The Lord brings down the mighty… – Suy niệm theo WAU ngày 15.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Lord brings down the mighty, He exalts the humble (Luke 1:52)

Mary was immersed in the Hebrew Scriptures, so it’s no surprise that her beautiful prayer, the Magnificat, echoes the prayer of another Jewish woman, Hannah. In Hannah’s hymn of thanksgiving to God after the birth of her son Samuel, she announced, “He raises the needy from the dust . . . to seat them with nobles and make a glorious throne their heritage” (1 Samuel 2:8).

The idea that God favors the poor and the poor in spirit can be found throughout Scripture. In Psalm 138:6, we read that “The Lord . . . cares for the lowly,” and in Matthew 5:3, Jesus calls “blessed” those who are “poor in spirit.” Mary’s assumption into heaven, which we celebrate today, is a wonderful realization of this truth. She, the humblest of creatures, is lifted up, body and soul, into heaven and crowned as queen of heaven and earth.

In what ways can we follow our Blessed Mother in choosing lowliness and poverty of spirit? We can imagine Mary pondering God’s words in prayer, listening attentively for his voice and direction amidst the many challenges she experienced. When unexpected change makes us anxious, we can ask her to help us keep our focus fixed on the Lord in prayer.

We can also imagine Mary withholding judgment of her neighbors who may have been gossiping about her unexpected pregnancy. Her example can help us as we face fears of what others may think of us.

And when we see how Mary said yes to all that God asked of her, we can find the courage to say yes to the Lord in whatever he is calling us to do.

As we celebrate Mary’s assumption today, we honor the one who most perfectly embodies lowliness and humility. We honor the one who gave a wholehearted yes to God’s plans-even the most unexpected and painful plans. Mary’s life affirms God’s promise: he will lift us up and reward us when we embrace a spirit of humility and obedience.

“Blessed Mother, teach me to embrace humility so that I can be lifted up with you.”

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52)

Mẹ Maria say mê Kinh thánh Do Thái nên không có gì ngạc nhiên khi lời cầu nguyện tuyệt vời của Mẹ, bài Magnificat, lặp lại lời cầu nguyện của một phụ nữ Do Thái khác là Anna. Trong bài thánh ca tạ ơn Thiên Chúa của Anna sau khi sinh con trai Samuen, bà đã tuyên bố: “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi… đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng (1Sm 2,8).

Ý tưởng rằng Thiên Chúa ưu ái người nghèo và người có tâm hồn nghèo khó có thể được tìm thấy trong suốt Kinh thánh. Trong Thánh vịnh 138,6 chúng ta đọc rằng: “Chúa… quan tâm đến những người thấp hèn,” và trong Mátthêu 5,3 Chúa Giêsu gọi những người có “tinh thần nghèo khó” là “có phúc”. Việc Đức Maria lên trời, mà chúng ta cử hành hôm nay, là một nhận thức tuyệt vời về sự thật này. Mẹ Maria, thụ tạo khiêm nhường nhất, được nâng cả hồn lẫn xác lên trời và được trao vương miện là nữ hoàng trời đất.

Bằng cách nào chúng ta có thể noi gương Đức Mẹ trong việc chọn tinh thần khiêm nhường và khó nghèo? Chúng ta có thể hình dung Maria đang suy gẫm về lời Chúa trong lời cầu nguyện, chăm chú lắng nghe tiếng nói và sự hướng dẫn của Ngài giữa nhiều thử thách mà Mẹ đã trải qua. Khi sự thay đổi bất ngờ khiến chúng ta lo lắng, chúng ta có thể xin Mẹ giúp chúng ta tập trung vào Chúa trong lời cầu nguyện.

Chúng ta cũng có thể hình dung Mẹ Maria không phán xét những người hàng xóm có thể đang bàn tán về việc Mẹ mang thai ngoài ý muốn. Tấm gương của Mẹ có thể giúp chúng ta khi chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi về những gì người khác có thể nghĩ về chúng ta.

Và khi chúng ta thấy cách Mẹ Maria nói lời xin vâng với tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi Mẹ, chúng ta có thể tìm thấy can đảm để nói lời xin vâng với Chúa trong bất cứ điều gì Ngài kêu gọi chúng ta làm.

Khi chúng ta cử hành lễ lên trời của Đức Maria hôm nay, chúng ta tôn vinh Đấng là hiện thân hoàn hảo nhất cho sự thấp hèn và khiêm nhường. Chúng ta tôn vinh người đã hết lòng đồng ý với các kế hoạch của Thiên Chúa – ngay cả những kế hoạch bất ngờ và đau đớn nhất. Cuộc đời của Đức Maria khẳng định lời hứa của Thiên Chúa: Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta và ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta có tinh thần khiêm nhường và vâng phục.

“Lạy Mẹ đầy ơn phúc, xin dạy con biết khiêm tốn để con có thể được lên trời với Mẹ.”

Comments are closed.

phone-icon