phó, tội lỗi đang hành hạ bạn, những cảm xúc lấn át bạn – không điều nào trong số này có thể ngăn cản Ngài đến cứu bạn.

Hãy lưu ý rằng khi các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu, họ kinh hãi! Họ bị làm phiền bởi cách Ngài đột nhập vào cơn bão của họ. Và không phải lúc nào chúng ta cũng thích nó. Ngài không làm mọi thứ theo cách của chúng ta. Chẳng hạn, Ngài có thể không cho gió hoặc sóng im lặng ngay lập tức. Đôi khi, thay vì ngay lập tức giải cứu chúng ta khỏi những khó khăn, Chúa Giêsu trước hết nói những lời an ủi: “Chính Thầy đây; đừng sợ” (Mt 14,27). Tại sao lại thế này?

Có thể là vì ngay cả trước khi làm dịu cơn bão của chúng ta, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng Ngài ở cùng chúng ta trong cơn nguy khốn. Có lẽ Ngài làm điều đó để cho chúng ta thấy rằng sự hiện diện của Ngài đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta và rằng Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta khi cuộc sống trở nên khó khăn, đáng sợ hoặc lộn xộn. Chúa Giêsu mang lại bình an đến từ một mình Ngài. Giống như các môn đệ, chúng ta cần học biết rằng có Chúa Giêsu còn tốt hơn là được giải cứu; Ngài còn hơn cả một phương tiện để đạt được mục đích.

Cuối cùng, Chúa Giêsu làm dịu cơn bão của họ – và Ngài sẽ làm dịu cơn bão của bạn. Không phải mọi tình huống trong cuộc sống của bạn sẽ dịu đi nhanh chóng, nhưng cơn bão nào rồi cũng sẽ qua. Cơn bão của bạn sẽ qua. Có lẽ không phải hôm nay. Có lẽ không phải tháng tới. Có lẽ không phải trong sáu tháng. Nhưng dù phải mất bao lâu đi nữa, Chúa Giêsu sẽ ở lại với bạn, và sự hiện diện của Ngài sẽ đem lại bình an cho bạn. Hãy nghe Ngài nói: “Chính Thầy đây; Đừng sợ.”

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa ở với con! Con tin cậy vào Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon