Ngày 6 tháng 8

0

Lễ Biến hình

Cuộc Biến hình muốn nói đến sự hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ trong một hình thức vinh quang rực rỡ. (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lk 9, 28-36) Đức Giêsu đưa Peter, James, và John lên núi. Ở đó, Ngài xuất hiện trước mặt họ dưới một hình thức sáng láng có Moses và Elịjah ở hai bên. Peter xin xây ba lều. Một tiếng nói từ trời vang ra: Đây là Con yêu dấu hãy vâng theo Người. Sau đó, Đức Giêsu xuất hiện trong trạng thái bình thường và nói với các môn sinh của Ngài hãy giữ im lặng. Một số người cho rằng trình thuật này dường như đặt sai chỗ, có lẽ đây là trình thuật nói về Phục sinh. Nhưng một số khác cho rằng: đây là một cảm nghiệm huyền nhiệm mà các môn đệ của Đức Giêsu thấm cảm được với sự hiện diện của Thày họ. Cho dù gốc tích câu chuyện này có như thế nào đi nữa, trình thuật Biến hình này được đưa ra nhằm để giới thiệu Đức Giêsu có cùng một tầm cỡ với Luật-đại diện là Moses và các Tiên tri – đại diện là Elijah và cho một vinh quang sáng ngời tương lai của Ngài. Ngài là Nguồn Chân lý đích thực cho những ai lắng nghe Ngài.

Comments are closed.