Vị Thánh kính ngày 28 tháng 7

0

Prochorus Nicanor, Timon, và Parmenasm, Phó tế

Prochorus, Nicanor, Timon, và Parmenas là 4 trong 7 người nam được kể trong sách Công vụ Tông đồ (Cv. 6, 1-6) được nhìn nhận là các tư tế đầu tiên trong Giáo hội. Công việc của họ được xác định rõ ràng họ không khoanh vùng hoạt động của họ là chỉ phục vụ bàn ăn, nhưng thi hành phận vụ của họ như 12 Tông đồ đã làm cho cộng đoàn Kitô hữu cho người Do thái. Prochorus làm Giám mục thành Nicomedia và chịu tử đạo ở Antioch. Truyền thống cho rằng Nicanor đã đi Cyprus và chịu tử đạo ở đó dưới thời Vespasian (69-79). Timon làm Giám mục thành Bostra ở Arabia và chịu từ đạo ở Basrah. Parmenas giảng dạy nhiều năm ở Tiểu Á và làm Giám mục thành Solion Cyprus trước khi chịu tử đạo tại Philippi năm 98 dưới triều Trajan.

Comments are closed.