What God’s kingdom is like? – Suy niệm ngày 31.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, October 31, 2023

“What God’s kingdom is like”

Scripture:  Luke 13:18-21 

18 He said therefore, “What is the kingdom of God like? And to what shall I compare it? 19 It is like a grain of mustard seed which a man took and sowed in his garden; and it grew and became a tree, and the birds of the air made nests in its branches.” 20 And again he said, “To what shall I compare the kingdom of God? 21 It is like leaven which a woman took and hid in three measures of flour, till it was all leavened.”

Thứ Ba, ngày 31.10.2023          

Nước Thiên Chúa giống như cái gì?

Lc 13,18-21

(18) Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? (19) Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người đó lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”.(20) Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? (21) Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.

Meditation: What can mustard seeds and leaven teach us about the kingdom of God? The tiny mustard seed literally grew to be a tree which attracted numerous birds because they loved the little black mustard seed it produced. God’s kingdom works in a similar fashion. It starts from the smallest beginnings in the hearts of men and women who are receptive to God’s word. And it works unseen and causes a transformation from within. 

The transforming power of the Holy Spirit within us

Leaven is another powerful agent of change. A lump of dough left to itself remains just what it is, a lump of dough. But when the leaven is added to it a transformation takes place which produces rich and wholesome bread when heated – the staple of life for humans. The kingdom of God produces a transformation in those who receive the new life which Jesus Christ offers. When we yield to Jesus Christ, our lives are transformed by the power of the Holy Spirit who dwells in us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 4:7). Do you believe in the transforming power of the Holy Spirit?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory.”

Suy niệm:  Những hạt cải và bột men dạy chúng ta về điều gì về nước Thiên Chúa? Hạt cải nhỏ xíu thật sự lớn lên thành một cây, thu hút nhiều chim chóc, bởi vì chúng thích hạt cải nhỏ màu đen mà nó sinh sản ra. Nước Chúa thực hiện trong một cách thức tương tự. Nó bắt đầu từ những khởi đầu nhỏ bé nhất trong lòng những người tiếp nhận lời Chúa. Và nó hoạt động âm thầm và gây ra sự biến đổi từ bên trong.

Sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần trong chúng ta

Bột men là một chất có sức mạnh biến đổi khác. Một nắm bột còn thừa cũng chỉ là một nắm bột. Nhưng khi bột men được thêm vào, sự biến đổi diễn ra, tạo cho miếng bánh sự đậm đà và lành mạnh khi nó được nướng lên – yếu tố chính của cuộc sống con người. Vương quốc của Chúa phát sinh sự biến đổi trong những ai đón nhận sự sống mới mà Ðức Giêsu ban tặng. Khi chúng ta đầu hàng Ðức Giêsu Kitô, cuộc đời chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng “Chúng ta có kho tàng này đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cor 4,7) Bạn có tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa, và biến đổi con trong sự thánh thiện như Đức Kitô mà Chúa mong ước. Xin gia tăng sự nhiệt thành của con dành cho vương quốc của Người, và khơi dậy trong con một ước muốn thánh thiện để sống cho vinh quang lớn hơn của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon